A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2022. évi „Horgásztanodák” támogatására. Pályázati kódszám: HUNOP-VI/7/2022.
Jóváhagyva: 2022. április 12. Pályázati határidő: 2022. május 15.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2022” keretében Horgásztanodák 2022. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2022. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2020. 01. 01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről 1 db horgásztanodára vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be, mellyel maximum 10 tanodai nap támogatható. 2022-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2021. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások
A támogatás tárgya különböző horgászcikkek (induló készlet), és oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, a tanodai oktatók részére nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat az IOSZB választja ki – az oktatási anyag esetében készíti el – és rendeli meg. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett és tervezett tanodai napok, továbbá a résztvevői létszámnak megfelelően kerülnek átadásra, melyeknek egy külön meghatározott részéről a horgászszervezet leltárt készít, másik része pedig a foglalkozásokon kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek).
Fogalom-meghatározások:
– A tanodai foglalkozások minimális létszáma 8 fő gyermek és 1 tanodai oktató, maximális létszáma 35 fő tanuló és 4 fő horgászszervezeti tanodai oktató,
– Lebonyolításuk 2022. június 16. és 2023. június 15. közötti pályázati évben kell, hogy megtörténjen. A pályázónak a megtartott foglalkozásokról – legfeljebb 10 alkalom – beszámolót kell készítenie. A tanodai foglalkozások megtarthatók iskolai tanítási szünetekben (tavaszi, nyári, őszi, téli), szabad- vagy ünnepnapokon, valamint egyéb csoportfoglalkozások, így különösen a tanulmányi kirándulások, környezeti nevelés, illetőleg sportrendezvények, szervezett osztálykirándulások keretében is.
– Tanodai csoportnak számít az a 6–16 év közötti gyermekekből álló csoport, mely legalább egy, maximálisan három alkalommal vesz részt 90 napon belül tanodai foglalkozásokon.
– Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a Horgásztanoda program az a tagszervezeti, tagegyesületi rendezvény, ahol a pályázatban megjelölt helyszínen a tanodai csoport díjmentes részvétele hiteles dokumentumokkal igazolható, és megfelelő színvonalú ismeretszerzés valósul meg a tanodai oktatók közreműködésével.
– Tanodai oktatónak számít az a horgászregisztrációval rendelkező személy, aki a pályázó szervezet igazolt tisztségviselője vagy tagja, illetve a tanodai oktatási tematikához igazolható szakmai kompetenciával rendelkező meghívott külső személy.
– Jelen pályázati kiírás alkalmazásában tanodai nap az, ahol a tanodai oktató(k) a napi foglalkozást legalább 4 órában igazolhatóan megtartja.
A támogatási keretösszeg biztosítja:
– a különböző horgászcikkek (indulókészlet: spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek stb.) és oktatási anyagok (oktatói segédlet, oktatói és gyermek munkafüzetek, játékok), mint a MOHOSZ OHSZK által természetbeni juttatásként biztosított tételek költségeit (MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti) 30.000 Ft,
– a tanodai foglalkozások részére nyújtható maximális összegszerű támogatást 2.000 Ft/fő/nap értékben.
A fentiek alapján egy tanodai foglalkozással kapcsolatban az alábbi tételekre nyújtható be pályázat:
– a vállalt tanodai foglalkozáson résztvevő csoport (fő) részére a ­MOHOSZ OHSZK által biztosított természetbeni juttatásokra, és
– a tanodai foglalkozások részére nyújtható támogatásra, melynek maximális mértéke 2.000 Ft/fő/nap keret­összeg, melyből
– a tanodai oktatók részére biztosítható személyi jellegű ráfordítás jelen pályázati kiírás alkalmazásában a tanodai oktatók részére együttesen igényelhető és elszámolható bruttó 10.000 Ft/oktató/tanodai foglalkozás összeg, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is, továbbá
– a napi tanodai foglalkozásokon résztvevő gyermekek és oktatók számára nyújtott, számlával igazolt hideg-, melegétkezési, folyadékpótlási és higiéniai anyagköltségek (tisztasági szerek, fertőtlenítők), valamint
– a tanodai napon történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, emléktárgyak) biztosítására.

4. Támogatható programok
A tanodai foglalkozások napja előtt a nyertes regisztrált pályázó legalább 30 nappal elektronikus úton jelzi a rendezvény tervezett dátumát, a tanodai csoport és az oktatók létszámát, majd a támogató legkésőbb a foglalkozás előtt 15 nappal biztosítja a támogatás részét képező készleteket, anyagokat.
Támogathatók:
(1) a 2.000 Ft/fő/nap keretösszegből a 3. pontban meghatározott személyi jellegű, a pályázó szervezettel közvetlen szerződéssel rendelkező magánszemélyek (tanodai oktatók) hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségei,
(2) számlával igazolt hideg-, meleg­étkezési, folyadékpótlási és higiéniai anyagköltségek (tisztasági szerek, fertőtlenítők),
(3) a tanodai napon történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, emléktárgyak).
A pályázónak a pályázati időszakon belül legalább egy tanodai napot meg kell tartania. A pályázó részéről a 2-3 napos tanodai csoport résztvevői számára lehetőség szerint biztosítani kell egy a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet által szabályozott bemutatási célú horgászatot. Figyelem! A tanulóktól költségtérítés semmilyen jogcímen nem kérhető!

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényes pályázat kizárólag a pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Az űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával itt lehet kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2022. május 15-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma
Tagszervezet, tagegyesület esetében egy, a 2. pontban meghatározott horgásztanoda támogatására irányuló űrlap nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálása
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók értesítése 2022. június 1-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

10. A pályázati támogatás elszámolása
A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a megtartott tanodai napokról, annak eseményeiről az IOSZB részére szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2023. július 15-ig, elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre.
A szakmai beszámoló tartalmazza: (1) a tanodai csoportok tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, születési éve és e-mail-címe .pdf formátumban), a tanodai oktatók külön meghatározott személyi adatait, (2) a tanodai foglalkozások, és az esetleges bemutatási célú horgászat helyét és idejét, valamint, (3) digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületen közölhető képeket a tanodai napok megrendezéséről, eseményeiről.
A lebonyolított tanodai napokról a támogatott az IOSZB részére egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb az utolsó tanodai napot követő 30 napon belül elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre. A pályázónak lehetősége van – a pályázati év alatt – egy alkalommal részbeszámolót küldeni és ennek alapján támogatási kifizetést igényelni.
Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza: (1) a pályázó részére biztosított támogatási összeget, (2) a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek), melyeket a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani köteles, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.