A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2022. évi „Iskolai sporthorgász szakkörök” támogatására. Pályázati kódszám: HUNOP-VI/5/2022.
Jóváhagyva: 2022. április 12. Pályázati határidő: 2022. október 15.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2022” keretében, az iskolai sporthorgász szakkörök 2022. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2022. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 forint, azaz harmincmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – Balatoni Halgazdasági Zrt. Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2020. 01. 01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy pályázó részéről a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be. 2022-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2021. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határ­időre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások
A támogatás tárgya különböző horgászcikkek (indulókészlet), oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, a (szakkörvezetők és iskolai koordinátorok részére) nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat az IOSZB választja ki és állítja össze, majd a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá, rendeli meg, illetve adja ki a pályázó részére. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett létszámnak megfelelően kerülnek kiosztásra, melyeknek egy külön meghatározott része a tanévek folyamán évről évre felhasználható – és a szakkört rendező horgászszervezet leltárát képezi –, másik része pedig a szakköri foglakozásokon véglegesen kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek).
A szakkör minimális létszáma 6 fő tanuló 1 szakkörvezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, maximális létszáma 24 fő tanuló egy szakkörvezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, lebonyolítása pedig 2022. november 15. és 2023. június 15. között kell, hogy megtörténjen. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában szakkör az az iskolai rendezvény, ahol a részvétel hiteles dokumentumokkal igazolható és a megfelelő színvonalú ismeretszerzés valósul meg a szakkörvezető és az iskolai koordinátor (pedagógus) közreműködésével.
A támogatási összeg biztosítja:
– A különböző horgászcikkek (indulókészlet: spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek stb.) és oktatási anyagok (oktatói segédlet, oktatói és gyermek munkafüzetek), mint a ­MOHOSZ OHSZK által természetbeni juttatásként biztosított tételek költségeit (MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti).
– A szakkörvezetők és iskolai koordinátorok részére biztosítható személyi jellegű ráfordítások pályázó általi kifizetéséhez szükséges fedezetet, melyek mértéke minimum 8 alkalommal, 2 tanórás időtartam a pályázati időszak (tanév) vonatkozásában. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a szakkörvezetők és iskolai koordinátorok részére együttesen igényelhető és elszámolható bruttó személyi költség 120.000 Ft/szakkör, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is. A pályázatra biztosított személyi jellegű ráfordítás szakkörvezetők és iskolai koor­dinátorok közötti megosztási arányát a pályázó saját hatáskörben határozza meg, vagy e költségkeret terhére a pályázatában más típusú elismerést is javasolhat.
– Csoportos költségként egy alkalommal a horgászat helyszínére történő szervezett utaztatás költségeit maximum bruttó 40.000 Ft/egyszeri alkalom korláttal (a FeHoVa részvétel és programok tekintetében az OHSZK külön pályázatot ír ki).
A fentiek alapján egy szakkörre az alábbi tételekre nyújtható be pályázat:
– A pályázónál kifizetésre kerülő, szerződéssel és hiteles fizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű ráfordításokra bruttó 120.000 Ft/szakkör összegben,
– a szervezett utaztatás költségeire maximum 40.000 Ft/szakkör összegben,
– a vállalt szakkörön résztvevő létszám (fő) részére a MOHOSZ OHSZK által biztosított természetbeni juttatásokra.

4. Támogatható szakkörök, támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek
Egy sporthorgász szakkör a pályázó által egy vagy több általános iskolával előzetesen írásban megkötött, legalább egy tanévre érvényes együttműködési megállapodás esetén támogatható. A szakköröket az általános iskolák 3–8. évfolyamos tanulói számára kell megtartani egy tanévben legalább nyolc alkalommal, alkalmanként minimum kettő tanóra időtartamban. A pályázó részéről a szakkörök tagjai számára a szakkörök végén biztosítani kell egy, a 133/2013 (XII.29.) VM rendelet által szabályozott bemutatási célú horgászatot, valamint a díjmentes állami horgászvizsgával a horgászvizsga bizonyítvány megszerzésének lehetőségét.
Támogathatók: (1) az indulókészlet, (2) oktatási segédanyagok, (3) a 3. pontban meghatározott személyi jellegű vagy engedélyezett alternatív költségek, (4) szervezett utazás költségei.
Nem támogatható költségek különösen: (1) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek, (2) az egyéni (szülői szervezésű) utazás költségei, (3) más, külső pályázati forrásból finanszírozott költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényes pályázat kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával itt lehet kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (be­szkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2022. október 15-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma
Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 30 (harminc), tagegyesület esetében pedig 5 (öt), a 3. pont szerint meghatározott szakköri támogatásra irányuló űrlap nyújtható be. Egy pályázó több pályázata kizárólag külön-külön űrlapon nyújtandó be. Egy, azonos személyi összetételű szakkör több pályázatban történő benyújtása (8 alkalmas pályázati egységekre bontása), vagy azonos oktatási időben és helyen történő lebonyolítás esetén a létszámminimum okán a szakkör részekre bontása tilos és a támogatás visszavonását vonhatja maga után.
8. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatár­idő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2022. október 31-ig írásban történik meg, illetve a döntések a ­MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
Az elbírálás főbb szempontjai:
(1) A résztvevők száma, lakóhely, iskola, iskolai korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek),
(2) a szakkörhöz tervezett kiegészítő programok és azok színvonala, valamint a részvételt ösztönző ajándéktárgyak színvonala,
(3) a szakkörvezetők és iskolai koordinátorok díjazásának tervezett összege, illetve a szakkörhöz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.
Figyelem! A tanulóktól költségtérítés semmilyen jogcímen nem kérhető!

10. A pályázati támogatás elszámolása
A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a megtartott iskolai sporthorgász szakkörről, annak eseményeiről az IOSZB részére szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2023. június 30-ig, elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre.
A szakmai beszámoló tartalmazza:
(1) a szakkörök tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, születési éve és e-mail-címe .pdf formátumban), a szakkörvezető és iskolai koordinátor külön meghatározott személyi adatait,
(2) a bemutatási célú horgászat helyét és idejét, a horgászvizsga adatait, továbbá a szakkör egyéb eseményeinek rövid leírását, valamint
(3) digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen közölhető képeket a szakkörök megrendezéséről, eseményeiről.
A lebonyolított szakkörről a támogatott az IOSZB részére egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a szakkör zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu e-mail-címre.
Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza:
(1) a pályázó részére biztosított támogatási összeget,
(2) a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek), melyeket a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani köteles, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a palyazat [KUKAC] hunop [PONT] hu (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.