A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2020. évi „Iskolai sporthorgász szakkörök” támogatására

 

Pályázati kódszám: HUNOP-IV/5/2020. Jóváhagyva: 2020. március 18. Pályázati határidő: 2020. október 15.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2020” keretében, az iskolai sporthorgász szakkörök 2020. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2020. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege: A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 forint, azaz harmincmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre: Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – Balatoni Halgazdasági Zrt. Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2018.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy pályázó részéről a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2020-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2019. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - elnökségi méltányossági döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások: A támogatás tárgya különböző horgászcikkek (induló készlet), oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, a (szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok részére) nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat az IOSZB választja ki és állítja össze, majd a MOHOSZ OHSZK jóváhagyja és rendeli meg, illetve kiadja a pályázó részére. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett létszámnak megfelelően kerülnek kiosztásra, melyeknek egy külön meghatározott része a tanévek folyamán évről-évre felhasználható - és a szakkört rendező horgászszervezet leltárát képezi -, másik része pedig a szakköri foglakozásokon véglegesen kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek). 

A szakkör minimális létszáma 6 fő tanuló 1 szakkör-vezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, maximális létszáma 24 fő tanuló egy szakkör-vezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, lebonyolítása pedig 2020. november 15. és 2021. június 01. között kell, hogy megtörténjen. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában szakkör az az iskolai rendezvény, ahol a részvétel hiteles dokumentumokkal igazolható és a megfelelő színvonalú ismeretszerzés valósul meg a szakkör-vezető és az iskolai koordinátor (pedagógus) közreműködésével.

A támogatási összeg biztosítja: - A különböző horgászcikkek (induló készlet: spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek, stb.) és oktatási anyagok (oktatói segédlet, oktatói és gyermek munkafüzetek), mint a MOHOSZ OHSZK által természetbeni juttatásként biztosított tételek költségeit (MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti). - A szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok részére biztosítható személyi jellegű ráfordítások pályázó általi kifizetéséhez szükséges fedezetet, melyek mértéke 8 alkalommal 2 tanórás időtartam a pályázati időszak (tanév) vonatkozásában. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok részére együttesen igényelhető és elszámolható bruttó személyi költség 120.000 Ft/szakkör, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is. A pályázatra biztosított személyi jellegű ráfordítás szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok közötti megosztási arányát a pályázó saját hatáskörben határozza meg, vagy e költségkeret terhére a pályázatában más típusú elismerést is javasolhat. - Csoportos költségként egy alkalommal a horgászat helyszínére történő, szervezett utaztatás költségeit maximum bruttó 40 000 Ft/egyszeri alkalom korláttal (a FEHOVA részvétel és programok tekintetében az OHSZK külön pályázatot ír ki).

A fentiek alapján egy szakkörre az alábbi tételekre nyújtható be pályázat: - A pályázónál kifizetésre kerülő, szerződéssel és hiteles fizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű ráfordításokra bruttó 120.000 Ft/szakkör összegben, - a szervezett utaztatás költségeire maximum 40.000 Ft/szakkör összegben, - a vállalt szakkörön résztvevő létszám (fő) részére a MOHOSZ OHSZK által biztosított természetbeni juttatásokra.

4. Támogatható szakkörök, támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek: Egy sporthorgász szakkör a pályázó által egy vagy több általános iskolával előzetesen írásban megkötött, legalább egy tanévre érvényes együttműködési megállapodás esetén támogatható. A szakköröket az általános iskolák 3-8. évfolyamos tanulói számára kell megtartani egy tanévben, legalább nyolc alkalommal, alkalmanként minimum kettő tanóra időtartamban. A pályázó részéről a szakkörök tagjai számára a szakkörök végén lehetőséget kell biztosítani egy bemutató (próba) horgászatra, valamint a díjmentes horgászvizsgára, a horgászvizsga bizonyítvány megszerzésére.

Támogathatók (1) az induló készlet, (2) oktatási segédanyagok, (3) a 3. pontban meghatározott személyi jellegű, vagy az engedélyezett alternatív költségek, (4) szervezett utazás költségei.

Nem támogatható költségek különösen: (1) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek, (2) az egyéni (szülői szervezésű) utazás költségei, (3) más, külső pályázati forrásból finanszírozott költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. ADATLAP LETÖLTHETŐ ITT!

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:  Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezentúl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2020. október 15-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma: Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 30 (harminc), tagegyesület esetében pedig 5 (öt), a 3. pont szerint meghatározott szakköri támogatásra irányuló pályázat nyújtható be. Egy pályázó több pályázata kizárólag külön-külön adatlapon nyújtandó be. Egy, azonos személyi összetételű szakkör több pályázatban történő benyújtása (8 alkalmas pályázati egységekre bontása), vagy azonos oktatási időben és helyen történő lebonyolítás esetén a létszámminimum okán a szakkör részekre bontása tilos és a támogatás visszavonását vonhatja maga után.

8. Hiánypótlás lehetősége: Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:  A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2020. október 31-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek. Az elbírálás főbb szempontjai: (1) A résztvevők száma, lakóhely, iskola, iskolai korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek), (2) a szakkörhöz tervezett kiegészítő programok és azok színvonala, valamint a részvételt ösztönző ajándéktárgyak színvonala, (3) a szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok díjazásának tervezett összege, illetve a szakkörhöz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága.  Figyelem! A tanulóktól költségtérítés semmilyen jogcímen nem kérhető!

10. A támogatás elszámolása: A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a megtartott iskolai sporthorgász szakkörről, annak eseményeiről az IOSZB részére szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2021. június 30-ig, elektronikus formában az  ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

A szakmai beszámoló tartalmazza (1) a szakkörök tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .pdf formátumban), a szakkör-vezető és iskolai koordinátor külön meghatározott személyi adatait,  (2) a bemutató horgászat helyét és idejét, a horgászvizsga adatait, továbbá a szakkör egyéb eseményeinek rövid leírását, valamint (3) digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a szakkörök megrendezéséről, eseményeiről. 

A lebonyolított szakkörről a támogatott az IOSZB részére egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a szakkör zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza: (1) a pályázó részére biztosított támogatási összeget,  (2) a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek), melyeket a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani köteles, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei: A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:  A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) és a 06-1-248-2597 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.