A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2022. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok” támogatására. Pályázati kódszám: HUNOP-VI/3/2022.
Jóváhagyva: 2022. április 12. Pályázati határidő: 2022. május 22.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2022” keretében gyermek és ifjúsági horgásztáborok (a továbbiakban: táborok) 2022. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, 2022. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a ­MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2020. 01. 01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonatkozó regisztrációs pályázati űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2022-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2021. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határ­időre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások
Egy táborra minimum 85.000 Ft (nyolcvanötezer forint), maximum 850.000 Ft (nyolcszázötvenezer forint) pályázható. A támogatás általános mértéke a gyermekek után befizetett részvételi díjjal csökkentett költségvetési főösszeg (bruttó bevételek, illetve kiadások összesen) 50%-a. Az egy főre számított támogatás normatív mértéke bentlakásos tábor esetén legfeljebb 8.500 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén 5.500 Ft/fő/nap. A gyermekek után befizetett részvételi díjak halmozott összege nem haladhatja meg költségvetési főösszeg (bruttó bevételek összesen) 50%-át.
A MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottságának várható szolgáltatási minőségre irányuló szakmai javaslatára a támogatás intenzitása az általános mértékhez viszonyítva +/–20%-kal korrigálható. Az OHSZK által ellenőrzés során igazolt túlárazás (a piaci viszonyoktól eltérő, a költségvetésbe beállított szolgáltatási díjra vonatkoztatva) vagy a pályázati költségvetésbe be nem állított befizetés (különösen gyermekek részvételi díja, önkormányzati hozzájárulás) esetén a megállapított különbözet 200%-a, legfeljebb a támogatás mértékéig visszavonásra kerül.
A tábor minimális létszáma 8 fő gyermek, minimális időtartama 5 nap, maximális időtartama 10 nap, lebonyolítása pedig 2022. június 16. és 2022. augusztus 31. között kell, hogy megtörténjen.
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában bentlakásos tábor az a tábor, ahol az éjszakai szállás a pályázatban megjelölt helyszínen biztosított és annak igénybevétele hiteles dokumentumokkal igazolható, továbbá a tábor költségvetéséből legalább 3 (három), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés, ebből egy melegkonyhai előállítású (ideértve a kiszállítást is) étkezés biztosított. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában napközis tábor az a tábor, ahol a napi foglalkoztatás a 6 órát igazolhatóan meghaladja és a tábor költségvetéséből legalább 1 (egy), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés biztosított. A támogatás mértékének megállapítása szempontjából a Ft/fő/nap mérték számítása a táborozó gyermekek, ifjúsági horgászok számán alapul. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a táborozásba bevonható gyermek, illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött, érvényes horgászregisztrációval és állami horgászjeggyel rendelkező horgász.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek
Támogathatók a számlával igazolt
(1) étkezési és szállásköltségek,
(2) higiéniai anyagköltségek (tisztasági szerek, fertőtlenítők – az igényelt támogatási összeg 10%-áig),
(3) utazási költségek (a táborhely és a vízpart megközelítésének, valamint a kirándulások csoportos költségei). Csoportos költségnek minősül a legalább 8 főt ténylegesen szállító gépjárművel történő, szervezett utaztatás,
(4) a táborban történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, tárgyjutalmak, területi engedély – az igényelt támogatási összeg 30%-áig),
(5) táboronként maximum 2 (kettő) alkalommal a tábor keretében szervezett kirándulás (múzeum, kalandpark, állatkert, akvárium) belépői (egy táborozó esetében maximum 2 db belépőjegy költsége számolható el),
Támogatható továbbá a pályázó szervezettel közvetlen szerződéssel rendelkező magánszemélyek (táborvezető és segítők) hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségei (az igényelt támogatási összeg 50%-áig, de napközis tábor esetén maximum bruttó 12.000 Ft/nap/főig, bentlakásos tábor esetén maximum bruttó 16.000 Ft/nap/főig plusz munkáltatói járulék).
A táborvezető személyi költségén túl segítői személyi költség a 9. táborozói létszámtól minden újabb megkezdett 8 fő gyermek után 1 főre, és az így számított összes segítői létszámra számolható el. Fogyatékkal élők táboroztatása esetén – amennyiben létszámarányuk a tábor gyermeklétszámán belül a 30%-ot meghaladja – a segítők létszáma 100%-kal megemelhető.
Nem támogatható költségek különösen:
(1) az állami horgászjegyek, Magyar Horgászkártyák költségei,
(2) az egyéni (szülői szervezésű) utazások költségei,
(3) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényes pályázat kizárólag a pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje
Az űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával itt lehet kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2022. május 22-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határ­időn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma
Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 5 (öt), tagegyesület esetében pedig 3 (három), a 3. pont szerint meghatározott tábor támogatására irányuló űrlap nyújtható be, tehát egy tábor pályázata több turnust nem tartalmazhat, így a folytatólagosan megtartott két vagy három tábor pályázata külön-külön űrlapon nyújtandó be.

8. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatár­idő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2022. június 2-ig írásban történik meg, illetve a döntések a ­MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
Az elbírálás főbb szempontjai: (1) A résztvevők száma, lakóhely, korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek), (2) a tábor időtartama és jellege (bentlakásos vagy napközis), a tábor keretében nyújtott ellátások, programok, kiegészítő programok és azok színvonala, (3) a résztvevők költségtérítési kötelezettségének (részvételi díj) összege, illetve a táborhoz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.
Figyelem! A MOHOSZ támogatással megvalósuló táborok esetében a gyermekek után fizetendő részvételi díj bentlakásos tábor esetén nem haladhatja meg a 6000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén a 3500 Ft/fő/nap összeget!

10. A pályázati támogatás elszámolása
A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a lebonyolított horgásztáborról, annak eseményeiről az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2022. szeptember 30-ig, elektronikus formában a ­palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre.
Szöveges szakmai beszámoló:
Tartalmazza a tábor tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív .pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a regisztrált résztvevők neve, horgász regisztrációs száma, születési éve és e-mail-címe), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületén közölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a tábor programjairól és – minden esetben – a díjazottakról.
A lebonyolított horgásztáborról a támogatott az IOSZB részére rövid egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a tábor zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre.
Egyszerűsített pénzügyi beszámoló:
Tartalmazza: (1) a tábor teljes költségvetését bevételi és kiadási jogcímek szerinti tételes bontásban, (2) amennyiben a tábor költségvetésében gyermekek után fizetendő részvételi díj került megállapításra, az ezen bevételekről szóló, a támogatott által kiadott számlák hitelesített másolatait, (3) a költségvetésben szereplő, támogatható költségek hitelesített szerződés és számla másolatait, hitelesített teljesítési igazolásait, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott összeget és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.