A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2021. évi  „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok”  támogatására

Pályázati kódszám: HUNOP-V/3/2021. Jóváhagyva: 2021. március 11. Pályázati határidő: 2021. május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a járványügyi helyzet figyelembevételével 2021. április 15-ig fenntartja a jogot határidők, illetve a feltételek módosítására vagy a pályázat törlésére.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2021” keretében gyermek és ifjúsági horgásztáborok (a továbbiakban: táborok) 2021. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, 2021. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2019.01.01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonatkozó pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2021-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2020. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

 3. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások:
Egy táborra minimum 85.000 Ft (nyolcvanötezer forint), maximum 850.000 Ft (nyolcszázötvenezer forint), de a támogatható költségek maximum 50 %-a, illetve bentlakásos tábor esetén maximum 8.500 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén maximum 5.500 Ft/fő/nap pályázható.
A tábor minimális létszáma 8 fő és 1 kísérő, minimális időtartama 5 nap, maximális időtartama 10 nap, lebonyolítása pedig 2021. június 15. és 2021. augusztus 31. között kell, hogy megtörténjen.
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában bentlakásos tábor az a tábor, ahol az éjszakai szállás a pályázatban megjelölt helyszínen biztosított és annak igénybevétele hiteles dokumentumokkal igazolható, továbbá a tábor költségvetéséből legalább 3 (három), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés, ebből egy melegkonyhai előállítású (ideértve a kiszállítást is) étkezés biztosított.
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában napközis tábor az a tábor, ahol a napi foglalkoztatás a 6 órát igazolhatóan meghaladja és a tábor költségvetéséből legalább 1 (egy), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés biztosított.
A támogatás mértékének megállapítása szempontjából a Ft/fő/nap mérték számítása a táborozó gyermekek, ifjúsági horgászok számán alapul.
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a táborozásba bevonható gyermek, illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött, érvényes horgász regisztrációval és állami horgászjeggyel rendelkező horgász.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:
Támogathatók a számlával igazolt
(1) étkezési és szállásköltségek,
(2) higiéniai anyagköltségek (tisztasági szerek, fertőtlenítők – az igényelt támogatási összeg 5%-áig),
(3) utazási költségek (a táborhely és a vízpart megközelítésének, valamint a kirándulások csoportos költségei),
(4) a táborban történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, tárgyjutalmak, területi engedély – az igényelt támogatási összeg 30%-áig),
(5) táboronként maximum 2 (kettő) alkalommal a tábor keretében szervezett kirándulás (múzeum, kalandpark, állatkert, akvárium) belépői (egy táborozó esetében maximum 2 db belépőjegy költsége számolható el),
(5) a táborvezetők, segítők szerződéssel és hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségei (az igényelt támogatási összeg 25%-áig, de maximum bruttó 9.000 Ft/nap/főig).
Csoportos költség a legalább 8 főt ténylegesen szállító gépjárművel történő, szervezett utaztatás.
A táborvezetői személyi költségen túl segítői személyi költség a 9. táborozói létszámtól 1 főre, majd 17 főtől minden újabb megkezdett 8 táborozó esetében újabb 1 főre, és az így számított összes segítői létszámra számolható el. Fogyatékkal élők táboroztatása esetén - amennyiben létszámarányuk a tábor gyermek létszámán belül a 30%-ot meghaladja - a segítők létszáma 100%-al megemelhető.
Nem támogatható költségek különösen:
(1) az állami horgászjegyek, Magyar Horgászkártyák költségei,
(2) az egyéni (szülői szervezésű) utazások költségei,
(3) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHETŐ LE!

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:
Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2021. május 25-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:
Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 5 (öt), tagegyesület esetében pedig 3 (három), a 3. pont szerint meghatározott táborra irányuló pályázat nyújtható be, tehát egy tábor pályázata több turnust nem tartalmazhat, így a folytatólagosan megtartott két vagy három tábor pályázata külön-külön adatlapon nyújtandó be.

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2021. június 5-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
Az elbírálás főbb szempontjai:
(1) A résztvevők száma, lakóhely, korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek),
(2) a tábor időtartama és jellege (bentlakásos vagy napközis), a tábor keretében nyújtott ellátások, programok, kiegészítő programok és azok színvonala,
(3) a résztvevők költségtérítési kötelezettségének (részvételi díj) összege, illetve a táborhoz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.
Figyelem! A táborozók számára megállapított részvételi díj halmozott összege nem haladhatja meg a tervezett (pályázott) támogatás főösszegét!
Figyelem! A MOHOSZ támogatással megvalósuló táborok esetében a gyermekek után fizetendő részvételi díj bentlakásos tábor esetén nem haladhatja meg a 6000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén a 3500 Ft/fő/nap összeget!

10. A támogatás elszámolása:
A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a lebonyolított horgásztáborról, annak eseményeiről az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2021. szeptember 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.
Szöveges szakmai beszámoló:
Tartalmazza a tábor korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, horgász regisztrációs azonosító száma, születési éve és e-mail címe .pdf formátumban), az események, programok rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a tábor életéről és a tábor részét képező horgászverseny díjazottjairól.
A lebonyolított horgásztáborról a támogatott az IOSZB részére rövid egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a tábor zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.
Egyszerűsített pénzügyi beszámoló:
Tartalmazza
(1) a tábor teljes költségvetését bevételi és kiadási jogcímek szerinti tételes bontásban,
(2) amennyiben a tábor költségvetésében gyermekek után fizetendő részvételi díj került megállapításra, az ezen bevételekről szóló, a támogatott által kiadott számlák hitelesített másolatait,
(3) a költségvetésben szereplő, támogatható költségek hitelesített szerződés és számla másolatait, hitelesített teljesítési igazolásait, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott összeget és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) és a 06-1-248-2597 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.