FEEDER ORSZÁGOS VERSENYSZABÁLYZAT

A 2018. augusztus 30. napján kelt Feeder Versenyszabályzat, az időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Verziószám: 2.6 Elfogadva: 2024. 01. 16. Kiadva: 2024. 02. 01. Hatályos: 2024. 02. 01.                                   

1. Tartalomjegyzék (lsd alább teljes verzió)

2. Általános rendelkezések

(a) A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenynaptárában szereplő országos bajnokságokra elsődlegesen a horgászszövetség szakági versenyszabályzatai vonatkoznak, melyek az Országos Versenyszabályzat rendelkezéseinél szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak. A szakági versenyszabályzat által nem szabályozott kérdésekben az Országos Versenyszabályzat rendelkezései az irányadók. 

(c) Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a sportra vonatkozó jogszabályok, a horgászszövetség Sportfegyelmi Szabályzata, továbbá a helyi horgászrendek, valamint a versenykiírások az irányadók.

(d) A jelen szabályzat rendelkezései, a meghatározott eljárásrendek és felelősségi szabályok [2.5. BEKEZDÉS] kiterjednek a MOHOSZ Hivatalos Versenyszervezőire, amennyiben az általuk szervezett horgászverseny a jelen szabályzat alapján, azt hivatkozva kerül megrendezésre.

2.1. Hatósági engedélyezés

(a) Az Feeder Országos Versenyszabályzat alapján megtartani kívánt horgászsport versenyt – egyszerűsített eljárás keretében – írásban vagy elektronikus úton a halgazdálkodási hatóság részére be kell jelenteni, a verseny kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal. A bejelentést a horgászszövetség a vele alhaszonbérleti jogviszonyban álló horgászszervezetek nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeire vonatkozóan meghatalmazás csatolása nélkül is megteheti, egyebekben a bejelentő a vízterületet hasznosító horgászszervezet vagy jóváhagyásával a versenyszervező lehet. A bejelentésnek a jelen szabályzatra való hivatkozást, a verseny megnevezését, kezdő- és befejező időpontját, a versenynek helyet adó vízterület megnevezését és víztérkódját kell tartalmaznia.

2.2. Versenyszabályzat

(a) A hivatalos országos feeder szabályzat szerint rendezett bajnokságok: Feeder Országos Bajnokság (FOB), Masters Feeder Országos Bajnokság (MFOB), Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokság (UFOB), Női Feeder Országos Bajnokság (NFOB), Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság (FKOB).

(b) A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett horgász, illetve casting és távdobó versenyek viselhetik.

(c) A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain kéznél kell lennie.

(d) A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie.

(e) A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

2.3. Versenykiírás

(a) A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben a MOHOSZ honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász. A Magyar Horgászban és a MOHOSZ honlapján megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság http://nyito.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.

2.4. A részvétel feltételei, nevezés, regisztráció

(a) Az országos bajnokságokon (mind az Feeder Országos Bajnokságon, Masters Feeder Országos Bajnokságon, Női Feeder Országos Bajnokságon, U25 Feeder Országos Bajnokságon mind a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon) való részvételnek feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt tárgyévre szóló érvényes állami jeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői engedéllyel, továbbá magyar állampolgársággal rendelkezzenek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

(b) A nevezés módja: Az országos bajnokságokra a nevezésre a www.horgaszjegy.hu weboldalon a regisztrációt és a versenyzői engedély kiváltását követően kerülhet sor.

(c) Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a hivatalos edzésnapok és a versenynapok napi területi jegy árát is. A versenyre érvényes területi jegyek biztosítása a versenyszervező és a halgazdálkodási hasznosító közös felelőssége.

(d) A nevezési idő után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani. 

(e) Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Az önhibán kívüli okból bekövetkező késés (például autó probléma, baleset, közlekedési akadályoztatás) esetén, amennyiben a versenyző a regisztráció lezárultáig jelzi a késést a HSSZI munkatársának vagy a versenybizottságnak, a versenyző a versenybizottság engedélyével akkor indulhat a versenyen, ha a limitellenőrzésig elfoglalja rajthelyét. Ebben az esetben a versenyző helyett a versenybizottság egy tagja végzi a sorsolást.

(f) Ha a versenyző a versenykiírásban meghatározott fizetési kötelezettségét az előírt határidőn belül nem teljesíti, a versenyen történő részvételi lehetőségét a versenyszervező kizárhatja

(g) A regisztráció során a személyazonosság ellenőrzése a versenyszervező feladata, a horgászati jogosultság ellenőrzésére a halgazdálkodási hasznosító jogosult.

(h) Az elődöntőről és középdöntőről várhatóan továbbjutó versenyzők, az eredményhirdetés alatt szóban és/vagy az eredményhirdetéstől számított három napon belül írásban jelzik a HSSZI jelen lévő munkatársának vagy a versenybizottság elnökének, ha a további fordulókon való részvételt nem tudják vállalni.

(i) Az elődöntőről továbbjutott versenyzők névsorát a HSSZI az elődöntők eredményhirdetését követően közzéteszi, a továbbjutottakat elektronikus levélben kiértesíti és megnyitja a nevezést. Amennyiben a továbbjutott versenyző határidőig nem adja le nevezését, azzal elveszti jogát a középdöntőn való indulásra és helyette az elődöntők összesített eredménye alapján soron következő versenyző kerül behívásra.

2.5. Felelősségi szabályok

(a) A jelen szabályzat szerint megrendezett Országos Bajnokságokon a versenyzők a versenypályát kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

(b) A versenyszervező, illetve a versenynek helyszínt biztosító halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet a versenyen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal.

(c) A versenyző és a segítő, illetve a verseny résztvevői a verseny ideje alatt okozott károkért felelősséggel tartoznak a szervező, illetve a halgazdálkodási hasznosító felé.

2.6. Biztosítás

(a) A Horgászkártya kiváltásával létrejött balesetbiztosítás hatálya kiterjed a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken részt vevő versenyzőkre, a szerződésben megszabott feltételek szerint. (A balesetbiztosítással kapcsolatos információk elérhetők a http://horgaszjegy.hu oldalon.)

3. Helyszínre vonatkozó rendelkezések

(a) A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége lehetőség szerint minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne haladja meg az 1 métert.

(b) A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

(c) A kijelölt versenypályát – amennyiben azon hasonló bajnokságot három éven belül nem rendeztek – az OVHB vagy a HSSZI legalább egy tagjának előzetesen meg kell tekintenie. 

(d) A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 12 m, de legfeljebb 30 m szélesek legyenek. A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani.

4. Személyi feltételek

4.1. Szervezők 

4.1.1. Jogi személyek

(a) Az országos bajnokságok szervezői a HSSZI munkatársai, a MOHOSZ tagszövetségei, horgászegyesületek, gazdasági társaságok, speciális esetben a MOHOSZ hivatalos versenyszervezői.

4.1.2. Magánszemélyek (hivatalos versenyszervezők)

(a) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezőjének tekinthető az a magánszemély, aki a tárgyban érvényes megállapodási szerződéssel rendelkezik és eleget tesz a szerződésben foglaltaknak.

(b) A MOHOSZ hivatalos versenyszervezője élhet a 2.1.(a) pontban meghatározott egyszerűsített bejelentési eljárással

4.1.3. Halőrzés

(a) Az országos bajnokságok kapcsán felmerülő halőrzési és pályafelügyeleti feladatokat a szervező, mint halgazdálkodási hasznosító jogosult és köteles ellátni. A feladatot első sorban a Halőri Szolgálat munkatársai végzik, akik hatásköre kiterjed a versenyen részvevőkre is.

4.1.4. Egyéb rendezők

(a) Szervező a versenyszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására pályabírókat, szektorbírókat és mérlegelőket bízhat meg. A feladatok ellátásával megbízottak kötelességeit és jogait jelen szabályzat határozza meg.

4.2. Résztvevők 

4.2.1. Versenyzők

(a) Versenyzőnek tekinthető az a személy, aki a 2.4. bekezdés pontjainak megfelel.

(b) A horgászversenyre történő nevezéssel a versenyző a versenyszabályzatot elfogadja és hozzájárul adatai és eredményei hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

(c) A versenyző a verseny megkezdése előtt köteles megismerni és a verseny során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, az adott horgászvízre érvényes helyi horgászrendet, a jelen szabályzatot, valamint a versenyre vonatkozó versenyszabályzatot és versenykiírást. A versenyző a nevezés leadáséval elismeri, hogy a fenti szabályokat megismerte.

(d) A horgászverseny teljes – a helyszíni regisztrációtól az eredményhirdetésig terjedő – ideje alatt a résztvevők versenyzésre és közreműködésre alkalmas állapotban kell legyenek. A horgászsport verseny teljes ideje alatt a versenyzők szervezetében kábítószer, vagy a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület nem lehet, illetve nem állhatnak alkoholos befolyásoltság alatt.

4.2.2. Segítők

(a) A versenyző felkészülését segítő támogathatja, ami a limitellenőrzés megkezdéséig lehet fizikai segítségnyújtás, ezt követően a verseny lefújásáig kizárólag taktikai tanácsadás. A segítő a rajthelyre kizárólag a mérlegelés lezárulta és a kötelező pályaelhagyás időpontja között léphet be.

(b) A versenyző felelőssége, hogy segítőjét megismertesse a verseny szabályzatával és a sportfegyelmi szabályzattal. A versenyőz és a segítő közös felelőssége a versenyszabályzat segítőre vonatkozó pontjait betartás. A segítő által elkövetett szabálytalanságok következményeiről a szankciós fejezet rendelkezik [11. FEJEZET].

(c) Amennyiben a segítő által gondatlanságból elkövetett szabálytalanságot a versenyző haladéktalanul jelzi a szektorbírónak vagy a versenybizottság egy tagjának, de legalább a szomszéd versenyzőnek, a szabálytalanság szankciós következményeitől a versenybizottság eltekinthet.

4.2.3. Hozzátartozók (kiskorúak részvétele)

(a) Kiskorú, de korlátozottan cselekvőképes, illetve kiskorú és cselekvőképtelen személy országos bajnokságon való részvétele a törvényes képviselő felelőssége, nevezését kizárólag a törvényes képviselő adhatja le.

(b) Kiskorú és cselekvőképtelen személy kizárólag a törvényes képviselő, vagy hozzátartozója, vagy meghatalmazottja jelenlétében és felügyelete mellett vehet rész az országos bajnokságon.

4.2.4. Kísérők és egyéb jelenlevők

(a) A fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek csak fényképezés céljából lehet belépni a szektorba, de csak a versenybizottság és a versenyzők együttes hozzájárulásával. A kisérők és egyéb jelenlevőket érintő szabályok betartatása a szerevező, a versenyzők és a segítők közös felelőssége.

5. A verseny lebonyolításának szabályai

5.1. A lebonyolítás rendje

(a) Az egyes fordulók időtartama 5 óra.

(b) Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény (különösen időjárási, vagy vízügyi okok) miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt.

(c) Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri, vagy a vízügyi viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie.

(d) A verseny megszakításáról a versenybizottság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybizottság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

(e) Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis maior lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt. 

5.2. Feeder Országos Bajnokság

(a) A Feeder Országos Bajnokság nyílt nevezéses egyéni verseny, amely 2 fordulós elődöntőből, 4 fordulós középdöntőből és egy 4 fordulós döntőből áll. Minden versenyt egy napos kötelező edzésnap előz meg. Az elődöntőt 2 edzésnap, a középdöntőt és a döntőt 3-3 edzésnap előzi meg, amely tartalmazza a kötelező edzésnapot is. Az elődöntőt egy helyszínen, 2 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntő szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. Az elődöntőből tovább jutott 40 versenyző kiegészül az előző évi ranglista első 40 helyen végzett versenyzőjével, és így 80 versenyző jut a bajnokság középdöntőjébe. Az előző évi ranglista 40 versenyzőjnek az elődöntőn nem kell indulni, nekik a tárgyév február 28-ig kell nevezésüket leadni a középdöntőre. Amennyiben ezen határidőn belül valaki jelzi, hogy nem kíván részt venni a középdöntőn, úgy a ranglista soron következő versenyzője kap lehetőséget a nevezésre. Amennyiben a február 28-ig benevezetett versenyzők közül ezt követően lép valaki vissza, úgy az elődöntőből kerülhetnek be a megüresedett helyre. Az elődöntőből a versenyzők nem viszik magukkal az ott megszerzett helyezési számaikat. A középdöntőben az előző évi ranglista első 16 helyezettje (szektoronként 2 fő) kiemelésre kerül. A középdöntőből 40 versenyző jut a döntőbe, ahová magukkal viszik a középdöntőben szerzett helyezési számaikat és a fogott súlyt. A döntőt 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy egymás utáni napon, azonos helyszínen, négy darab 10 fős szektorban kell lebonyolítani. A döntőben a ranglista első 12 helyezettje (szektoronként 3 fő) kiemelésre kerül. A bajnokság végeredményébe az középdöntő és a döntő valamennyi szektoreredménye beleszámít: a középdöntőben elért négy szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma alapján alakul ki a végső sorrend. A győztes elnyeri a feeder magyar országos bajnoki címet. Jelen szabályzat rendelkezései az elődöntőre a középdöntőre és a döntőre egyaránt alkalmazandóak.

(b) Amennyiben az országos bajnokság valamely elődöntőjének fordulójáról egy versenyző bármilyen okból távolmarad és ez előzetesen a versenybizottság tudtára jut, a versenypálya adottságainak függvényében, a szabályzatban meghatározott szektorkiosztás elveit követve, a pályakiosztást lehetőség szerint úgy kell módosítani, hogy az egymás mellett elhelyezkedő rajthelyek közt ne keletkezzen megszakítás. Amennyiben a szektorok sorsolása rács alapján történik, akkor a fenti szabályt lehetőség szerint szektoron belül kell érvényesíteni.

5.3. Női, Utánpótlás és Masters Országos Bajnokság

(a) A Masters, Női és Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokság nyílt nevezéses egyéni verseny, amelyet egy helyszínen, 3 fordulóban kell lebonyolítani. A versenyt 2 hivatalos edzésnap előzi meg, mely tartalmazza a versenynapot egy nappal megelőző kötelező edzésnapot is.
A forduló szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. A Masters Feeder Országos Bajnokságon masters korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig betölti az 54. életévét, az Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokságon U25-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 25. életévét. A győztes elnyeri a masters feeder, női feeder vagy az utánpótlás U25 feeder magyar országos bajnoki címet.

(b) A női, utánpótlás és masters kategóriákban, amennyiben a versenyzők értékelése legalább két szektorban történik, a sorolás pedig rács alapján zajlik, lehetőség szerint raglista alapján történő kiemelést kell alkalmazni az előző évi ranglista élen végző versenyzőire, szektoronként 2-4 főre. A kiemelés alkalmazásáról a nevezők létszáma és a pálya adottságok függvényében a versenybizottság előzetesen dönt.

5.4. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

(a) A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság nyílt nevezéses csapatverseny. Egy csapat 5 versenyzőből áll és lehetőség van egy fő tartalék versenyző nevezésére is. Csapatok jogosultak továbbá 1 fő csapatkapitányt 1 fő edzőt is megjelölni a nevezés során, ennek hiányában a csapatvezetői feladatokat a tartalék versenyző látja el. 

(b) Egy versenyző egy naptári évben csak egy klubcsapatban versenyezhet, a klubcsapatok lehetnek baráti társaságok is, de tagjainak ugyanazon egyesület tagjainak is kell lenniük. A kettős tagság is elfogadott. A klubcsapatokban külhoni állampolgárságú versenyző szereplése is megengedett azzal a feltétellel, hogy az ilyen versenyzőnek hatósági igazolvánnyal bizonyíthatóan legalább 5 éve Magyarországon bejelentett tartózkodási hellyel, és érvényes magyarországi horgászengedéllyel, valamint a jelen szabályzat 2. pontjának megfelelő egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. Az Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságot három egymást követő napon megtartott fordulóval kerül megrendezésre, amit egy kötelező edzésnap előz meg. A győztes csapat elnyeri az Feeder Klubcsapat Országos bajnoki címet, valamint jogosult képviselni Magyarországot a következő évi klubcsapat világbajnokságon. 

5.5. Edzés és hivatalos edzés

(a) A versenypályán az országos bajnokságok előtt 2 nappal, a középdöntőn és a döntőn 3 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. A hivatalos edzések menetrendje a versenynapokra meghatározott menetrenddel azonos, így a nehézetetés kizárólag az edzés kezdetét megelőző 10 percben engedélyezett. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 15.00 óráig, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ez az edzés minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. Csapatverseny esetében az első edzési napon az edzésnapok idejére sorsolási ráccsal, kell biztosítani a helyeket, egyéni versenyeken a kötelező edzésnapra kell sorsolással biztosítani a helyeket (esetleg – a két fél közös megállapodásától függően – helycsere lehetséges). Egyéni verseny esettében a kötelező edzésnapi helyek sorsolása randomszám generátorral történik, csapatverseny esetében az edzésnapi helyek sorolása kézi húzással és randomszám generátorral is történhet. Az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről.

(b) Haltartó használata a hivatalos edzésnapokon nem engedélyezett. Kivétel ez alól a kötelező edzés, de a teríték fotózása a kötelező edzésen is tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) A versenybizottság a fenti szabályoktól eltérően is határozhat.

5.6. Szektorok kialakítása

(a) A rajthelyeket lehetőség szerint folytatólagosan, az 1. számú rajthelyet a vízzel szemben állva, annak bal széle felől indulva kell kitűzni. A rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.

(b) Az elődöntők szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni. Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. [13.1. BEKEZDÉS, 1. SZÁMÚ MELLÉKLET]

(c) 40 főnél kisebb létszámú elődöntő szektorkiosztását a versenybizottság határozza meg, figyelembe véve a 13.1 bekezdésben [1. SZÁMÚ MELLÉKLET] megadott szektorkiosztások kialakításának alapelveit.

5.6.1. Sorsolás

(a) A sorsolási sorrendet 3 versenyző ellenőrzése mellet véletlen számgenerátorral vagy személyes jelenléttel, kézi sorsolással kell meghatározni. Ez utóbbi esetében a húzáshoz ABC sorrendben vagy a regisztráció sorrendjében kell szólítani a részvevőket, vagy a húzási sorrend meghatározása a kötelező edzésen is megtörténhet az ülési sorrendnek megfelelő sorrendben sorsolva. A sorsolási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani, ami a kötelező edzés napján is megtörténhet.

(b) A Feeder Országos Bajnokságon, Masters, Női és Utánpótlás U20 Feeder Országos Bajnokságon és a jelen szabályzat alapján rendezett versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg, vagy egy megválasztott/kijelölt személy segítségével végzik, de a sorsolást a versenysport iroda - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető. A Feeder Klubcsapatok Országos Bajnokságán a a csapatkapitányok jelenlétében végzik a sorsolást.

(c) Egyéni versenyeken 40 fő feletti létszám esetén a megválasztott/kijelölt személy általi sorsolás preferált, 40 fő vagy az alatti létszámú verseny estében a versenyzők általi húzás preferált.

(d) A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni. A sorsolást a HSSZI - élő közvetítésben is figyelemmel kísérhető - on-line sorsolással is végezheti, melynek eredménye a www.ranglista.mohosz.hu oldalon is követhető.

(e) Az egyéni versenyeken a rajthelyek sorsolása lehetőség szerint előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mindegyik fordulóban. A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB és a szövetségi kapitány jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket. Az első forduló sorsolása, amely a meghatározott húzási sorrendben történik, automatikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik. Amennyiben nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a versenybizottság által meghatározott módon, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. A versenybizottság a pálya adottságai és a versenyen részvevők létszámának ismeretében kettőnél több szélső hely kiemelését is alkalmazhatja. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a kiemelt helyeket nem tartalmazó számok halmazából.

5.6.2. Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság

(a) A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon csapatvezetők számára a versenybizottság technikai értekezleteteket tart, melynek célja a csapatok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat), és a sorsolás lebonyolítása. A technikai értekezleteteket az OVHB képviselője vagy a HSSZI munkatársa vezeti, és itt történik a versenybizottság összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és a következő napi fordulók szektor beosztásra vonatkozóan. Az első technikai értekezletet az első fordulót megelőző nap délutánján kell megtartani, melynek pontos időpontját az OVHB képviselője vagy a HSSZI munkatársa állapítja meg, és közli a csapatvezetőkkel.

(b) Az első technikai értekezleten a versenybizottság megállapítja a későbbi – sorsolással kapcsolatos – technikai értekezletek pontos időpontját. A sorsolást a csapatkapitányok, vagy a csapat egyéb képviselőjének jelenlétében kell lebonyolítani, akik a csapat képviseletében húznak. A sorsolásnál a húzási sorrendet is sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a csapatokat. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette a versenybizottság tagja húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes csapatok részére a szektorok sorsolását kell megtartani az adott fordulót megelőző napon. A versenyzők szektoron belüli rajthelyének sorsolását az adott forduló reggelén, legalább 180 perccel az adott forduló kezdését megelőzően kell megtartani a zsűri és a csapatvezetők jelenlétében.

(c) A sorsolási rácsot a HSSZI készíti el. A második és a harmadik fordulóban a versenyzők szektoron belüli rajthelyét a csapatkapitányok versenyzőnként egyenként húzzák oly módon, hogy az előző napon a szélső helyen, és a szélső hely melletti helyen ülő versenyzők csapatainak sorsolása e helyek kiemelésével történik. A második és harmadik fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja bármilyen sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

5.7. Hangjelzések és menetrend

(a) A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő. 

5.7.1. Első hangjelzés

(a) Az első hangjelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságok felkészülését lehetőleg 8:00 órakor kell elkezdeni. Lehetőség szerint a kezdési időpont egyezzen meg a kötelező edzés kezdési időpontjával. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

5.7.2. Második hangjelzés

(a) A második hangjelzés (75 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra a csalik és az etetőanyag maximális mennyiségének (un. limit) ellenőrzéséig.

5.7.3. Harmadik hangjelzés

(a) A harmadik hangjelzés (70 perccel a verseny megkezdése előtt) elhangzása a limitellenőrzés kezdetét jelzi.

5.7.4. Negyedik hangjelzés

(a) A negyedik hangjelzés (10 perccel a verseny kezdete előtt) a nehézetetés megkezdését jelenti. 

5.7.5. Ötödik hangjelzés

(a) Az ötödik hangjelzés a verseny kezdetét jelzi. 

5.7.6. Hatodik hangjelzés

(a) A hatodik hangjelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből. 

5.7.7. Hetedik Hangjelzés

(a) A hetedik hangjelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. 

5.8. Etetőanyagokra, csalikra és a limitellenőrzésre vonatkozó szabályok

(a) A limitellenőrzést a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen kell megkezdeni. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel történő keverése tilos. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(b) A limit ellenőrzéskor a haltartók is ellenőrzésére is sor kerül, ezért a haltartót a szektoron belül hosszában kifeszítve kell elhelyezni.

(c) A limitellenőrzésig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. A harmadik hangjelzés után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali rajthelyre történő bevitele. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(d) Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia, semmilyen fémes eredetű anyag, valamint bojli, paszta, pellet vagy gyurma, illetve műcsali nem használható. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) Valamennyi feeder bajnokságban irányadó etetőanyag és csali mennyiségek, melyektől a konkrét versenykiírás eltérhet. Egy fordulóban maximum 15 l etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt). Az Feeder Országos Bajnokságon, Masters, Női és Utánpótlás U25 Feeder Országos Bajnokságon és a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon a következő élőcsali felhasználás engedélyezett: 2,0 l élőcsali használható fel, és amely legfeljebb 0,5 liter aprószúnyogot, legfeljebb 0,5 liter födigilisztát (beleértve annak valamennyi alfaját) nem összevágott formában tartalmazhat. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűzőszúnyogot a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. Minden további csalizásra, vagy etetésre szánt (élő)anyagot a FIPSed “hivatalos mérődobozában” kell az ellenőrzésre bemutatni. (Elfogadott mérőedények és vödrök: lásd 1. ábra) Az ellenőrzésre a “hivatalos mérődobozokat” lezárva kell az ellenőrzésre bemutatni, a dobozok fedelét tilos bármilyen módon (pl. ragasztószalaggal) rögzíteni. Minden kategória esetén az etetőanyag limit legfeljebb 1 liter mennyiségben tartalmazhat porszáraz anyagokat, melyek kizárólag a következők lehetnek: TTX, Liant a Coller, Litou, csonti- és etetőanyag ragasztó, kavics és por állagú földek, amiket külön beosztásos vödörben vagy hivatalos mérőedényben kell a limitellenőrzés során bemutatni. Ezt a versenykiírásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. Az ellenőrzést követően tilos az etetőanyag és az etetés során használt föld vízzel, vagy más folyadékkal (pl. folyékony aroma) akármilyen módon történő (újra)nedvesítése, azonban permetezőspray a nedvesség megőrzésére, és a csali ragasztására történő használata megengedett. Megengedett továbbá a limitben meghatározott mennyiségbe beleférő, de legfeljebb 100 ml mennyiségű – akár por, akár folyékony állagú – aroma etetőanyaghoz adása. Kisméretű edényben a csali ízesítésére (dipelésére) szolgáló adalék használata megengedett. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(f) Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapítja (az előbbiekben meghatározottaktól eltérően is) a felhasználható etetőanyag- és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával.

(g) Az ellenőrzés során az etetőanyagokat mennyiségi jelöléssel ellátott vödrökben, az élőcsalikat pedig „hivatalos méretű” dobozokban kell bemutatni a rajthelyt határoló vonalon kívülre helyezve. Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell saját, megfelelő beosztással rendelkező vödrökkel és a "hivatalos mérődobozokkal”. [1. ÁBRA] Vízpermetező spray használata a limit ellenőrzés után is megengedett. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

feederovsz-1.jpg

1. ábra: A megfelelő mérőedények és vödrök.

(h) Az etetőanyag limit túllépése FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(i) Az etetőanyag limit 10%-ot meghaladó túllépése azonnali SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(j) A csalilimit ellenőrzése után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot vagy száknyél helyett egy másik bot vagy a bot egy eleme, vagy száknyél a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(k) Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(l) A versenyre az előkészített etetőanyagot és csalit a versenyző köteles bemutatni a versenybírónak, azt más nem mutathatja be helyette.

5.9. Verseny lefolytatása

5.9.1. Felkészülési idő

(a) A felkészülési idő az első- és a negyedik hangjelzés közötti időszak.

(b) A verseny helyszínére való megérkezéskor az első hangjelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés elemeinek horgászatra alkalmas állapotba történő összeállítása tilos, de a versenyző felszerelését kipakolhatja a rajthely határát jelző szalag belső oldalára, közvetlenül a szalag mellé. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a versenyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el szektoron belül, csak a vonalon kívül. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(c) Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, a vizet bemérheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a vízben nem megengedett. A haltartókat csak a limit ellenőrzés után lehet vízbe helyezni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(d) A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez kizárólag ólmos szerelék használható, a feederkosár mindennemű használata tilos az etetés kezdetét jelző dudaszóig. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(e) Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. 

5.9.2. Alapozó etetés

(a) A negyedik hangjelzést követő 10 percben kizárólag horog nélküli, a versenyen is engedélyezett méretű és formájú kosárral ! [6.1.1.(A) ÉS 6.1.1.(B) PONT] és a megengedett módon szerelt szerelék használható alapozó etetés céljából. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) A 6.2.(a) bekezdés az alapozó etetés módjára vonatkozó kiegészítést tartalmaz.

5.9.3. Versenyidő

(a) A versenyidő az 5. és 7. hangjelzés megszólalása közötti időszak.

(b) A versenyidőre vonatkozó szabályokat a 7. fejezet egyes pontjai, valamint a 6. és 7. fejezet tartalmazza.

5.9.4. Mérlegelés

(a) Kizárólag a 7. hangjelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már a partvonalon belülre került.

(b) Mérlegeléskor – a 7. fejezetben említettek kivételével – kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni. Időközi mérlegelésre nincs lehetőség.

(c) Ha a verseny lefújását követő mérlegelésnél haltartónként a megengedett 20 kg-nál több hal található, a mérlegelő lapra akkor is csak haltartónként 20 kg írható be. 

(d) A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a mérlegelés befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a mérlegelés megkezdéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a haltartót a mérlegelés megkezdésekor a szektorbíró jelzésére kell kivenni, s a mérlegelést követően, szintén a versenybíró jelzésére a versenyző köteles a halakat óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A mérlegelést és az annak eredményét rögzítő versenyzői igazolást követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el. 

(e) A kifogott halakat minden esetben le kell mérlegelni, a kifogott halak mérlegelés előtti visszaengedése tilos! MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(f) Amennyiben a versenybíró úgy ítéli meg, a versenyző köteles a mérlegelés előtt a zsákmányt a szennyeződésektől (pl. hínár, kukorica, etc.) megtisztítani.

6. Technikai szabályok

6.1. Eszközök, felszerelés

6.1.1. Szerelékre és a halfogás eszközeire vonatkozó szabályok

(a) A megengedett legnagyobb feederkosár mérete: hosszúság 7 cm, átmérő 5 cm, minimális mérete: hosszúság 1,5 cm szélessége: 1,5 cm a kosár üresen mért tömege nem lehet 15 grammnál kisebb. Olyan kosár, melynek bármely paramétere meghaladja a megengedett maximumot, illetve nem éri el a megengedett minimumot, nem használható. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Az alapozó etetés, valamint a verseny során kizárólag az úgynevezett “open-end” (tehát alul-felül nyitott feeder kosár) és a “block end” (azaz alul, vagy akár alul-felül is zárt, ismert csontikosarak, vindow típusú kosarak ilyenek) kosár használható. A kosárnak hengeres formájúnak (kör vagy sokszög) kell lennie. [LÁSD 2. ÁBRA] Minden ettől eltérő formájú kosár (csepp, lapos, method, bordás, stb…) használata tilos. A horgászat során a kosár egyaránt használható etetőanyaggal/élőanyaggal töltve és üresen is. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

feederovsz-2.jpg

2. ábra: Tájékoztató ábra a megfelelő etetőkosár típusokról.

(c) A feederkosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes hosszában szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék, vagy egy adott korlátozó pontig csúszó, vagy a csúszásban akadályozott, illetve lassított szerelék sem használható, azonban a dobások során történő zsinórszakadást kiküszöbölő dobóelőke beiktatása engedélyezett, aminek minimális megengedett hossza 1 méter. A method-feeder technika használata tilos, tehát az etetőanyagot vagy földet, tartalmazó kosáron nem futhat keresztül a főzsinór. A feeder kosár a főzsinórra csak oldalról rögzíthető és kizárólag szabadon csúszó módon [3. ÁBRA]. A horog előke kosáron történő átfűzése, ahhoz való csomózása, vagy etetőanyagba tömése semmilyen módon nem megengedett. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

feederovsz-3.jpg

3. ábra: Tájékoztató ábra az elfogadott szereléktípusról. (Forrás: https://www.fips-ed.com/wp-content/uploads/2023/08/Reg_FIPSed_Feeder_2023_en_def.pdf)

(d) A horogelőke hossza minimum 50 cm, ezt a zsinórhoz hajtott kosár aljától kell mérni. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) A versenyző csak egy orsóval szerelt feederbottal (a kapás jelzésére a horgászbot színezett spicce szolgál) horgászhat, amelyet kötelezően etetőkosárral, és egy darab egyágú horoggal kell ellátnia, melynek a hegye és a szára közötti távolság nem lehet nagyobb 7 mm-nél (10-es számú méret). A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(f) A botok maximális hossza: 4,5 m. Az etetéshez bármilyen bot használható. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

6.1.2. Egyéb felszerelések

(a) A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(b) A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak. A stéget és a horgászládát úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be, annak lába nem lehet a vízben. A víz és a partviszonyok figyelembevételével azonban a versenybizottság dönthet úgy, hogy a stég vagy horgászláda részben, vagy teljes egészében a vízben áll. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

6.2. Technikai szabályok

(a) Az alapozó időszak, valamint verseny ideje alatt etetni kizárólag feederkosárral szabad, a kézzel történő etetés, valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) Az előkészített botok nem lehetnek előre felcsalizva, a kosarak pedig nem lehetnek előre etetőanyaggal töltve. Halfogás esetén csak akkor dobhat be a másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartószákba került. A csali bejuttatásának egyetlen megengedett módja a bottal történő dobás. A kosár kézzel való bedobása, valamint az orsóhasználat nélküli, zárt felkapókarú belendítés nem megengedett. Az üres kosárral történő horgászat megengedett. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(c) Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, halszelet, ikra használata. A horogra a csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Abban az esetben, ha egy versenybíró a 6.1.1.(a)-(d), 6.1.1.(e)-(f), 6.2.(b)-(d) bekezdésekkel kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megvizsgálni, illetve megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (feederkosár rögzítésének feloldása, előke elszakítása stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a versenybíró elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a versenybizottság a versenyzőt kizárhatja. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁNA [11.2. BEKEZDÉS], AZ ELLENŐRZÉS MEGTAGADÁSA KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(d) Tilos a halkereső szonár használata mind a verseny, mind a hivatalos edzés időtartama alatt. Tilos a meghorgászni kívánt távolságot bármilyen mechanikus vagy elektronikus segédeszközzel meghatározni. A verseny alatt a kommunikációra alkalmas elektromos eszközök használata tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(e) Az országos bajnokságokon a rajthelyen a dohányzás tilos. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(f) A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

(g) Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb a hivatalos edzés előtti héten elektronikusan kiküldött technikai tájékoztatóban kell közölni, és valamennyi versenyzőnek be kell tartani. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(h) A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, vagy ha a horgászhely terepviszonyai (növényzet) miatt nem megoldható másképp a szákolás. Erről minden esetben a versenybíró dönt, még a verseny megkezdése előtt. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(i) A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a versenybírónak vagy szomszédjuknak bejelenteni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(j) A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak versenybírók léphetnek be, kivétel a Klubcsapat Klubcsapat Országos Bajnokság esetében. Ezen versenyen a versenyzőn kívül a csapatvezető és az edző tartózkodhat a rajthelyen. A csapatvezetők nem jogosultak más csapat versenyzőjének rajthelyére belépni.

(k) A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben, ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása, illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartó szák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A versenybíró joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

7. Halvédelmi és haltárolási szabályok

7.1. Halak védelme

(a) A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni a 7.2.(a) bekezdésben meghatározott felszerelések használatával. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(b) A halakat a szemgödrükbe illetve kopoltyúfedő alá nyúlva kiemelni tilos! A halakból kíméletesen kell a horgot eltávolítani. Tilos a szándékos ún. rázás, valamint a horog erőszakos kiszakítása. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell. MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(c) Az esetlegesen fogott szélhajtó küsz egyedeit eltárolni tilos, azokat haladéktalanul szabadon kell engedni.

(d) A szélhajtó küsz nem számít bele az értékelésbe. Amennyiben a verseny során véletlenszerűen szélhajtó küsz kerül a szákba, azt a mérlegelés megkezdése előtt jelezni kell a szektorbírónak vagy a mérlegelőnek, ekkor a szélhajtó küszt el kell távolítani a szákból és a versenybizottság nem élhet a szankcióval. Ezen halfajok példányainak mérlegelésre történő bemutatása MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(e) Teríték fényképezésére a halak védelme érdekében kizárólag "soft-mesh" (tehát nem damilos) szákfejben, vagy egyéb esetileg meghatározott, halkímélő tartóban van lehetőség.

(f) A halgazdálkodási hasznosító javaslatára, a versenybizottsággal vagy a HSSZI munkatársával egyeztetve a fentiektől szigorúbb szabályok is alkalmazhatók. Amennyiben a szigorítás a versenyzők részéről nem igényli újabb halvédelmi eszközök beszerzését, a szigorítás közzététele történhet az első fordulót megelőző technikai tájékoztatón, egyéb esetben a szigorítást a versenykiírásnak kell tartalmaznia.

7.2. Halak tárolása

(a) A versenyzőknek kerek haltartók esetében legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartók esetében legalább 50 cm átlójú és 3,5 méter hosszú, aprólyukú szákot kell használniuk. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában (de legalább 1,5 m hosszúságban) kell a vízbe helyezni. MEGSZEGÉSE FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.1. BEKEZDÉS].

(b) Egy haltartóban maximum 20 kg hal tárolható Ha a verseny során a kifogott halak becsült összsúlya a 20 kg-ot meghaladja, akkor a második haltartó használatának megkezdése kötelező, 40 kg elérése után 3. haltartó és így tovább. 

(c) A verseny lefújását követően a halakat egyik haltartóból a másikba áthelyezni tilos! MEGSZEGÉSE SÁRGALAPOS FIGYELMEZTETÉST VON MAGA UTÁN [11.2. BEKEZDÉS].

(d) A haltartóba semmilyen nehezék nem helyezhető el. MEGSZEGÉSE KIZÁRÁST VON MAGA UTÁN [11.3. BEKEZDÉS].

8. Eredményekkel kapcsolatos rendelkezések

8.1. Eredmények számítása

(a) A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap. 

(b) Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.

(c) A Klubcsapat Feeder Országos Bajnokságon 25 induló csapatig szektoronként, ezt meghaladó számú résztvevő csapat esetén alszektoronként történik az értékelés. Az egyes versenyzők eredményének szektoronként, illetve alszektoronként történő értékelésének szabályai megegyeznek az egyéni versenyek értékelésére vonatkozó szabályokkal. Amennyiben 26, vagy azt meghaladó számú csapat vesz részt az Klubcsapat Feeder Országos Bajnokságon, úgy az egyes szektorokat két egyenlő számú rajthelyet tartalmazó alszektorra kell bontani. Páratlan számú résztvevő csapat esetén, a szektor középső helyén ülő versenyző eredményét mindkét szektorban figyelembe kell venni, azonban az értékelésbe az alacsonyabb számértékű rajthelyeket tartalmazó (első) alszektorban elért eredménye számít bele, míg a magasabb számértékű (második) alszektorban elért eredménye csak ez utóbbi alszektorban helyet foglaló többi versenyző értékelése tekintetében vehető számításba (pl. 27 résztvevő esetén a szektor 14 helyén ülő versenyzőnek az 1-14 rajthelyeket magába foglaló alszektorban elért eredménye kerül a csapateredmény tekintetében értékelésre. Ha ugyanez a versenyző a 14-27 rajthelyeket magába foglaló alszektorban a 3. helyet éri el, akkor ebben az alszektorban az 1., a 2., majd ezt követően – a 14-es helyen ülő, ebben az alszektorban 3. helyet elért versenyző eredményére tekintettel, de ezt a helyezési számot a végelszámolásnál figyelmen kívül hagyva – a 4. helyezett szerez ezzel egyező számú helyezési számot). Csapatértékelésben az egyes versenyzők által a fordulókban elért helyezési számok összege az irányadó: a legkisebb helyezési számmal rendelkező csapat a győztes, és őt követik a többiek a helyezési számok növekvő sorrendjében. A helyezési számok egyenlősége esetén a csapat fogási összsúlya a döntő. Amennyiben ez is egyenlő, akkor a fordulónkénti összsúlyok közül – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legmagasabbat elérő csapatot kell előrébb helyezni. Ha ez is egyenlő, akkor a fordulónként elért helyezési számok alapján – mindhárom fordulót figyelembe véve – a legkevesebbet szerző csapatot kell előre sorolni.

(d) Az értékelést a HSSZI munkatársa vagy megbízott képviselője végzi. A bajnokság első három helyezettje arany-, ezüst-, bronzérmet kap. Az elődöntők, a középdöntők és a döntő első három helyezettje serleget kap. Az érmeket, kupákat minden esetben a MOHOSZ biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője vagy megbízottja adja át. 

8.2. Ranglista számítási szabályok

8.2.1. Feeder ranglista

(a) A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, így tovább a középdöntő 80. helyezettjéig, aki 80 pontot szerez. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző vagy a 80 fős középdöntőbe be nem jutott versenyző 81 pontot kap.
Visszalépés esetén a pontok számítása a következő képpen történik:
Aki a középdöntőn való részvételét mondja le, 81 pontot kap. Az elődöntőről az így bejutott versenyző a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 jut a döntőbe. Ha valaki lemondja a döntőn történő indulását az a helyére a középdöntőből bejutott versenyző eredeti helyezési számát (pontját) kapja, míg aki vállalta a lemondó versenyző helyett az indulást, az a versenyző a döntőben elért helyezése alapján kap pontot. (példa: Az elődöntőről 40 versenyző jut a középdöntőbe, ahol az előző évi ranglista első 40 helyezettje csatlakozik a középdöntősök köréhez. A középdöntősök létszáma így 80 fő. Amennyiben a 80 főből visszalép egy versenyző, úgy a visszalépő versenyző 81 pontot kap, aki pedig így jut be a helyére a középdöntőbe, a bajnokság végén elért helyezési számának megfelelő pontot kapja. A középdöntőből a legjobb 40 versenyző jut a döntőbe. Ha a 38. helyről bejutott versenyző lemondja a döntőt, és helyére a középdöntőn 41. helyen végzett versenyző vállalja az indulást, úgy a 38. helyről visszalépő versenyző megkapja a 41. helyezett 41 pontját, míg a 41. helyről bejutó a döntő végén megszerzett helyezési számának megfelelő pontot kaphat. 
Azokban az években amikor még nem volt középdöntő, az elődöntőben végzett sorrend alapján kerül kiszámításra a pont.
A ranglista első helyezettje a legkevesebb pontot elért versenyző.

8.2.2. Masters, Női és Utánpótlás U25 Feeder ranglista

(a) A ranglista pontszámítása a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) metodikájára épül. A ranglista pontszámítása során a számítás 4 év eredményét veszi figyelembe, melyek közül a legjobb 3 év eredményét veszi alapul. A bajnokság győztese minden évben 1 pontot kap, a 2. helyezett kettőt, és így tovább, azaz minden versenyző a bajnokságon elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. Minden, a bajnokságon nem induló, de a vizsgált időtartam alatt legalább egyszer elindult versenyző az adott évi utolsó helyezett versenyző pontszámát +1 pontot kap.

8.3. Válogatott keret és válogatott csapat

8.3.1. Feeder válogatott

(a) A tárgyévet követő évre a 10 fős felnőtt feeder válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja.

(b) Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány szabadon választja ki és az OVHB hagyja jóvá. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (feeder) alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

8.3.2. Masters, Női és Utánpótlás Feeder válogatott

(a) A Masters és Utánpótlás U25 Feeder szövetségi kapitányok a tárgyévi bajnokságok első 10 helyezettje, valamint a tárgyévi ranglisták első 10 helyezettje közül határozzák meg a 10 fős Masters és Utánpótlás U25 Feeder válogatott keretet, amit a feeder szakág vezető egyetértésével az OVHB hagy jóvá. A kategóriák szövetségi kapitányai a válogatott keretből jelölik ki a következő évi világbajnokságon résztvevő csapatot, amit az OVHB hagy jóvá.

(b) A tárgyévet követő évre a 10 fős női feeder válogatott keretet a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista pontrendszere szerint kialakult pont táblázat tárgyévi első 10 helyezettje alkotja, amennyiben nemzetközi verseny is lesz a későbbiekben.

(c) Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor automatikusan a ranglista soron következő helyezettje lép a helyébe. A világbajnokságon induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja a ranglista első tíz helyezettjéből. A világbajnokságon és esetleges egyéb nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az adott nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a MOHOSZ hivatalos magyar ranglista (feeder) alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is kijelölhet a csapat tagjának. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli ki. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

8.3.3. Feeder Klubcsapat

(a) Amennyiben a Feeder Klubcsapat Világbajnokságon való indulás jogáról valamely csapat lemond, a Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon elért eredmények alapján sorrendben következő csapat lép a helyére. Amennyiben a feeder klubcsapat megnyeri a feeder klubcsapat világbajnokságot, úgy a következő évben lehetőséget kap a cím megvédésére. Amennyiben a tárgyévben az előző évi feeder klubcsapat világbajnok csapat nyeri a feeder klubcsapat országos bajnokságot is, úgy az OB-én 2. helyet szerző csapat is indulhat a következő évi feeder klubcsapat világbajnokságon, amíg ezt a FIPSed szabályai lehetővé teszik.

8.4. Adminisztrációs rendelkezések

(a) A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

(b) A jegyzőkönyv tartalmazza a verseny pontos megnevezését, -időpontját és -helyszínét, a verseny során kiszabott sárgalapos és kizárással járó szankciókat, valamint az OVHB hatáskörébe tartozó észlelt szabálytalanságokat, a szabálytalanság körülményeinek pontos leírását. A versenybizottság tagjainak felsorolását. A jegyzőkönyvet a versenybizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik.

(c) Az országos bajnokságok eredményeinek illetve a ranglista eredmények nyilvántartása és közzététele HSSZI feladata.

9. Versenybizottság, versenybírók

9.1. Versenybizottság

(a) A versenybizottság minimum 3 maximum 10 tagból áll. Elnöke: az OVHB jelenlévő tagja, vagy a HSSZI munkatársa vagy megbízottja. Tagjai: az OVHB jelenlévő tagja(i), a HSSZI munkatársa és a verseny főszervezője vagy szervezői. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető. 

(b) A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. 

9.2. Versenybírók

(a) A versenyen a szervezők kötelesek versenybírókat kijelölni, akik a versenybizottság által kijelölt területen kell tartózkodjanak, és figyelemmel kísérik a versenyt.

(b) A versenybírók létszámát a versenybizottság határozza meg, a versenyen induló versenyzők létszámának figyelembevételével. A versenybíró (k) feladata, az etetőanyag-csali mennyiségek ellenőrzése, a versenyzők horgászatának figyelemmel kísérése, a szabályok betartásának ellenőrzése. A versenybíró az etetőanyag-csali ellenőrzésekor ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

(c) A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a versenybizottságot értesíteni. A Feeder Klubcsapat Országos Bajnokságon csapatvezető a versenybírónak tehet észrevételt. 

10. Óvás

10.1. Óvás benyújtása

(a) Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be. 

(b) Az óvásnak tartalmaznia kell az érintett felek megjelölését, a lehetséges tanúk megjelölését, a vélt szabálytalanság leírását, illetve a szabályzat azon pontjának megadását, amire az óvást alapozzák.

10.2. Kivizsgálás

(a) Amennyiben a benyújtott óvás alapján a versenybizottság szabálytalanságot valószínűsít, szükség esetén az érintett feleken túl további tanúkat is meghallgathat.

(b) Amennyiben a benyújtott óvás alapján versenybizottság úgy ítéli meg, hogy az óvás nem megalapozott, vagy a szabálytalanság elkövetése kizárható, az ügyet lezárhatja.

10.3. Döntés és határozat

(a) A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A határozat minden esetben tartalmazza az eset leírást és az azzal kapcsolatos minden információt.

(b) Amennyiben a versenybizottság döntésképtelen, vagy az érvényben lévő szabályzat alapján a döntéshozatal nem lehetséges, úgy a versenybizottság jelen levő tagjai az óvást a HSDB hatáskörébe rendelhetik.

10.4. Jogorvoslat

(a) Az óvás alapján hozott versenybizottsági határozat ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

10.5. Adminisztráció

(a) Az óvás, az óvással kapcsolatban meghallgatott tanúvallomások és a döntésről hozott határozatok a versenyjegyzőkönyv részét képezik. 

(b) Az óvással kapcsolatos dokumentumokat a versenyt követően haladéktalanul el kell juttatni az HSDB felé.

11. Szankciós rendelkezések

11.1. Figyelmeztetés (szóbeli vagy írásbeli)

(a) Versenyzőt figyelmeztetésben kizárólag a versenybizottság tagja részesíthet, ami megalapozott esetben történhet szemtanú jelzése alapján is. A figyelmeztetés során a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra és fel kell szólítani a szabálytalanság felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami sárgalapos figyelmeztetést von maga után.

(b) Figyelmeztetést von maga után az 5.8.(a), 5.8.(g), 5.8.(h), 5.8.(j), 5.8.(k), 5.9.1.(b), 5.9.1.(c), 5.9.1.(d), 6.1.1.(f), 6.1.2.(b), 6.2.(b), 6.2.(h), 6.2.(i), 7.2.(a) pontok megsértése. Egy versenyző ugyanazon verseny ideje alatti második figyelmeztetése, sárgalapot von maga után.

(c) Ugyanazon verseny során egyazon versenyzőre kiszabott második figyelmeztetés esetén a figyelmeztetéseket írásban is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Figyelmeztetésben csak a versenybizottság tagja részesítheti a versenyzőt.

11.2. Sárgalapos figyelmeztetés

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző sárgalapos figyelmeztetéssel járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, a sárgalapos figyelmeztetés várható kiszabására és fel kell szólítani annak felfüggesztésére. A versenybíró a későbbiek során köteles ellenőrizni a szabálytalanság megszűntetését vagy a szabálytalan magatartás felfüggesztését. Amennyiben a szabálytalanság továbbra is fennáll, újabb sárgalapos figyelmeztetésben kell részesíteni a versenyzőt, ami kizárást von maga után.

(b) A sárgalapos figyelmeztetést kizárólag a versenybizottság szabhat ki, amely a döntését követően lép érvénybe.

(c) Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után az 5.5.(b), 5.8.(d), 5.8.(e), 5.8.(i), 5.9.2.(a), 6.1.1.(a), 6.1.1.(b), 6.1.1.(c), 6.1.1.(d), 6.1.1.(e), 6.2.(a), 6.2.(c), 6.2.(g), 7.1.(a), 7.1.(b), 7.1.(d), 7.2.(c) pontok megsértése.

11.3. Kizárás

(a) Amennyiben a versenybizottság tagja megalapozottan úgy ítéli meg, hogy egy versenyző kizárással járó szabálytalanságot követ vagy követett el, a versenyző figyelmét fel kell hívni a szabálytalanságra, annak következményére és fel kell szólítani annak felfüggesztésére.

(b) Kizárást von maga után a 5.8.(c), 5.9.4.(e), 6.1.2(a), 6.2.(c), 6.2.(d), 6.2.(e), 6.2.(f), 7.2.(d) pontok megsértése.

(c) A horgászversenyből ki kell zárni azt a versenyzőt, aki a halakkal való kíméletes bánásmód szabályainak nem tesz eleget és ki lehet zárni azt, aki megbotránkoztató magatartást tanúsít, felszólításra sem hajtja végre a versenyszervező, vagy a versenybíró utasításait, nem ügyel környezete tisztaságára, vagy tudatosan megszegi a versenyre vonatkozó szabályokat.

(d) A versenybizottság kizárólag bizonyíthatóan szándékos módon elkövetett szabálytalanság esetén élhet a kizárással, gondatlanságból elkövetett szabálytalanság estén a HSDB dönthet a kizárásról.

(e) A versenybizottság által kizárt versenyző az adott fordulóra a szektorban elérhető legnagyobb helyezési számot kapja. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A verseny folytathatóságáról a HSDB dönt.

11.4. Egyéb szankciós rendelkezések

(a) Az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát, a kötelező edzésen nem jelent meg, vagy maga helyett nem állított olyan személyt, aki a kötelező edzést végighorgászta volna, a versenyen nem indulhat.

(b) Amennyiben a versenybizottság bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a versenybizottság vagy a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ha a versenyző a három évig érvényben lévő korábbi sárgalap mellé újabb sárgalapot kap, akkor arról a versenyről, ahonnan a második sárgalapot kapta, kizárásra kerül. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát HSSZI tartja nyilván. A szabálysértésekről a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottságot értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – kizárólagos joggal a MOHOSZ Horgászsport Döntő Bizottság dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

(c) A segítő által elkövetett szabálytalanságokért a versenyző felelősségét vizsgálni kell. A segítő által szándékosan elkövetett súlyos szabálytalanságokat - különösen etikátlan magatartás és az ellenfelek eredményét sportszerűtlen módon befolyásoló cselekmények esetén - az OVHB elé kell tárni, amely indokolt esetben az ügyet továbbítja a HSDB felé.

11.5. Jogorvoslat

(a) A versenybizottság határozatai és a kiszabott szankciók elleni fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani.

(b) A jogorvoslati kérelmeket írásban, a HSDB-nek címezve, a MOHOSZ titkárságon kell leadni, a döntést követő 5 napon belül.

12. Hatályba léptetés

(a) A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2018. augusztus 30-án fogadta el. Módosítva 2020. január 05. Módosítva 2021. február 12. Módosítva 2022. január 14. Módosítva 2023.január.24. Módosítva 2024. január 16.

(b) Az érvényben lévő Feeder Országos Versenyszabályzatot a http://nyito.mohosz.hu oldalon közzé kell tenni.

13. Melléklet

13.1.1 számú melléklet: Az országos bajnokságokon alkalmazandó szektorkiosztás: lsd teljes verzió

A teljes verzió letölthető a linkre kattintva!