A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „Vis maior halpusztulás részleges kárenyhítése állománypótlással”  jogcímen történő 2020. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-II/3/2020. Jóváhagyva: 2020. szeptember 15. Pályázati határidő: 2021. január 31.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a vis maior halpusztulás részleges kárenyhítése állománypótlással jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2020. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 25.000.000 forint, azaz huszonötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, illetve változatlan keretösszeg esetén a beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2018.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). 2020-ban nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2018. vagy 2019. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2020. február 1. és december 31. között bekövetkezett, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. §. szerinti tömeges halpusztulás (a továbbiakban: halpusztulás) esetén, melyet a pályázó - a Hhvtv. 18 §. (1) pontja szerinti bejelentési kötelezettségnek megfelelően - a halgazdálkodási hatóság felé igazoltan bejelentett, valamint hitelt érdemlően igazolni tudja az elpusztult halállomány mennyiségét és nyilatkozik annak halfaj és korosztály szerinti összetételéről. A megítélt támogatás a vízterület támogatott haltelepítése formájában vehető igénybe.

3.1. A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló kiértesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, 2020. október 1. és november 30. között, valamint 2021. március 1. és április 30. között. 

3.2. Támogatható haltelepítések:

- a standard telepítésű őshonos halfajok (ponty, süllő, csuka, harcsa, kecsege, dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka) és a telepítésre preferált egyéb őshonos fajok (compó, széles kárász, balin, kősüllő, csapó sügér, menyhal, márna, jászkeszeg, paduc, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, domolykó) telepíthetők,

- a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell, hogy feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé),

- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható, elsősorban a szállítók által előzetesen bejelentett készletekből (1. melléklet),

- a 3 nyaras ponty telepítése kizárólag a MOHOSZ OHSZK koordinációjával, a MOHOSZ hasznosításában lévő horgászcélú haltermelésre hasznosított vízterületek halállományából történhet,

- a támogatásra tervezett halbeszerzés a 2245/2020. (08.11) MOHOSZ OHSZK körlevélben közzétett szabályok és fogalom-meghatározások figyelembevételével, a MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerint a 2020. őszi haltelepítési időszak vonatkozásában közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet (2. melléklet).

3.3. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a pályázó által kifizetett, a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült támogatható, igazolt költségeinek, illetve az elpusztult halállomány pótlási értékének maximum 90 %-a, de maximum 2,5 millió forint. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Támogathatók a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek:

- a haltetemek összegyűjtésének költségei (üzemanyag és egyéb anyag költségek, megbízási munkabér, túlóradíj),

- a haltetemek szállításának és ártalmatlanításának költségei.

Egyedi, szakmai elbírálás alapján támogathatók továbbá az elpusztult halállomány részleges visszapótlásának költségei. Nem támogatható költség a halpusztulással kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei. Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

5. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre folyamatosan, legkésőbb 2021. január 31-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül (e-mail küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként, illetve vízterületenként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően legkésőbb 10 napon belül írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halpusztulás aránya a vízterület becsült halállományán belül. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi [PONT] gabor [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Mellékletek( alinkre kattintva letölthetőek):

A pályázati űrlapok erre a linkekre kattintva tölthetők le.