FINOMSZERELÉKES ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

Versenyszabályzat az Egyéni, a Női, az Utánpótlás, a Veterán, a Masters, a Klubcsapat és a Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságra. módosításokkal egységes szerkezetben.

Verziószám: 1.9 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.

1. Tartalomjegyzék (lsd alább teljes verzió)

2. Általános rendelkezések

(a) A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő országos bajnokságokra elsődlegesen a horgászszövetség szakági versenyszabályzatai vonatkoznak, melyek az Országos Versenyszabályzat rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak. A szakági versenyszabályzat által nem szabályozott kérdésekben az Országos Versenyszabályzat rendelkezései az irányadók. 

(c) Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a sportra vonatkozó jogszabályok, a horgászszövetség Sportfegyelmi Szabályzata, továbbá a helyi horgászrendek, valamint a versenykiírások az irányadók.

(d) A jelen szabályzat rendelkezései, a meghatározott eljárásrendek és felelősségi szabályok [2.5. BEKEZDÉS] kiterjednek a MOHOSZ Hivatalos Versenyszervezőire, amennyiben az általuk szervezett horgászverseny a jelen szabályzat alapján, azt hivatkozva kerül megrendezésre.

2.1. Hatósági engedélyezés

(a) Az Finomszerelékes Országos Versenyszabályzat alapján megtartani kívánt horgászsport versenyt – egyszerűsített eljárás keretében – írásban vagy elektronikus úton a halgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni, a verseny kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentést a horgászszövetség a vele alhaszonbérleti jogviszonyban álló horgászszervezetek nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeire vonatkozóan meghatalmazás csatolása nélkül is megteheti, egyebekben a bejelentő a vízterületet hasznosító horgászszervezet vagy jóváhagyásával a versenyszervező lehet. A bejelentésnek a jelen szabályzatra való hivatkozást, a verseny megnevezését, kezdő- és befejező időpontját, a versenynek helyet adó vízterület megnevezését és víztérkódját kell tartalmaznia.

2.2. Versenyszabályzat

(a) A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett horgász, illetve casting és távdobó versenyek viselhetik.

(b) A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lennie.

(c) A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie.

(d) Nemzeti Bajnokságok, amelyekre jelen szabályzat érvényes: Egyéni Országos bajnokság, Női Országos bajnokság, Utánpótlás 15 Országos bajnokság, Utánpótlás 20 Országos bajnokság, Utánpótlás 25 Országos bajnokság, Masters Országos bajnokság, Veterán Országos bajnokság, Tagszövetségi Csapat Országos bajnokság, Klubcsapat Országos bajnokság

2.3. Versenykiírás

(a) A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász. A Magyar Horgászban és a MOHOSZ honlapján megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság http://nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.

2.4. A részvétel feltételei, nevezés, regisztráció

(a) Az országos bajnokságokon (mind az egyéni-, mind a klubcsapat- valamint csapat országos bajnokságokon) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt.

(b) A nevezés módja: Az országos bajnokságokra a nevezésre a www.horgaszjegy.hu weboldalon a regisztrációt és a versenyzői engedély kiváltását követően kerülhet sor.

(c) Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a hivatalos edzésnapok és a versenynapok napi területi jegy árát is. A versenyre érvényes területi jegyek biztosítása a versenyszervező és a halgazdálkodási hasznosító közös felelőssége.

(d) A nevezési idő után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

(e) Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén, amennyiben a versenyző a regisztráció lezárultáig jelzi a késést a HSSZI munkatársának vagy a versenybizottságnak, a versenyző a versenybizottság engedélyével akkor indulhat a versenyen, ha a limitellenőrzésig elfoglalja rajthelyét. Ebben az esetben a versenyző helyett a versenybizottság egy tagja végzi a sorsolást.

(f) Ha a versenyző a versenykiírásban meghatározott fizetési kötelezettségét az előírt határidőn belül nem teljesíti, a versenyen történő részvételi lehetőségét a versenyszervező kizárhatja

(g) A regisztráció során a személyazonosság ellenőrzése a versenyszervező feladata, a horgászati jogosultság ellenőrzésére a halgazdálkodási hasznosító jogosult.

(h) Több fordulós bajnokság esetén az elődöntőről és középdöntőről várhatóan továbbjutó versenyzők, az eredményhirdetés alatt szóban és/vagy az eredményhirdetéstől számított három napon belül írásban jelzik a HSSZI jelen lévő munkatársának vagy a versenybizottság elnökének, ha a további fordulókon való részvételt nem tudják vállalni. 

(i) Az elődöntőről továbbjutott versenyzők névsorát a HSSZI az elődöntők eredményhirdetését követően közzéteszi, a továbbjutottakat elektronikus levélben kiértesíti és megnyitja a nevezést. Amennyiben a továbbjutott versenyző határidőig nem adja le nevezését, azzal elveszti jogát a középdöntőn való indulásra és helyette az elődöntők összesített eredménye alapján soron következő versenyző kerül behívásra.

(j) A középdöntőről továbbjutott versenyzők névsorát a HSSZI a középdöntők eredményhirdetését követően közzéteszi, a továbbjutottakat elektronikus levélben kiértesíti és megnyitja a nevezést. Amennyiben a továbbjutott versenyző határidőig nem adja le nevezését, azzal elveszti jogát a döntőn való indulásra és helyette a középdöntők összesített eredménye alapján soron következő versenyző kerül behívásra.

2.5. Felelősségi szabályok

(a) A jelen szabályzat szerint megrendezett Országos Bajnokságokon a versenyzők a versenypályát kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

(b) A versenyszervező, illetve a versenynek helyszínt biztosító halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet a versenyen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

(c) A versenyző és a segítő, illetve a verseny résztvevői a verseny ideje alatt okozott károkért felelősséggel tartoznak a szervező, illetve a halgazdálkodási hasznosító felé.

2.6. Biztosítás

(a) A Horgászkártya kiváltásával létrejött balesetbiztosítás hatálya kiterjed a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken részt vevő versenyzőkre, a szerződésben megszabott feltételek szerint. (A balesetbiztosítással kapcsolatos információk elérhetők a http://horgaszjegy.hu oldalon.)

3. Helyszínre vonatkozó rendelkezések

(a) A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. Az egyes szektorokat megszakítás nélkül, folytatólagosan kell egymás mellett elhelyezni Ha a versenypálya megszakításokat tartalmaz, azokat egymástól legalább 40 méterre el kell választani, ettől eltérni az OVHB hozzájárulásával lehet. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne halad-ja meg az 1 métert.

(b) Szigorúan tilos a versenyzőket elektromos berendezések (vezetékek, transzformátorok, stb.) 25 m-es körzetén belüli rajthelyeken elhelyezni. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

(c) A kijelölt versenypályát – amennyiben azon hasonló bajnokságot három éven belül nem rendeztek – az OVHB vagy a HSSZI legalább egy tagjának előzetesen meg kell tekintenie. A szemle eredményét a versenykiírásnak tartalmaznia kell. Halat telepíteni legfeljebb a versenyt megelőző 14 napig szabad.

(d) A versenypályát az országos bajnokságokon, oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 10 m, de legfeljebb 20 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

4. Személyi feltételek

4.1. Szervezők 

4.1.1. Jogi személyek

(a) Az országos bajnokságok szervezői a HSSZI munkatársai, a MOHOSZ tagszövetségei, horgászegyesületek, gazdasági társaságok, speciális esetben a MOHOSZ hivatalos versenyszervezői.

4.1.2. Magánszemélyek (hivatalos versenyszervezők)

(a) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezőjének tekinthető az a magánszemély, aki a tárgyban érvényes megállapodási szerződéssel rendelkezik és eleget tesz a szerződésben foglaltaknak.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője élhet a 2.1.(a) pontban meghatározott egyszerűsített bejelentési eljárással

4.1.3. Halőrzés

(a) Az országos bajnokságok kapcsán felmerülő halőrzési és pályafelügyeleti feladatokat a szervező, mint halgazdálkodási hasznosító jogosult és köteles ellátni. A feladatot első sorban a Halőri Szolgálat munkatársai végzik, akik hatásköre kiterjed a versenyen részvevőkre is.

4.1.4. Egyéb rendezők

(a) Szervező a versenyszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására pályabírókat, szektorbírókat és mérlegelőket bízhat meg. A feladatok ellátásával megbízottak kötelességeit és jogait jelen szabályzat határozza meg.

4.2. Résztvevők 

4.2.1. Versenyzők

(a) Versenyzőnek tekinthető az a személy, aki a 2.4. bekezdés pontjainak megfelel.

(b) A horgászversenyre történő nevezéssel a versenyző a versenyszabályzatot elfogadja és hozzájárul adatai és eredményei hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

(c) A versenyző a verseny megkezdése előtt köteles megismerni és a verseny során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, az adott horgászvízre érvényes helyi horgászrendet, a jelen szabályzatot, valamint a versenyre vonatkozó versenyszabályzatot és versenykiírást. A versenyző a nevezés leadáséval elismeri, hogy a fenti szabályokat megismerte.

(d) A horgászverseny teljes – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig terjedő – ideje alatt a résztvevők versenyzésre és közreműködésre alkalmas állapotban kell legyenek. A horgászsport verseny teljes ideje alatt a versenyzők szervezetében kábítószer, vagy a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület nem lehet, illetve nem állhatnak alkoholos befolyásoltság alatt.

4.2.2. Segítők

(a) A versenyző felkészülését segítő támogathatja, ami a limitellenőrzés megkezdéséig lehet fizikai segítségnyújtás, ezt követően a verseny lefújásáig kizárólag taktikai tanácsadás. A segítő a rajthelyre kizárólag a mérlegelés lezárulta és a kötelező pályaelhagyás időpontja között léphet be.

(b) A versenyző felelőssége, hogy segítőjét megismertesse a verseny szabályzatával és a sportfegyelmi szabályzattal. A versenyőz és a segítő közös felelőssége a versenyszabályzat segítőre vonatkozó pontjait betartás. A segítő által elkövetett szabálytalanságok következményeiről a szankciós fejezet rendelkezik [11. FEJEZET].

(c) Amennyiben a segítő által gondatlanságból elkövetett szabálytalanságot a versenyző haladéktalanul jelzi a szektorbírónak vagy a versenybizottság egy tagjának, de legalább a szomszéd versenyzőnek, a szabálytalanság szankciós következményeitől a versenybizottság eltekinthet.

4.2.3. Hozzátartozók (kiskorúak részvétele)

(a) Kiskorú, de korlátozottan cselekvőképes, illetve kiskorú és cselekvőképtelen személy országos bajnokságon való részvétele a törvényes képviselő felelőssége, nevezését kizárólag a törvényes képviselő adhatja le.

(b) Kiskorú és cselekvőképtelen személy kizárólag a törvényes képviselő, vagy hozzátartozója, vagy meghatalmazottja jelenlétében és felügyelete mellett vehet rész az országos bajnokságon.

4.2.4. Kísérők és egyéb jelenlevők

(a) A fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek csak fényképezés céljából lehet belépni a szektorba, de csak a versenybizottság és a versenyzők együttes hozzájárulásával. A kisérők és egyéb jelenlevőket érintő szabályok betartatása a szerevező, a versenyzők és a segítők közös felelőssége.

5. A verseny lebonyolításának szabályai

5.1. A lebonyolítás rendje

(a) Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. 

(b) Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt. 

(c) Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre és 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását. Abban az esetben, ha a versenyt kényszerűségből meg kell szakítani (Pl. vihar) a versenybíróság dönt. A versenybíróság érvényesnek nyilváníthatja a verseny eredményét, ha abból legalább 2 óra eltelt. Ez vonatkozik a klubcsapat OB-ra, az egyéni OB-ra a női, az U25, U20 és a veterán, masters OB versenyeire. 1 óra horgászat után érvényesnek tekinthető az eredmény az utánpótlás korúak U15-ös korosztályában és minden más esetben ahol 3 órás fordulók kerülnek lebonyolításra. A TCSOB esetében az egyes kategóriákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(d) A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

5.2. Egyéni Országos Bajnokság

(a) Az Egyéni Országos bajnokságot három szakaszban kell megrendezni.

(b) Az elődöntőt egy helyszínen, 2 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntő szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni (megszakítások nélkül, igazodva a döntő 10 fős szektor kijelöléséhez). Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a mellékletben található szektor kiosztást kell alkalmazni. Az előző évi ranglista első 40 versenyzőjének az elődöntőn nem kell indulni, nekik tárgyév február 28-ig kell nevezésüket leadni a középdöntőre. Amennyiben ezen határidőn belül valaki jelzi, hogy nem kíván részt venni a középdöntőn, úgy a ranglista soron következő versenyzője kap lehetőséget a nevezésre. Amennyiben a tárgyév február 28-ig benevezett versenyzők közül ezt követően lép valaki vissza, úgy az elődöntőből kerülhetnek be a megüresedett helyre. 
2024 évtől az elődöntőn az előző évi ranglista 1-35. helyezettjének nem kell elindulnia, ők a középdöntővel kezdik meg a bajnokságot. Az előző évi Utánpótlás Országos Bajnokság U20-as korosztályából a bajnokság 1-2 helyezettje, valamint az előző évi Utánpótlás Országos Bajnokság U25-ös korosztályból a bajnokság 1-3 helyezettjeinek szintén lehetőségük van a bajnokság középdöntőjére nevezni. Amennyiben ebből az 5 utánpótlás korú versenyzőből valaki már benne van a felnőtt ranglista 1-35. helyezett versenyzői között, vagy nem vállalja a középdöntőben való indulást, akkor a felnőtt ranglistáról kell az indulók létszámát 40-re feltölteni.

(c) A középdöntőt 80 résztvevővel, négy fordulóban, nyolc darab 10 fős szektorban kell megrendezni. A 80 fős középdöntőben az előző évi ranglista első 16 helyezettje (szektoronként 2 fő) kiemelésre kerül. A középdöntőből az első 40 versenyző jut a bajnokság döntőjébe.

(d) A döntőt 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy darab 10 fős szektorban kell megrendezni. A döntőben az előző évi ranglista első 12 helyezettje (szektoronként 3 fő) kiemelésre kerül. A bajnokság végeredményébe a középdöntő és a döntő valamennyi szektoreredménye beleszámít: a középdöntőben elért négy szektorhelyezés, valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma alapján alakul ki a végső sorrend.

5.3. Női, Utánpótlás, Masters és Veterán Országos Bajnokság

(a) A női, utánpótlás, masters és veterán kategóriákban, amennyiben a versenyzők értékelése legalább két szektorban történik, a sorolás pedig rács alapján zajlik, lehetőség szerint raglista alapján történő kiemelést kell alkalmazni az előző évi ranglista élen végző versenyzőire, szektoronként 2-4 főre. A kiemelés alkalmazásáról a nevezők létszáma és a pálya adottságok függvényében a versenybizottság előzetesen dönt.

5.3.1. Női Országos Bajnokság

(a) A női országos bajnokságot egy szakaszban kell megrendezni, egy helyszínen, legalább 6 fős szektorokban. Egy szakasz négy x négy órás fordulóból áll.

5.3.2. Utánpótlás Országos Bajnokságok

(a) U25-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31- én nem tölti be a 25. életévét. U20-as korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-én nem tölti be a 20. életévét. U15-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 15. életévét, de betölti a 9. évét. 

(b) Az alsóbb korosztályú kategóriákból csak egy kategóriával lehet feljebb lépni.

(c) Az utánpótlás országos bajnokságokat (U25, U20, U15) egy szakaszban kell megrendezni, legalább 6 fős szektorokban. U15-nél 4 x három, U20-25-nél 4 x négy órás fordulók után dől el a bajnoki cím. Az utánpótlás kategóriákban egy kategóriával feljebb lépés megengedett. Az U25 és az U20 kategóriában a fordulók időtartama négy óra, az U15 kategóriában 3 óra! 

5.3.3. Masters Országos Bajnokság

(a) A masters országos bajnokságon azok indulhatnak, akik a bajnokságot megelőző év december 31. napjáig betöltik 54. életévüket.

(b) A Masters Országos Bajnokságot egy szakaszban kell megrendezni, egy helyszínen, legalább 6 fős szektorokban. Egy szakasz négy x négy órás fordulóból áll.

5.3.4. Veterán Országos Bajnokság

(a) A veterán (65+ éves) országos bajnokságon azok indulhatnak, akik a bajnokságot megelőző év december 31. napjáig betöltik a 64. életévűek.

(b) A Veterán Országos Bajnokságot egy szakaszban kell megrendezni, egy helyszínen, legalább 6 fős szektorokban. Egy szakasz négy x négy órás fordulóból áll.

5.4. Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokság

(a) A Tagszövetségi Csapat Országos bajnokság résztvevői a MOHOSZ tagszövetségeinek csapatai. 

(b) A csapattagok kijelölésének módja: A tagszövetségek csapatában csak olyan versenyző indulhat, aki részt vett a tagszövetség által kiírt egyéni vagy csapatbajnokságon. Egy versenyző két tagszövetség bajnokságán is elindulhat, amennyiben ezt a tagszövetségek jóváhagyják. A tagszövetségek csapataiban maximum két fő olyan felnőtt versenyző lehet, akik az aktuális felnőtt finomszerelékes ranglistán az első negyven helyezett között vannak. 

(c) A csapatbajnokság egyetlen osztályban zajlik. A verseny kétfordulós. A Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságon a csapatok összetétele: 4 fő felnőtt, 1 fő női, 1 fő 55+ korosztályú, 1 fő U20-as korosztályú és 1 fő U15-ös korosztályú versenyző, valamint kategóriánként legfeljebb 1 fő tartalék.

5.5. Klubcsapat Országos Bajnokság

(a) Nyílt, nevezéses verseny. Egy csapat 5 tagból (és egy tartalékból) áll. U-15-ös korosztályú versenyző nem lehet tagja a csapatnak. A klubcsapatokban egy külföldi versenyző szereplése megengedett azzal a feltétellel, hogy a versenyzőnek Magyarországon hivatalos dokumentummal igazolhatóan legalább 5 éve bejelentett lakással és érvényes magyarországi horgászengedéllyel valamint a 2. pontnak megfelelő egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. A versenyzők egy évadban csak egy klubcsapatban versenyezhetnek. A klubcsapatok tagjainak ugyanazon egyesület tagjainak is kell lenniük. A verseny háromfordulós. A győztes csapat elnyeri az országos klubcsapat bajnoki címet valamint jogosult képviselni hazánkat a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Amennyiben erről a jogáról valamely csapat lemond, a sorrendben következő csapat lép a helyére. Amennyiben a klubcsapat megnyeri a klubcsapat világbajnokságot, úgy a következő évben lehetőséget kap a cím megvédésére. Amennyiben a tárgyévben az előző évi klubcsapat világbajnok csapat nyeri a klubcsapat országos bajnokságot is, úgy az OB-én 2. helyet szerző csapat is indulhat a következő évi klubcsapat világbajnokságon, amíg ezt a FIPSed szabályai lehetővé teszik.

(b) A Klubcsapat országos bajnokságon – amennyiben az indulók száma 26 csapat vagy annál több - az értékelés alszektoronként zajlik, 25 főig egy szektorban, 26 vagy annál több induló esetén a szektorokat két alszektorra kell bontani. Amennyiben az indulók száma páratlan, akkor a középső versenyző eredményét mindkét alszektorban figyelembe kell venni oly módon, hogy ez a versenyző az első alszektorban értékelendő, de a második alszektor helyezési számait az ő eredményének figyelembevételével kell megállapítani. A verseny kötelező edzésnapján 5 fős „boxok” kerülnek kijelölésre. 

(c) A csapatversenyeken az első sorsolást megelőzően egy tartalék nevezhető. A második fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja látható sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt. 

5.6. Edzés és hivatalos edzés

(a) A versenypályán lehetőleg 3 nappal (TCSOB esetében 2 nap) a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. A hivatalos edzések menetrendje a versenynapokra meghatározott menetrenddel azonos, így a nehézetetés kizárólag az edzés kezdetét megelőző 10 percben engedélyezett. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 14.00 óráig, 3 órás forduló esetén 13.00 óráig lehet folytatni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ezen időpont után a versenypályán nem szabad horgászni, és a versenypályát 16:00-ig el kell hagyni. Ez az edzés minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. Csapatverseny esetében az első edzési napon az edzésnapok idejére sorsolási ráccsal, kell biztosítani a helyeket, egyéni versenyeken a kötelező edzésnapra kell sorsolással biztosítani a helyeket. Egyéni verseny esettében a kötelező edzésnapi helyek sorsolása randomszám generátorral történik, csapatverseny esetében az edzésnapi helyek sorolása kézi húzással és randomszám generátorral is történhet. (A két fél közös megállapodásától függően helycsere lehetséges). Az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(b) Haltartó használata a hivatalos edzésnapokon nem engedélyezett. Kivétel ez alól a kötelező edzés, de a teríték fotózása a kötelező edzésen is tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) A versenybizottság a fenti szabályoktól eltérően is határozhat.

5.7. Szektorok kialakítása

(a) A rajthelyeket lehetőség szerint folytatólagosan, az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni. A rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.

(b) Az egyes versenyzői kategóriák szektorkiosztásának szabályait az 5. fejezet vonatkozó alfejezeti határozzák meg.

(c) Az elődöntők szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. [13.1. BEKEZDÉS, 1. SZÁMÚ MELLÉKLET]

(d) 40 főnél kisebb létszámú elődöntő szektorkiosztását a versenybizottság határozza meg, figyelembe véve a 13.1 bekezdésben [1. SZÁMÚ MELLÉKLET] megadott szektorkiosztások kialakításának alapelveit.

5.7.1. Sorsolás

(a) A csapatkapitányok technikai értekezletének célja: a kapitányok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat). A technikai értekezletet az OVHB képviselője vagy a HSSZI munkatársa vezeti és legalább három órával a verseny megkezdése előtt kell megtartani. 

(b) A sorsolási sorrendet 3 versenyző ellenőrzése mellet véletlen számgenerátorral vagy személyes jelenléttel, kézi sorsolással kell meghatározni. Ez utóbbi esetében a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a részvevőket, vagy a húzási sorrend meghatározása a kötelező edzésen is megtörténhet az ülési sorrendnek megfelelő sorrendben sorsolva. A sorsolási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani, ami a kötelező edzés napján is megtörténhet.

(c) A sorsolást az OVHB tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy megbízottja irányítja és azon a csapatok edzői vagy vezetői vesznek részt, a sorsoláson a HSSZI legalább egy képviselőjének, vagy megbízottjának jelen kell lennie. Egyéni bajnokságokon, versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg, vagy egy megválasztott/kijelölt személy segítségével végzik.

(d) Egyéni versenyeken 40 fő feletti létszám esetén a megválasztott/kijelölt személy általi sorsolás preferált, 40 fő vagy az alatti létszámú verseny estében a versenyzők általi húzás preferált.

(e) A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni. A sorsolást a HSSZI - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető.

(f) A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB és a szövetségi kapitány jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket. Amennyiben nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként minimum kettő versenyzőt, illetve csapatot jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. Csapatversenyeken a sorsolást úgy kell elvégezni, hogy egy csapat tagjai egymás melletti helyre ne kerüljenek (például az A szektor utolsó számú helyére és a B szektor 1. helyére nem kerülhetnek ugyanazon csapatnak tagjai és így tovább).

5.8. Hangjelzések és menetrend

(a) A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

5.8.1. Első hangjelzés

(a) Az első hangjelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságok felkészülését lehetőleg 8:00 órakor kell elkezdeni. Lehetőség szerint a kezdési időpont egyezzen meg a kötelező edzés kezdési időpontjával. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

5.8.2. Második hangjelzés

(a) A második hangjelzés (75 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig.

5.8.3. Harmadik hangjelzés

(a) A harmadik hangjelzés (70 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása a limitellenőrzés kezdetét jelzi.

5.8.4. Negyedik hangjelzés

(a) A negyedik hangjelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. Ötödik hangjelzés

(a) Az ötödik hangjelzés a verseny kezdetét jelzi. 

5.8.5. Hatodik hangjelzés

(a) A hatodik hangjelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

5.8.6. Hetedik Hangjelzés

(a) A hetedik hangjelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 

5.9. Etetőanyagokra, csalikra és a limitellenőrzésre vonatkozó szabályok

(a) A limitellenőrzést a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen kell megkezdeni. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(b) A limitellenőrzésig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. A harmadik hangjelzés után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele. MEGSZEGÉSE AZONNALI KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(c) Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. Semmilyen fémes eredetű anyag, gyurma (paszta), műcsali nem használható. Bármilyen anyagból (polisztirol, gumi, szivacs, stb) készült műcsali (műcsonti, műszúnyog, műgiliszta, stb) használata tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(d) Valamennyi bajnokságban, egy fordulóban, három órás fordulók esetén, és az, U15 kategóriában, maximum 17 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és ragasztókat, aromákat minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt), 4 órás fordulókban, az egyéni horgász bajnokságon a veterán, masters, az U20 ,U25, a női, kategóriákban, a klubcsapat OB-én és a TCSOB esetében, ugyanezen kategóriákban maximum 20 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és ragasztókat, aromákat minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) használható fel. A veterán, masters, női kategóriákban és a Tagszövetségi Csapat Országos bajnokság esetében a következő élőcsali felhasználás irányadó: összesen 2,5 liter élőcsali, melyből 0,5 liter lehet az aprószúnyoglárva mennyisége, és maximum 0,5 liter lehet a giliszta ( vágatlan állapotban ) mennyisége. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPS.ed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. (Elfogadott mérőedények és vödrök: lásd 1. ábra) Az U15, U20, U25 kategóriákban összesen 2 liter élőcsali, melyből 0,5 liter lehet az aprószúnyoglárva mennyisége, és maximum 0,5 liter lehet a giliszta ( vágatlan állapotban ) mennyisége. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. Az egyéni országos bajnokságon és a klubcsapat országos bajnokságon a következő élőcsali felhasználás engedélyezett: összesen 2,5 liter élőcsali használható fel, melyből 0,5 liter lehet az aprószúnyoglárva, és maximum 0,5 liter lehet a giliszta (vágatlan állapotban) mennyisége. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. Minden további csalizásra, vagy etetésre szánt (élő)anyagot a FIPSed „hivatalos mérődobozában” kell az ellenőrzésre bemutatni. Minden kategória esetén az etetőanyag limit legfeljebb 1 liter mennyiségben tartalmazhat porszáraz anyagokat, melyek kizárólag a következők lehetnek: TTX, Liant a Coller, Litou, csonti- és etetőanyag-ragasztó, por aroma, kavics és por állagú földek, amiket külön beosztásos vödörben vagy hivatalos mérőedényben kell a limitellenőrzés során bemutatni. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) Az etetőanyag ellenőrzése folyamán meg kell győződni a hivatalos mérőedényekben (mérőskálával ellátott) elhelyezett, mérésre előkészített anyagok mennyiségéről, majd azokat a méréshez odakészített másik edénybe átöntve ellenőrizni kell, hogy az etetőanyag nem tartalmaz-e élőanyagot vagy egyéb tiltott összetevőt. Ekkor már a mennyiséget, etetőanyag, föld, kavics esetén nem indokolt ellenőrizni, mivel ez megtörtént az első lépésben. Az etetésre szánt apró szúnyoglárvát maximum két dobozban, a horogra szánt tűző szúnyogot a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben, kell az ellenőrzésre bemutatni a. A mérőedény lezárása során tilos bármilyen rögzítő segédeszköz használata.

feederovsz-1.jpg

1. ábra: A megfelelő mérőedények és vödrök. 

(f) Az etetőanyag limit túllépése FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(g) Az etetőanyag limit 10%-ot meghaladó túllépése azonnali SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(h) A csalilimit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot vagy száknyél helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme, vagy száknyél a versenybíró engedélyével a versenyzőnek átadható. A versenybíró, a csapatvezető, tartalék versenyző, szomszéd versenyző, segítő segíthet a versenyzőnek az összeragadt bottagok szétválasztásában is. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(i) Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(j) A versenyre az előkészített etetőanyagot és csalit a versenyző köteles bemutatni a versenybírónak, azt más nem mutathatja be helyette. Az ellenőrzésre összekészített mérőedényeket a terepviszonyok függvényében, a szektor külső határán kell elhelyezni. A haltartót a szektoron belül hosszában kifeszítve kell elhelyezni és csak a limit ellenőrzés után lehet a vízbe helyezni.

(k) Amennyiben az ellenőrzés a verseny kezdete előtt 30 perccel nem történt meg, a versenyző a limit ellenőrzéshez elkészített, a szabályoknak megfelelő mennyiségű etetőanyag-csalit a rajthelyre beviheti és megkezdheti annak előkészítését az alapozó etetéshez. Amennyiben az ellenőrzés a versenyző hibájából nem történt meg, a versenyző nem horgászhat. 

(l) A fenti irányadó etetőanyag-csali mennyiségektől az adott verseny versenykiírása eltérhet, a verseny helyszínének és a FIPSed tárgyévi etetőanyag-csali limit mennyiségeinek figyelembevételével.

5.10. Verseny lefolytatása

5.10.1. Felkészülési idő

(a) A felkészülési idő az első- és a negyedik hangjelzés közötti időszak.

(b) A verseny helyszínére való megérkezéskor az első hangjelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés elemeinek horgászatra alkalmas állapotba történő összeállítása tilos, de a versenyző felszerelését kipakolhatja a rajthely határát jelző szalag belső oldalára, közvetlenül a szalag mellé. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. A keverőedények mosása a verseny megkezdése előtt a rajthelyen tilos. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(c) Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. 

5.10.2. Alapozó etetés

(a) A negyedik hangjelzés az etetés kezdetét jelzi. E jelzéstől kezdve a versenyző semmilyen dologi segítséget nem fogadhat el, kivételt képez az alkoholmentes üdítőital és a gyógyszer. A nehézetetés időtartama 10 perc. Az etetőgombócokat kizárólag kézzel szabad meggyúrni. Ez alatt az idő alatt a versenyző tetszése szerint beetethet, de kizárólag kézzel, valamint megengedett a kétkezes etetőcsúzli vagy az etetőcsésze használata. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

5.10.3. Versenyidő

(a) A versenyidő az 5. és 7. hangjelzés megszólalása közötti időszak.

(b) A versenyidőre vonatkozó szabályokat a 6. és 7. fejezet tartalmazza. 

5.10.4. Mérlegelés

(a) Kizárólag a 7. hangjelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogott halnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már a part vonalán belül, a horgász birtokában van. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Mérlegeléskor – a 7.fejezetben említettek kivételével – kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni. Időközi mérlegelésre nincs lehetőség.

(c) A mérlegelést legalább 2 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. A bizottság egyik tagja a versenybíró. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelésig a halakat a versenyzőnek a vízben kell tartani és a haltartó szákban kell hoznia a mérlegeléshez.

(d) Ha a verseny lefújását követő mérlegelésnél haltartónként a megengedett 20 kg-nál több hal található, a mérlegelő lapra akkor is csak haltartónként 20 kg írható be. 

(e) A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a mérlegelés befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a versenybíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el. 

(f) A kifogott halakat minden esetben le kell mérlegelni, a kifogott halak mérlegelés előtti visszaengedése tilos! MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(g) Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, a versenyző köteles a mérlegelés előtt a zsákmányt a szennyeződésektől (pl. hínár, kukorica, etc.) megtisztítani.

(h) Az egy szektorba tartozók fogását csakis azonos típusú, a mérlegelés megkezdése előtt bemutatott és hitelesített mérleggel kell és szabad mérni. Ha időközben technikai hiba okán mérleg-, vagy elemcserére lenne szükség, e mérlegek egymással azonosnak minősülnek.

6. Technikai szabályok

6.1. Eszközök, felszerelés

6.1.1. Szerelékre és a halfogás eszközeire vonatkozó szabályok

(a) A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, azon egy darab egyágú horoggal. Más módszerek használata még edzésnapokon is tilos! A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Az úszó kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb. Tilos az élő és élettelen csalihal, halikra használata. A horogra tűzött csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Horogcsaliként és etetésre tilos pelletet, gyurmát, bojlit használni. Főszabályként a főólom nem érheti a mederfeneket, a teljes súlyozás legfeljebb 10 százaléka ugyanakkor mederfenéken lehet, de csakis oly módon, hogy nem akadályozhatja az úszó illetve a szerelék természetes, szabad mozgását. A „visszatartás” elengedése után az úszós szereléknek vissza kell nyernie folyamatos mozgását. Abban az esetben, ha a versenybíró a 6.1.1.(a)-(c) bekezdésekkel kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy a bot hosszát azonnal megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (úszópozíció megváltoztatása, súlyozás módosítása, előke elszakítása, stb.). MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁNA [11.2. BEKEZDÉS], AZ ELLENŐRZÉS MEGTAGADÁSA KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(a) Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a versenybizottság elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a versenybizottság a versenyzőt kizárja. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(b) A botok maximális hossza: U15: 10,00 m, U20: 11,50 m, U25: 13,00 m, felnőtt egyéni: 13,00 m, női: 11,50 m, veterán: 11,50 méter, mozgáskorlátozottak: 11,50 m. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

6.1.2. Egyéb felszerelések

(a) A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak. A stéget és a horgászládát úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be, annak lába nem lehet a vízben. A víz és a partviszonyok figyelembevételével azonban a versenybizottság dönthet úgy, hogy a stég vagy horgászláda részben, vagy teljes egészében a vízben áll. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

6.2. Technikai szabályok

(a) A verseny ideje alatt – mindennemű segítő-eszköz igénybevétele nélkül – az egy kézzel kivett etetőanyag, földes szúnyog, ragasztott csonti két kézzel is meggyúrható, amennyiben az etetőcsészével, vagy csúzlival kerül bejuttatásra. Amennyiben kézzel történik az etetőanyag, földes szúnyog, ragasztott csonti bedobása, abban az esetben csak egy kézzel megengedett azt meggyúrni. Az etetőanyag bedobásához semmilyen segítőeszközt (etetőkosár, vízben oldódó tasak stb.) nem lehet használni. E ráetető gombócokat tilos a verseny megkezdése (negyedik jelzés) előtt elkészíteni. A verseny ideje alatt, a bot csúcstagjára erősíthető mini etetőcsésze használata engedélyezett. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(b) Az etetőgombócokat kizárólag kézzel szabad meggyúrni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(c) Az etetőcsésze használatánál is be kell tartani a bothosszúságra vonatkozó előírásokat, a következő szerint: az etetőcsésze külső peremével együtt mért bothossz nem haladhatja meg a kategóriánkénti bothossz limitet! Az etetőcsésze használata (és a mélységmérés) során is csak egy bot lehet a víz felszíne felett (tehát tilos egy második bot használata). Az etetőcsésze használata során a botnak a szalaggal kijelölt szektorhatáron belül kell maradnia, ez alól felmentést csak a versenybíróság adhat, a versenyt megelőző technikai értekezleten. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(d) Tilos a halkereső szonár használata. A verseny alatt a kommunikációra alkalmas elektromos eszközök használata tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS]. 

(e) Az országos bajnokságokon a rajthelyen a dohányzás tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(f) A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes „gereblyézés”. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN. [11.3. BEKEZDÉS]

(g) Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb a hivatalos edzés előtti héten elektronikusan kiküldött technikai tájékoztatóban kell közölni, és valamennyi versenyzőnek be kell tartani. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(h) A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetekor ebben az esetben is e szabály vonatkozik). MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(i) A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen kötelesek azt előzetesen a versenybírónak vagy szomszédjuknak bejelenteni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(j) A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(k) Egyéni versenyeken a rajthelyre a versenyzőnk kívül senki sem léphet be, klubcsapat bajnokságon a csapatvezető és az edző, a TCSOB-k versenyein, - tekintettel a 8 csapattagra, - a technikai értekezlet olyan döntést is hozhat, hogy a kapitányon (edzőn) kívül a csapatvezető, tartalék versenyző is beléphet a rajthelyre. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak saját csapatának kapitánya léphet be. A kapitány más csapat versenyzőjének rajthelyére nem léphet be. Amennyiben a kiírás vagy a versenyt megelőző technikai értekezlet két kapitányra ad engedélyt, közülük egyszerre csak egy tartózkodhat a versenyző rajthelyén. A rajthelyek mögötti folyosóra csak az erre jelzéssel feljogosítottak léphetnek be. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(l) A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartó szák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíró joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

7. Halvédelmi és haltárolási szabályok

7.1. Halak védelme

(a) A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni a 7.2.(a) bekezdésben meghatározott felszerelések használatával. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) A halakat a szemgödrükbe illetve kopoltyúfedő alá nyúlva kiemelni tilos! A halakból kíméletesen kell a horgot eltávolítani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) Teríték fényképezésére a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN. [11.1. BEKEZDÉS]

(d) A halgazdálkodási hasznosító javaslatára, a versenybizottsággal vagy a HSSZI munkatársával egyeztetve a fentiektől szigorúbb szabályok is alkalmazhatók. Amennyiben a szigorítás a versenyzők részéről nem igényli újabb halvédelmi eszközök beszerzését, a szigorítás közzététele történhet az első fordulót megelőző technikai tájékoztatón, egyéb esetben a szigorítást a versenykiírásnak kell tartalmaznia.

7.2. Halak tárolása

(a) A versenyzőknek a halak tárolására kerek haltartók esetében legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartók esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú szákot kell használniuk.. Ha egy haltartóban ettől több hal került tárolásra, a mérlegeléskor csak 20 kg írható be a mérlegelő lapra. Indokolt esetben a verseny szervezője a fenti haltartó szabálytól szigorúbb szabályokat is hozhat. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában (de legalább 1,5 m hosszúságban) kell a vízbe helyezni. 

(b) Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható

(c) Ha a verseny során a kifogott halak becsült összsúlya a 20 kg-ot meghaladja, akkor a második haltartó használatának megkezdése kötelező, 40 kg elérése után 3. haltartó és így tovább.

(d) A verseny lefújását követően a halakat egyik haltartóból a másikba áthelyezni tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) A haltartóban semmilyen nehezék nem helyezhető el. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

8. Eredményekkel kapcsolatos rendelkezések

8.1. Eredmények számítása

(a) A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül (alszektorok alkalmazása esetén egy alszektoron belül) azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.

(b) Csapatértékelésben a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes. Egyenlőség esetén az összfogási súly dönt. Amennyiben ez is egyenlő, a legjobb egyéni súlyeredmény dönt, és így tovább. 

(c) Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két azonos helyezési összpontszámot elért versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes. 

(d) Az értékelés összeállítását az OVHB egy tagja vagy a HSSZI munkatársa végzi, aki egyúttal a főszervezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett serleg vagy/és érem díjazásban részesül. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját a HSSZI munkatársa készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit. Az érmeket, serlegeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A hivatalos eredményhirdetésen egy csapat képviseletében maximum 9 fő (TCSOB-n 11 fő) léphet fel a pódiumra az érmek átadására.

8.2. Ranglista számítási szabályok

8.2.1. Felnőtt (férfi) ranglista

(a) A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, így tovább a középdöntő 80. helyezettjéig, aki 80 pontot szerez. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző vagy a 80 fős középdöntőbe be nem jutott versenyző 81 pontot kap.
Visszalépés esetén a pontok számítása a következőképpen történik:
Aki a középdöntőn való részvételét mondja le, 81 pontot kap. Az elődöntőről az így bejutott versenyző a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 jut a döntőbe. Ha valaki lemondja a döntőn történő indulását az a helyére a középdöntőből bejutott versenyző eredeti helyezési számát (pontját) kapja, míg aki vállalta a lemondó versenyző helyett az indulást, az a versenyző a döntőben elért helyezése alapján kap pontot. (példa: Az elődöntőről 40 versenyző jut a középdöntőbe, ahol az előző évi ranglista első 40 helyezettje csatlakozik a középdöntősök köréhez. A középdöntősök létszáma így 80 fő. Amennyiben a 80 főből visszalép egy versenyző, úgy a visszalépő versenyző 81 pontot kap, aki pedig így jut be a helyére a középdöntőbe, a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 versenyző jut a döntőbe. Ha a 38. helyről bejutott versenyző lemondja a döntőt, és helyére a középdöntőn 41. helyen végzett versenyző vállalja az indulást, úgy a 38. helyről visszalépő versenyző megkapja a 41. helyezett 41 pontját, míg a 41. helyről bejutó a döntő végén megszerzett helyezési számának megfelelő pontot kaphat. 
Azokban az években amikor még nem volt középdöntő, az elődöntőben végzett sorrend alapján kerül kiszámításra a pont.
A ranglista első helyezettje a legkevesebb pontot elért versenyző.

8.2.2. Női, utánpótlás, masters és veterán ranglista

(a) A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, és így tovább, azaz minden versenyző a bajnokságon elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző az adott évi utolsó helyezett versenyző pontszámát +1 pontot kap.

8.3. Válogatott keret és válogatott csapat

(a) A válogatott keretek kijelölése mindig a bajnokságot követő évre vonatkozik. Az utánpótlás kategóriák válogatott kereteinek és a nemzetközi versenyen induló válogatott csapatainak kiválasztásával, kiegészítésével kapcsolatos döntéseket a szövetségi kapitányok javaslata alapján, az utánpótlás szakág vezető egyetértésével hagyja jóvá az OVHB.

8.3.1. Felnőtt (férfi) válogatott

(a) Az összesített MOHOSZ hivatalos magyar ranglista első 10 helyezettje alkotja a tárgyévet követő évi válogatott keretet

(b) A válogatott keret minden tagja részt vehet a két világverseny valamelyikén.

(c) A kapitány a kerettagok közül szabadon jelölheti ki a VB-EB csapat hét tagját, akik közül 6 fő versenyzőként, egy fő pedig mint delegált vehet részt a versenyen.

8.3.2. Női válogatott

(a) A válogatott keret kihirdetése az alábbiak szerint: A MOHOSZ hivatalos magyar ranglista első 10 helyezettje alkotja a következő évi válogatott keretet. A nemzetközi versenyen induló csapat tagjaira a kapitány tesz javaslatot, amit az OVHB hagy jóvá. Amennyiben egy női versenyző anyai örömök miatt kihagy egy versenyszezont, úgy a gyermekáldás esetén a kapitány a válogatott keretet +1 fővel növelheti.

8.3.3. Utánpótlás válogatottak

(a) A utánpótlás szövetségi kapitányok a tárgyévi bajnokságok első 10 helyezettje, valamint az tárgyévi ranglisták első 10 helyezettje közül határozzák meg a 10 fős U15, U20, U25 válogatott keretet, amit az utánpótlás szakág vezető egyetértésével az OVHB hagy jóvá. A korosztályok szövetségi kapitányai a válogatott keretből jelölik ki a következő évi világbajnokságon résztvevő csapatot, amit az utánpótlás szakág vezető egyetértésével az OVHB hagy jóvá.

8.3.4. Masters és Veterán válogatottak

(a) A Masters és Veterán szövetségi kapitányok a tárgyévi bajnokságok első 10 helyezettje, valamint a tárgyévi ranglisták első 10 helyezettje közül határozzák meg a 10 fős Masters és Veterán válogatott keretet, amit a finomszerelékes szakág vezető egyetértésével az OVHB hagy jóvá. A kategóriák szövetségi kapitányai a válogatott keretből jelölik ki a következő évi világbajnokságon résztvevő csapatot, amit az OVHB hagy jóvá.

8.4. Adminisztrációs rendelkezések

(a) A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

(b) A jegyzőkönyv tartalmazza a verseny pontos megnevezését, -időpontját és -helyszínét, a verseny során kiszabott sárgalapos és kizárással járó szankciókat, valamint az OVHB hatáskörébe tartozó észlelt szabálytalanságokat, a szabálytalanság körülményeinek pontos leírását. A versenybizottság tagjainak felsorolását. A jegyzőkönyvet a versenybizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.

(c) Az országos bajnokságok eredményeinek illetve a ranglista eredmények nyilvántartása és közzététele HSSZI feladata.

9. Versenybizottság, versenybírók

9.1. Versenybizottság

(a) A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja(i), a HSSZI munkatársa és a verseny főszervezője vagy szervezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

(b) A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 

9.2. Versenybírók

(a) A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt.

(b) A versenybírók létszámát a versenybizottság határozza meg, a versenyen induló versenyzők létszámának figyelembevételével. A versenybíró (k) feladata, az etetőanyag-csali mennyiségek ellenőrzése, a versenyzők horgászatának figyelemmel kísérése és a szabályok betartásának ellenőrzése. A versenybíró az etetőanyag-csali ellenőrzésekor ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

(c) A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni. A Klubcsapat Országos Bajnokságon és a Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságon a csapatvezető vagy edző a versenybírónak tehet észrevételt. 

10. Óvás

10.1. Óvás benyújtása

(a) Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

(b) Az óvásnak tartalmaznia kell az érintett felek megjelölését, a lehetséges tanúk megjelölését, a vélt szabálytalanság leírását, illetve a szabályzat azon pontjának megadását, amire az óvást alapozzák.

10.2. Kivizsgálás

(a) Amennyiben a benyújtott óvás alapján a versenybizottság szabálytalanságot valószínűsít, szükség esetén az érintett feleken túl további tanúkat is meghallgathat.

(b) Amennyiben a benyújtott óvás alapján versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az óvás nem megalapozott, vagy a szabálytalanság elkövetése kizárható, az ügyet lezárhatja.

10.3. Döntés és határozat

(a) A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A határozat minden esetben tartalmazza az eset leírást és az azzal kapcsolatos minden információt.

(b) Amennyiben a versenybizottság döntésképtelen, vagy az érvényben lévő szabályzat alapján a döntéshozatal nem lehetséges, úgy a versenybizottság jelen levő tagjai az óvást a HSDB hatáskörébe rendelhetik.

10.4. Jogorvoslat

(a) Az óvás alapján hozott versenybizottsági határozat ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

10.5. Adminisztráció

(a) Az óvás, az óvással kapcsolatban meghallgatott tanúvallomások és a döntésről hozott határozatok a versenyjegyzőkönyv részét képezik. 

(b) Az óvással kapcsolatos dokumentumokat a versenyt követően haladéktalanul el kell juttatni az HSDB felé.

11. Szankciós rendelkezések

11.1. Figyelmeztetés (szóbeli vagy írásbeli)

(a) Versenyzőt figyelmeztetésben kizárólag a versenybizottság tagja részesíthet, ami megalapozott esetben történhet szemtanú jelzése alapján is. A figyelmeztetés során a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra és fel kell szólítani a szabálytalanság felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

(b) Figyelmeztetést von maga után az 5.9.(a), 5.9.(f), 5.9.(h), 5.10.1.(b), 5.10.2.(a), 6.1.2.(a), 6.2.(a), 6.2.(b), 6.2.(c), 6.2.(h), 6.2.(i), 6.2.(k), 6.2.(l), 7.1.(c) pontok megsértése. Egy versenyző ugyanazon verseny ideje alatti második figyelmeztetése, sárgalapot von maga után.

(c) Ugyanazon verseny során egyazon versenyzőre kiszabott második figyelmeztetés esetén a figyelmeztetéseket írásban is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Figyelmeztetésben csak a versenybizottság tagja részesítheti a versenyzőt.

11.2. Sárgalapos figyelmeztetés

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző sárgalapos figyelmeztetéssel járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, a sárgalapos figyelmeztetés várható kiszabására és fel kell szólítani annak felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb sárgalapos figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami kizárást von maga után.

(b) A sárgalapos figyelmeztetést kizárólag a versenybizottság szabhat ki, amely a döntését követően lép érvénybe.

(c) Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után az 5.6.(b), 5.9.(c), 5.9.(d), 5.9(g), 5.9.(i), 5.10.4.(a), 6.1.1.(a), 6.2.(g), 7.1.(a), 7.1.(b), 7.1.(d) pontok megsértése.

11.3. Kizárás

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző kizárással járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, annak következményére és fel kell szólítani annak felfüggesztésére. 

(b) Kizárást von maga után a 5.6.(a), 5.9.(b), 5.10.4.(f), 6.1.1.(a), 6.1.1.(b), 6.1.1.(c), 6.2.(d), 6.2.(e), 6.2.(f), 6.2.(j), 7.2.(e) pontok megsértése.

(c) A horgászversenyből ki kell zárni azt a versenyzőt, aki a halakkal való kíméletes bánásmód szabályainak nem tesz eleget és ki lehet zárni azt, aki megbotránkoztató magatartást tanúsít, felszólításra sem hajtja végre a versenyszervező, vagy a versenybíró utasításait, nem ügyel környezete tisztaságára, vagy tudatosan megszegi a versenyre vonatkozó szabályokat.

(d) A versenybizottság kizárólag bizonyíthatóan szándékos módon elkövetett szabálytalanság esetén élhet a kizárással, gondatlanságból elkövetett szabálytalanság estén a HSDB dönthet a kizárásról.

(e) A versenybizottság által kizárt versenyző az adott fordulóra a szektorban elérhető legnagyobb helyezési számot kapja. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A verseny folytathatóságáról a HSDB dönt.

11.4. Egyéb szankciós rendelkezések

(a) Az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát, a kötelező edzésen nem jelent meg, vagy maga helyett nem állított olyan személyt, aki a kötelező edzést végighorgászta volna, a versenyen nem indulhat.

(b) A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-gyel nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a versenybizottság egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmeztetik (50.1. pont), vagy a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ha a versenyző a három évig érvényben lévő korábbi sárgalap mellé újabb sárgalapot kap, arról a versenyről, ahonnan a második sárgalapot kapta, kizárásra kerül. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja A szabálysértésekről a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottságot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai, illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – kizárólagos joggal a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

(c) A segítő által elkövetett szabálytalanságokért a versenyző felelősségét vizsgálni kell. A segítő által szándékosan elkövetett súlyos szabálytalanságokat - különösen etikátlan magatartás és az ellenfelek eredményét sportszerűtlen módon befolyásoló cselekmények esetén - az OVHB elé kell tárni, amely indokolt esetben az ügyet továbbítja a HSDB felé.

11.5. Jogorvoslat

(a) A versenybizottság határozatai és a kiszabott szankciók elleni fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

(b) A jogorvoslati kérelmeket írásban, a HSDB-nek címezve, a MOHOSZ titkárságon kell leadni, a döntést követő 5 napon belül.

12. Hatályba léptetés

(a) Az érvényben lévő Finomszerelékes Országos Versenyszabályzatot a http://nyito.mohosz.hu oldalon közzé kell tenni.

(b) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

(c) A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 1997. december 17-i ülésén fogadta el. Módosítás: 2016.03.10. Módosítás: 2017.02.23. Módosítás: 2018. 08.30 Módosítás: 2020. 01. 01. Módosítás: 2021. 02.12. Módosítás: 2022. 01.14. Módosítás: 2023. január 24. Módosítás: 2024. január 16.

13. Mellékletek

13.1. 1. számú melléklet: Az országos bajnokságokon alkalmazandó szektorkiosztás (lásd teljes verzió).

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!