A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása” jogcímen történő 2021. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-III/5/2021. Jóváhagyva: 2021. április 08.. Pályázati határidő: 2021. december 31.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2021. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 25.000.000 forint, azaz huszonöt millió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott költségtérítések és haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2019.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). 2021-ben nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2019. vagy 2020. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2021. január 1. és december 31. közötti időszakban felmerült alábbi rendkívüli események során a kármegelőzés részleges finanszírozására, vagy részleges kárenyhítésre:

3.1. A vízterületen és környezetében jelentkező extrém mértékű, tartós vízhiány, illetve vízhiányt okozó hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény esetén a halállomány túlélését biztosító rendkívüli vízpótlás kiépítése, megvalósítása, műszaki vagy gazdasági megvalósíthatatlanság esetén az állománymentési feladatok elvégzése. 

3.2. A vízterületen és környezetében rövid idő alatt leesett extrém mennyiségű csapadékból adódó vízhozam- és vízszintemelkedés okán előre nem látható módon, elháríthatatlanul, illetve hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény miatt bekövetkezett gátszakadások, műtárgy sérülések rekonstrukciója, a bekövetkezett halelúszások veszteségeinek pótlása.

3.3. Fogalommeghatározások: 

-  Tartós vízhiánynak minősül, ha a víztömeg csökkenése tartósan (legalább 30 napig) eléri a vízjogi engedély szerinti üzemi vízszintre számított víztömeg 50 %-át vagy a hal életterét biztosító vízterület mérete - a nyilvántartott vízterülethez viszonyítva - tartósan, legalább felére csökkent.

-  Hatósági, vagyonkezelői kényszercselekmény az a bizonyítható külső, vagy jogerős, végrehajtandó határozat alapján elvégzett horgászszervezeti fizikai beavatkozás, melynek során kárveszély, vagy a kár egyértelműen bizonyítható. 

- Rendkívüli a vízpótlás, ha az a meglévő műszaki megoldásokkal - vízjogi engedélyes vízterület esetén az engedélyben rögzített vízbetáplálással - nem megoldható, illetve a meglévő műszaki megoldásokkal a vízpótlás csak - az átlagos költségek több, mint 100 %-át meghaladó - üzemeltetési többletköltséggel biztosítható.

- Rekonstrukció az eredeti állapotba történő visszaállítás, felújításként és új építésként egyaránt.

3.4.      A 3.2. pont szerinti halelúszások veszteségeinek pótlására szolgáló telepítés szabályai:

-  A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló kiértesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, 2021. október 30. és november 30. között, vagy 2022. március 1. és április 30. között.

- Támogatható haltelepítések

-- a standard telepítésű őshonos halfajok (ponty, süllő, csuka, harcsa, kecsege, dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka) és a telepítésre preferált egyéb őshonos fajok (compó, széles kárász, balin, kősüllő, csapó sügér, menyhal, márna, jászkeszeg, paduc, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, domolykó) telepíthetők,

-- a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell, hogy feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé),

-- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által előzetesen jóváhagyott speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható, elsősorban a szállítók által előzetesen bejelentett készletekből (1. melléklet),

-- a 3 nyaras ponty telepítése kizárólag a MOHOSZ OHSZK koordinációjával, a MOHOSZ hasznosításában lévő horgászcélú haltermelésre hasznosított vízterületek halállományából történhet,

-- a támogatásra tervezett halbeszerzés a mindenkori érvényes MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerinti a haltelepítési időszak vonatkozásában közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet (2. melléklet).

3.5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a pályázó által kifizetett, a káresemény megelőzésével, elhárításával, illetve a helyreállítással kapcsolatosan felmerült támogatható, igazolt (önerős) költségeinek maximum 70 %-a, de maximum hektáronként 250 ezer forint, illetve a nyilvántartott vízterületre összesen 5,0 millió forint; a 3.2. szerinti esetben halelúszás esetén ezen felül a külső szakértői vélemény alapján igazoltan elúszott halállomány - halfaj és korosztály szerinti összetétel szerinti - pótlási értékének maximum 60 %-a, de maximum 2,5 millió forint. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

4.1. A 3.1. pont szerinti esetben a vízhiány elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek támogathatók:

- a vízpótlás biztosítása érdekében végzett műszaki beavatkozások költségei, vízpótlást biztosító, árok, műtárgyak, csőrendszer, szivattyú kiépítésének (anyag, munkabér, bérleti díj, stb.) költségei,

- a vízpótlás folyamatos biztosítása kapcsán felmerülő (vízdíj, vízkészlet járulék, villamos energia, üzemanyag) többletköltségek,

- a vízpótlás biztosításához kapcsolódó hatósági engedélyek díjának költségei,

- állománymentés költségei.

4.2. A 3.2. pont szerinti esetben a rekonstrukcióval kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek támogathatók:

- a rekonstrukció megvalósítása érdekében végzett felújítások, beruházások, egyéb műszaki beavatkozások költségei,

- tervezési, engedélyeztetési költségek a teljes pályázott összeg 20%-áig.

4.3. A 3.2. pont szerinti esetben egyedi, a szakvélemény és az OHSZK szakmai elbírálás alapján támogathatók az elúszott halállomány részleges visszapótlásának költségei. 

4.4. Nem támogatható költség a kármegelőzéssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a horgászszervezetnél foglalkoztatott főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei. 

4.5. Amennyiben a 3.2. pont alapján támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

5. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre folyamatosan, legkésőbb 2021. december 31-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül (e-mail küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként, illetve vízterületenként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően legkésőbb 30 napon belül írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halelúszás aránya a vízterület becsült halállományán belül, illetve kármegelőzés esetén a veszélyeztetett halállomány halgazdálkodási, valamint ökológiai eszmei értékének nagyságrendje. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a végrehajtott műszaki beavatkozásokról, a rekonstrukció megvalósításáról, a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás, illetve – egyedi esetben a szerződésben rögzített feltételekkel történő - részelszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott haltelepítéshez/tevékenységhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés/tevékenység a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a haltelepítéssel/tevékenységgel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, az ezekhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak. **            

***

Mellékletek:

A pályázati kiírások, a pályázati űrlapok és az egyéb pályázati dokumentumok a MOHOSZ weblapjáról (lsd. link) tölthetők le.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=59:2-melleklet-mohosz-mahal&start=20

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=57:p-adatlap-apfe-iii-5-2021-vis-maior-ii