MOHOSZ hu 728x90 2

Log in

Etikai szabályzat

 1. A nemzeti horgász válogatott keretek tagjai azok a horgászversenyzők, akik a nemzeti bajnokságokon a kitűzött eredményt elérték, illetve a szövetségi kapitányok az országos versenyszabályzatnak megfelelően a keretekbe meghívtak. 2. A válogatott kerettagok a nemzetközi versenyeken Magyarországot és a Magyar Országos Horgász Szövetséget képviselik, ehhez méltóan kell versenyezniük és viselkedniük. Ugyanez érvényes a hazai versenyekre is. 3. Mivel a FIPSed nemzetközi szabályzata értelmében hivatalos nemzetközi bajnokságon csakis a Magyar Országos Horgász Szövetség által nevezett csapatok vehetnek részt, a válogatott keretek tagjai a MOHOSZ valamely tagszövetségéhez tartotó egyesület tagjai lehetnek. A nemzetközi versenyekről az országos ver- senyhorgász bizottság nyilvántartást vezet, s intézi a versenyekkel kapcsolatos teendőket. 4. A válogatott kerettagok a kerettagság tartama alatt a szövetségi kapitány rendelkezésére kell állniuk, ezért más nemzetközi versenyeken is úgy vehetnek részt, hogy arról előzetesen az országos versenyhorgász bi- zottságot, illetve a szövetségi kapitányt tájékoztatják. 5. A válogatott kerettagok kötelesek betartani a MOHOSZ által kötött támogatási és más szerződéseket: olyan szerződést bármely támogatóval sem válogatott kerettag, sem más versenyző sem köthet, amely a válogatottsággal kapcsolatos kötelezettségeket írna elő vagy bármilyen más módon állna kapcsolatban a válogatott kerettagsággal.

1. A válogatott keretek kialakítása: 1. A válogatott keret kialakítása az országos bajnokságok alapján történik, a MOHOSZ érvényben lévő hivatalos országos versenyszabályzatának megfelelően. 2. Az egyéni bajnokság eredményhirdetésekor az országos versenybizottság jelenlévő tagja, mint a bajnok- ság hivatalos felelőse ismerteti a válogatott keret összetételét, majd a szövetségi kapitány ismerteti a váloga- tott keretek programját. Ezt követően a kerettagságra jogosult versenyzők nyilatkoznak a válogatott keret- tagság vállalásáról, s az – esetleges – válogató versenyen való részvételről. 3. A kerettagság vállalása az arra jogosult részéről nem kötelező, a kerettagság vállalásával ugyanakkor azt is vállalja, hogy betartja a jelen szabályzatot. Egyúttal köteles betartani a nemzetközi doppingszabályzatot. 4. A világ- és Európa-bajnokságokon való részvételhez az országos szövetség általában vállalja a verseny hivatalos idejére (a bajnokság nyitó napjától, tehát általában csütörtöktől a záró bankettet követő reggelig) a teljes ellátást, a csapatok nevezési díját, a FIPSed – díjat, az oda- és visszautaztatás költségeit valamint a szövetségi kapitányok és csapatvezetők ellátását. Amennyiben valamely válogatott csapat ettől el kíván térni, tehát a hivatalos időn túl is tervezi tartózkodását, az a csapat saját költségére történik. Az eltéréshez az országos versenybizottság jóváhagyása kötelező. A válogatott kerettagság vállalása ennek figyelembe vételével történik. 5. Amennyiben a szabályok által meghatározott létszámból valaki nem vállalja a kerettagságot, úgy az egyéni bajnokság eredményét is alapul véve a szövetségi kapitány egészíti ki a válogatott keretet. 6. Különlegesen indokolt esetben, amennyiben igazoltan önhibáján kívül a válogatott keret egy tagja nem tud részt venni az országos bajnokságon vagy a válogató versenyen, a kapitány javaslatára az OVHB joga, hogy lehetőséget adjon a csapatba való kerülésre.

2. A válogatott kerettagok kötelességei: 1. A válogatott kerettag köteles betartani valamennyi, a versenyzést érintő szabályzatot, közöttük a jelen Etikai Szabályzatot is, amelynek tudomásul vételét aláírásával igazolja. Köteles betartani az országos bi- zottság határozatait, a szövetségi kapitány utasításait. Köteles tiszteletben tartani versenyzőtársait és a szakvezetőket. 2. Köteles részt venni a válogató versenyeken. Ha a válogatott kerettag a vállalása ellenére nem tud részt venni a kapitány által kijelölt versenyen, köteles ezt legkésőbb a verseny előtt 21 nappal jelezni (kivéve különleges indokolt váratlan esetet), hogy a helyette induló versenyző felkészülése biztosítva legyen. A kapitány által kijelölt versenyen nem induló versenyző elveszti kerettagságát. Az új válogatott kerettag személyét az egyéni bajnokságon a válogatott kerettagok kiválasztására vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni. A válogatott keret létszámának kiegészítését, a válogató verseny irányított sorsolása miatt minden esetben meg kell tenni. 3. Ha a válogatott csapatba került versenyző a vállalása ellenére alapos indokkal, önhibáján kívül nem tud részt venni a nemzetközi versenyen, köteles ezt legkésőbb a kiutazás előtt 21 nappal jelezni, hogy a helyette induló versenyző felkészülése biztosítva legyen. A nemzetközi versenyen igazoltan nem induló versenyző nem veszti el a kerettagságát. Az új válogatott csapattag személyét a válogató versenyen a válogatott csa- pattagok kiválasztására vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni. 4. A nemzetközi versenyszabályzat pontos ismerete és betartása. 5. A világverseny hivatalos nyitó és záró ünnepélyén, a záró-banketten valamint a nemzetközi verseny többi hivatalos eseményén a csapat valamennyi tagja köteles pontosan megjelenni és részt venni. Ezeken az ese- ményeken az országos versenybizottság által jóváhagyott egységes formaruházatban kell megjelenni. 6. A versenynapokon a versenyző abban az öltözékben köteles versenyezni, amit az OVHB meghatározott, s köteles azokat az anyagokat használni, amit a szövetségi szakmai vezetés meghatározott. Az edzéseken is csak olyan öltözékben szerepelhet, olyan anyagokat használhat, amelyekhez az OVHB illetve a szakmai vezetés hozzájárul. 7. A világverseny teljes ideje alatt (kiutazás, tréning, megnyitó, verseny, eredményhirdetés, bankett, hazau- tazás) köteles a csapat minden tagja ügyelni arra, hogy viselkedésével saját magát, csapatát, vagy másokat ne hozzon kellemetlen helyzetbe és méltón képviselje a magyar színeket és a Magyar Országos Horgász Szövetséget.

3. A válogatott kerettagok jogai: 1. A válogatott keret tagjának az egyéni bajnokság elődöntőiben nem kell részt venni, s amennyiben a bajnokság kiírásában rögzített nevezési feltételeknek eleget tesz, közvetlenül a döntőben, felnőtt bajnok- ságban a középdöntőben indulhat. 2. A válogató versenyek utáni csapathirdetésekkel egy időben a kapitány ismerteti a világversenyek idejét és helyszínét, körülményeit. A versenyző joga, hogy ezek ismeretében döntsön a válogatott kerettagság vállalásáról. 3. A versenyző joga, hogy az összes körülmény ismeretében a megadott határidőig döntsön a nemzetközi versenyen való részvételről. Ha a versenyző a megadott határidőn belül nem vállalja az adott versenyen való részvételt, akkor a verseny- és a jelen szabályzat szerint kell új versenyzőt kijelölni. 4. A versenyekre való felkészülés segítésére, a MOHOSZ ügyvezető elnöke lehetőség szerint országos tiszt- ségviselői engedélyt biztosít a válogatott kerettag számára. Az engedéllyel való bármely szabálytalanság annak visszavonását illetve az OVHB döntése alapján a válogatott keretből való kizárását vonja maga után. 5. A keret tagjainak a válogató verseny előtt meg kell ismerniük a világbajnokságokon illetve az Európa- bajnokságon résztvevő csapatba kerülés pontos feltételeit. 6. A nemzetközi versenyek kiírását, és az ehhez kapcsolódó minden információt joga van megismerni az arra kvalifikálódott valamennyi versenyzőnek. 7. A válogatott kerettagnak joga van az országos versenyhorgász bizottságtól a versenyzéshez szükséges valamennyi információt és lehetséges segítséget igénybe venni.

4. Szankciók: 1. A szabálysértés tényét, a nagyobb szabályszegés megelőzésére, a kapitány köteles jelezni a szabálytalan- kodónak. 2. Az országos versenyszabályzat, valamint a jelen szabályzat bármely pontjának megsértése szankciót von maga után. Az OVHB az etikai-fegyelmi bizottság javaslata alapján az egyedi esetet mérlegelve dönt a szankció meghozataláról. a válogatott kerettagság szabálytalanság esetén nem enyhítő, hanem súlyosbító körülményként értékelendő. Az OVHB döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. 3. Nemzetközi versenyeken történt tudatos szabálysértés esetén a szabálytalanságot elkövető versenyzőt 10 évre ki kell zárni a válogatott keretből s valamennyi hivatalos nemzetközi eseményről (a klubcsapat világ- bajnokságon való részvételt is beleértve). 4. Ki kell zárni a válogatott keretből azt a versenyzőt, aki a megyei (vagy területi) szövetség felkérést visz- szautasítja, s alapos indok nélkül nem vesz részt az országos horgász csapatbajnokságon.

5. Érvényesség: A jelen Etikai és Eljárási Szabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2004. február 2-i ülésén elfogadta, s az 2004. március 1-jei hatállyal lép érvénybe. Utolsó módosítása: 2009. február 3.