Harcsafogó Versenyszabályzat (HVSZ210212) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. február 12-től)

 

I. RENDEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. 

2. Az országos bajnokságokon való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes horgászengedéllyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcím kártyával rendelkezzenek.

3. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt. A trió tagja lehet külföldi versenyző is, amennyiben Magyarországon bejelentett lakcímmel és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint az előzőknek megfelelő magyarországi egyesületi tagsággal rendelkezik. 

4. A harcsafogó országos bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni, a győztes trió elnyeri a magyar országos bajnoki címet.

5. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a verseny napjaira a napi területi horgászjegy árát is.

 

II. HELYSZÍNEK KIVÁLASZTÁSA

6. A kijelölt versenypályát a Versenysport Szakszövetségi Iroda tagjainak előzetesen meg kell tekintenie.

7. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi trió részére. Amennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, azt a kiírásban ismertetni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

 

III. A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

8. A harcsafogó országos bajnokság nyílt, egyéni nevezéses verseny. A versenyre hármassával lehet nevezni, egy csapat három versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „trió” -t kell érteni. A trió összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs.

9. Az országos bajnokság 2 fordulóban kerül lebonyolításra, minden fordulón kötelező részt venni. Hátráltatása esetén a csapat köteles a távolmaradását, és annak okát a verseny szervezőjével közölni. 

10. A fordulók időpontját és helyszínét a MOHOSZ hivatalos honlapján, (www.nyito.mohosz.hu) minden év március 1-ig, nyilvánosságra kell hozni. Az OVHB hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.nyito.mohosz.hu honlapján a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat jelentet meg. Bármilyen változás esetén a verseny szervezője, a nevezéskor leadott email címre küldött elektronikus levélben is adhat tájékoztatást, amit szintén hivatalos információként kell elfogadni. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást csak az OVHB jóváhagyásával lehet módosítani, és a módosításokat minden lehetőség szerint a versenyre kijelölt első edzésnap előtt el kell juttatni a versenyzőkhöz

11. A trió cseréjére a bajnokság folyamán nincs lehetőség! A versenyen csak benevezett és regisztrált triók indulhatnak.

12. Az a trió, amely a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt.

13. A bajnokságon az egyes fordulók időtartama 96 óra.  

14. Ha a forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 48 órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként kell értékelni.

15. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, amennyiben ez az emberéletet veszélyezteti (villámlás) és a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 48 óra hosszúságig, ha a körülmények nem teszik lehetővé a teljes 96 órás versenyidő betartását.  A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség, vagy egyesület fő szervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

IV. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

16. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók).

17. A versenyzőknek a fordulók előtt sorsolással kell horgászhelyet húzniuk. 

18. A sorsolást a Versenysport Szakszövetségi Iroda képviselője, vagy megbízásából az szervezőbizottság egy tagja irányítja. 

V. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

19.  A sorsolás két körből áll. Első körben a csapatok neveinek ABC sorrendjében kell a húzási sorrendet kihúzniuk. Második körben, az előző körben kihúzott számok növekvő sorrendje alapján kerül a hely kihúzásra, a szélső helyek figyelembevételével.

V. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

20. Az elektromos motor használata engedélyezett, amennyiben ezt a helyi szabályzat is megengedi. Halradar, szonár és GPS használata megengedett.

21. A párosoknak rendelkezniük kell nagyméretű harcsaponyvával, szilikonnal, gumival védett pányvával, mérlegelő állvánnyal.

22. A halak kiemelése kizárólag kézzel vagy nagyméretű merítővel történhet. A vágóhorog használata tilos!

23. Csapatonként 4 bot használata engedélyezett, botonként maximum 3 horoggal.

24. A versenyen partról dobva, és csónakból behúzva egyaránt lehet horgászni, de a horgászat csak partról történhet. A behordás maximális távolságát a technikai értekezleten határozzák meg. A csónak használata során a jogszabályban előírt kötelező védelmi felszerelések (mentőmellény, 5 méter kötél, súly etc.) meglétét a regisztrációkor a versenyző köteles bemutatni! A csónakból horgászni, pergetni tilos!

25. Csaliként használható élő vagy élettelen csalihal, kagyló, tintahal, giliszta, nadály, harcsa pellet és bojli. 

26. Éjszaka a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kötelező megvilágítani de ügyelni kell arra, hogy a fényforrás a szomszédokat nem zavarhatja.

27. Reflektor csak veszély esetén használható.

28. A horgász a hal fárasztása és a megszákolása során idegen segítséget igénybe vehet.

29. Csalihalak, a verseny megkezdése előtt ellenőrizésre kerülnek. Védett és méretkorlátozás alá eső halak használata tilos.


30. Csapatonként 4 bot használata engedélyezett, csalihalazás esetén az egyik harcsás szereléket ki kell venni.


31. A csalihalas készséggel fogott harcsa is beleszámít a versenybe.


32. Bójázás, helykeresés, etetés és a horgászat megkezdése, csak a verseny kezdetét jelző dudaszót követően lehet végezni. Ennek elmulasztása sárgalapos figyelmeztetést von maga után.


33. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

VI. VERSENYBÍRÓK

34. A versenybizottság az Versenysport Szakszövetségi Iroda egy tagjából, vagy az általa megbízott szervező, és a versenyrendezőség részéről megválasztott tagból áll. A versenybizottság minimum 3 maximum 7 tagból állhat. 

35. Mérlegelők: a versenyen a szervezők gondoskodnak megfelelő számú mérlegelő csapatról.

36. A versenybírók és a mérlegelők megkülönböztető jelzést viselnek.

VII. REKLAMÁCIÓ, ÓVÁS

37. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de az eredmény kihirdetését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Ezt követően óvásnak helye nincs.

38. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6 000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csak versenyző nyújthatja be.

39. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt.

40. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lenni.

VIII. SZANKCIONÁLÁS

41.1. Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti, a versenybizottság elbírálása szerint a versenyző sárga lapot kap, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el a Horgászsport Döntő Bizottság, s ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát a MOHOSZ weboldalán teszi közzé. A szabálysértésekről a Horgászsport Döntő Bizottság-ot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben kizárólagos joggal a Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye. A versenybizottság döntéseivel szemben a Horgászsport Döntő Bizottsághoz lehet fellebbezni.


41.2. A versenyből való kizárás jár a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült halakért, a halakkal való kulturálatlan bánásmódért, a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használatáért és a csalásért. Kizárás jár a késésért, amikor a nevező csapat a verseny kezdetére nem ér oda. Végleges kizárás jár a második figyelmeztetés után is.


41.3. Minden figyelmeztetés 10 000, azaz tízezer pont levonásával jár. Ez 10 kg halat jelent. Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt. Figyelmeztetés jár, ha a trió engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint, ha a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek. Figyelmeztetés jár, ha a trió tagjai közül valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és ha a halakat nem megfelelő tárolják. Figyelmeztetés jár reflektor használatáért, és három egymást követő nem engedélyezett rajthely elhagyásért. Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért is. Hogy mi számít „nagy mennyisségnek”, azt a versenybizottság saját hatáskörében dönti el.


41.4. Nem nyerhet bajnokságot az a trióés nem juthat tovább, illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe a számlálás és mérés után (tilos a halakat elpusztítani).


41.5. Ha egy triót kizárnak a versenyből, akkor a tárgyévet követő két évig a duó egyik tagja sem jogosult bajnokságon részt venni. Ez alól kivételt képez, ha a trió önhibáján kívüli késés miatt került kizárásra. Ekkor az OVHB-hoz kérvényt kell benyújtani (ez történhet elektronikus vagy postai úton elküldött levélben), melyben kérik a 2 éves tiltástól való eltekintést, valamint hitelt érdemlően igazolniuk kell a késés okát.


41.6. Ha egy trió figyelmeztetést kap, azt feljegyezik az aktájában, és megőrzik 3 ÉVIG. Újabb szabálysértés esetén ezt visszaesésnek tekintik, és a versenybizottság ezen visszaesést és a büntetések listáját figyelembe fogja venni a döntéshozatalkor.


41.7. A visszaesés ténye, illetve az újabb évben kapott még egy figyelmeztetés nem jelent automatikusan figyelmeztetés duplázódást.


41.8. A szektorbírók és a versenybírók beléphetnek a rajthelyekre, és feljegyezhetnek bármilyen általuk észlelt szabálysértést.


41.9. A szektorbírók és a versenybírók rendelkeznek a joggal mind a versenyek alatt, mind pedig azokat követően az eredményhirdetés idejéig, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, trió tagjaira vagy tartalékokra, ha azok szabálysértést követnek el.


41.10. Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben az OVHB állásfoglalásai az irányadók.

 

IX. ÉRTÉKELÉS

42. A versenyen kizárólag az élő szürkeharcsa kerül értékelésre. Az elpusztult szürkeharcsa nem értékelhető. A kifogott szürkeharcsák méretkorlátozás nélkül értékelhetők. 

43. A kifogott halak grammonként 1 pontot érnek (pl. egy 7530 grammos szürkeharcsa 7530 pontot ér.) 

44. Mérlegelésre minden nap minimum kétszer, a reggeli órákban és a délután folyamán kerülhet sor, de ha a fogások, vagy a halak biztonsága indokoltá teszik, eseti mérlegelés is kérhető. Ennek elbírálása a versenyszervezők feladata.

45. A versenyeken fordulónkénti a fogott súly alapján, rangsorolt értékelést kell készíteni. A forduló értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező páros a győztes. A bajnokságot a két forduló összesített pontszámai alapján, a legkisebb pontszámot elérő páros nyeri. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt. Egy fordulón belüli pontazonosság esetén, a legnagyobb fogott hal súlya dönt.

46. A mindkét forduló külön-külön is értékelésre kerül. Az első 3 helyezett páros minden fordulóban serleg díjazásban részesül, míg az összetett eredmény alapján a dobogós párosok egyedi érmet és serleget kapnak, és a győztes páros elnyeri a magyar bajnoki címet és az ezzel járó vándorserleget is. A bajnokságon a legnagyobb harcsa kifogója külön díjazásban részesül.

47. A fordulókon és a két forduló összesített eredménye alapján azonos pontszám esetén a nagyobb harcsát fogó páros a győztes. 

48. Az értékelés összeállítását az Versenysport Szakszövetségi Iroda képviselőjének vagy megbízottjának jelenlétében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető.

 

X. VERSENYDOKUMENTUM

49. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 

50. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. 

51. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

 

Jelen szabályzat az OVHB által elfogadva: 2021. február 12-én. Módosítva: 2022. januér 14.