A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása a 2021. évi „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására

Pályázati kódszám: HUNOP-V/1/2021. Jóváhagyva: 2021. március 11. Pályázati határidő: 2021. április 25./május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a járványügyi helyzet figyelembevételével 2021. április 15-ig fenntartja a jogot határidők, illetve a feltételek módosítására vagy a pályázat törlésére.

 A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2021” keretében gyermeknapi horgászversenyek 2021. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2021. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 12.000.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2019.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagegyesület részéről 1 db, a gyermeknapi horgászversenyre vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2021-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2020. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke és létszám feltétele:
A gyermeknapi horgászversenyeken az 1-3. helyezettek díjazása két (A: alsó tagozatos általános iskolás tanulók, B: felső tagozatos általános iskolás tanulók) korcsoportban történhet. A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ OHSZK a helyezettek (maximum 2x3=6 fő, de egy korcsoportban 5 főnél kevesebb induló esetében 1 fő) részére biztosítja a díjakat az I-II-III. helyezetteket tekintve 20.000-14.000-8.000 Ft értékben, összesen tehát egy versenyen alaptámogatásként minimum 20.000 Ft, maximum 84.000 Ft értékben. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A MOHOSZ OHSZK fenntartja a jogot a 40 főt meghaladó (a regisztrációs adatlapon előzetesen lejelentett és igazoltan megjelent) versenyek esetében további, arányos díjazás megállapítására.

4. Támogatható versenyek:
A tagegyesület által a gyermeknaphoz kapcsolódóan (2021. május 30. és október 15. között) a 3. pont szerinti korcsoportok számára rendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek.

5. Az igénylés tartalmi és formai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHETŐ LE!

6. Az igénylés benyújtásának módja és határideje:
Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb beküldeni 2021. április 25-ig amennyiben a rendezvényt 2021. június 30-ig tervezik megrendezni, vagy 2021. május 25-ig amennyiben a rendezvényt 2021. október 15-ig tervezik megrendezni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2021. május 2-ig és 2021. június 2-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagegyesületek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdőidőpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászversenyről, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2021. október 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a verseny korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, valamint a regisztrált résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .pdf formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) és a 06-1-248-2597 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.