A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „a kárókatona gyérítése”  jogcímen történő 2021. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-III/1/2021. Jóváhagyva: 2021. május 13. Pályázati határidő: 2021. szeptember 30.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a halállományt veszélyeztető állat- és növényfajok gyérítésének támogatása jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2021. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 15.000.000 forintazaz tizenötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott lőszerbeszerzés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

 2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület) melyek legalább 2019.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei valamint a MOHOSZ speciális jogállású tagjai (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó).

Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti jogcímen a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be.

2021-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag, mely a 2019. vagy 2020. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

A támogatott lőszerbeszerzés, illetve annak felhasználása az őshonos halállományok védelmében végzendő közfeladatok ellátását segíti a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítésével és riasztásával. 

A támogatás utólagos elszámolással, kizárólag az ilyen célra felhasználható méretű acél- és más, nem ólomtartalmú anyagból (wolfram, bizmut, cink, ón) készült sörétes lőszer beszerzésére használható fel, egy pályázat keretén belül maximum bruttó 1.200.000 Ft értékű lőszer beszerzésére, illetve felhasználására lehet pályázni. 

A támogatásból megvalósítandó feladat elsősorban az állam tulajdonát képező halállomány védelmét szolgálja, a felhasználás célterületei így elsősorban az állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek. A gyérítési helyszínek között emellett a vonulási útvonalak mentén elhelyezkedő haltermelési létesítmények (tógazdaságok) is fontos szerepet játszanak, mivel az itt kilőtt egyedek is a természetes vizek halállományára nehezedő nyomást enyhítik.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

A 2019. és 2020. évben - jogszerűen, illetve hatósági engedély alapján – kilőtt, illetve 2021. évben kilövésre tervezett kárókatona egyedek számának figyelembevételével (pályázati adatlap 1. melléklete), kilőtt egyedenként maximum 1200 Ft/egyed, egy pályázat keretén belül maximum bruttó 1.200.000 Ft értékű lőszer beszerzésére, illetve felhasználására lehet pályázni. A megítélt támogatási összeg az igényelthez képest alacsonyabb összegre is vonatkozhat.

5. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a

  • MOHOSZ honlapjáról (www.nyito.mohosz.hu) letölthető hiánytalanul kitöltött adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem), illetve az abban megjelölt hiánytalanul kitöltött mellékletek, 
  • a pályázott lőszermennyiségről a pályázó nevére kiállított 3 db árajánlat, melyen szerepelnie kell a lőszer típusának, darabszámának, cikkszámának és anyagának (acél, wolfram, bizmut, cink, ón)

beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2021. szeptember 10-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ Elnöksége által kijelölt bizottság - MA-HAL tagok esetén a MA-HAL bevonásával - bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése legkésőbb 2021. szeptember 15-ig írásban történik meg, illetve ezt követően a döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül:

(1) A pályázó halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületek, illetve üzemeltetésében lévő haltermelési létesítmények nagysága.

(2) Az (1) szerinti területekből a 2019. és 2020. évben a kárókatona gyérítésében érintett vízterületek, illetve haltermelési létesítmények nagysága. 

(3) A 2019. és 2020. évben jogszerűen kilőtt kárókatona egyedek száma, 

     a megadott adatok alátámasztásához a bizottság figyelembe veszi: 

  • az előző, 2020. évi lőszertámogatásban részesült pályázók esetén a leadott 2020. évi jelentést 
  • új pályázók esetén a mellékelt 2019. és 2020. évi lőszerbeszerzések számláinak adatait.

A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó szervezet a támogatott lőszerbeszerzésről pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás a beszámoló elfogadását követően, utólagos finanszírozással kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

12. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-15:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.