A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „Standard és preferált őshonos halfajok  telepítése, visszatelepítése”  jogcímen történő 2020. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-II/4/2020. Jóváhagyva: 2020. szeptember 15. Pályázati határidő: 2020. október 5.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2020. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 80.000.000 forint, azaz nyolcvanmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.), melyek legalább 2018.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2020-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2018. vagy 2019. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelynek megfelelő, standard telepítésű és telepítésre preferált egyéb őshonos halfajok 2020. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1. A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló kiértesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, a 2020. október 10. és november 30. közötti időszakban. 

3.2. Támogatható haltelepítések:

- kizárólag 1 és 2 nyaras korosztály telepítése támogatható a ponty, kecsege, csuka, harcsa, süllő, kősüllő, balin, csapó sügér, menyhal fajok esetében,

- kizárólag 1, 2 és 3 nyaras korosztály telepítése támogatható a dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka, jászkeszeg, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, paduc, domolykó, compó, széles kárász, márna fajok esetében,

- ponty telepítése esetén folyóvízen a pikkelyes, nyújtott - a vízterület jellegének leginkább megfelelő - testformájú tájfajták telepítése preferált, illetve hatósági előírás esetén a határozat szerinti tájfajta telepíthető,

- a telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének,

- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható, elsősorban a szállítók által előzetesen bejelentett készletekből (1. melléklet),

- a pályázat kiírója fenntartja a jogot a támogatott haltelepítés koordinációjára, a kiírásnak megfelelő szállító kijelölésével,

- a támogatásra tervezett halbeszerzés a 2245/2020. (08.11) MOHOSZ OHSZK körlevélben közzétett szabályok és fogalom-meghatározások figyelembevételével, a MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerint a 2020. őszi haltelepítési időszak vonatkozásában közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet (2. melléklet).

3.3. A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés nettó értékének maximum 50 %-a, illetve maximum 2,5 millió forint igényelhető támogatásként, azzal a korrekcióval, hogy a 2020. tavaszán megvalósult intervenciós telepítések (az új típusú koronavírus járvány kapcsán történt intézkedések okán fellépett egyidejű exportpiaci és belföldi értékesítési nehézségek miatt a ponty III. korosztály állami támogatásból történő tavaszi intervenciós felvásárlása), valamint az ÁPFE-II/2/2020. számú pályázat kedvezményezettjei esetében a jelen kiírás szerinti támogatott haltelepítés önrészének mértéke 10%-kal, de maximum az intervenciós, illetve intervenciós felvásárlás kiegészítő támogatása pályázaton elnyert támogatás nettó összegének 10%-os mértékével magasabb összegben kerül (göngyölítéssel) meghatározásra.

3.4. A balatoni telepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

  • az 1. pont szerinti támogatási keretösszegből maximum 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint támogatási összeg igényelhető támogatásként,
  • a támogatásból kizárólag 1 és 2 nyaras süllő, kősüllő és compó, valamint széles kárász telepíthető,
  • saját termelésből származó hal nem számolható el.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, munkabér, stb.). Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

5. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre, legkésőbb 2020. október 5-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

A pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően legkésőbb 10 napon belül írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Mellékletek (alinkre kattintva letölthetőek):

A pályázati űrlapok erre a  linkekre kattintva tölthetők le.