A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2020. évi  „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok”  támogatására

 

Pályázati kódszám: HUNOP-IV/3/2020. Jóváhagyva: 2020. március 18. Pályázati határidő: 2020. május 25.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2020” keretében, a gyermek és ifjúsági horgásztáborok (a továbbiakban: táborok) 2020. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, 2020. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:  A vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó - keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

2. A támogatást igénylők köre:  Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2018.01.01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonatkozó pályázati adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2020-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2019. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - elnökségi méltányossági döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalom-meghatározások: Egy táborra minimum 85.000 Ft (nyolcvanötezer forint), maximum 850.000 Ft (nyolcszázötvenezer forint), de a támogatható költségek maximum 50 %-a, illetve bentlakásos tábor esetén maximum 8.500 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén maximum 5.500 Ft/fő/nap. 

A tábor minimális létszáma 8 fő és 1 kísérő, minimális időtartama 5 nap, maximális időtartama 10 nap, lebonyolítása pedig 2020. június 15. és 2020. augusztus 30. között kell, hogy megtörténjen. Ha az új típusú koronavírus okán elrendelt veszélyhelyzet 2020. május 15-ét követően is fennáll, a MOHOSZ OHSZK a megrendezési idősávot, kapcsoltan az elszámolási határnapot külön hirdetménnyel módosítja, a pályázat egyéb feltételeinek érintetlenül hagyása mellett.

Jelen pályázati kiírás alkalmazásában bentlakásos tábor az a tábor, ahol az éjszakai szállás a pályázatban megjelölt helyszínen biztosított és annak igénybevétele hiteles dokumentumokkal igazolható, továbbá a tábor költségvetéséből legalább 3 (három), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés, ebből egy melegkonyhai előállítású (ideértve a kiszállítást is) étkezés biztosított. 

Jelen pályázati kiírás alkalmazásában napközis tábor az a tábor, ahol a napi foglalkoztatás a 6 órát igazolhatóan meghaladja és a tábor költségvetéséből legalább 1 (egy), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés biztosított. 

A támogatás mértékének megállapítása szempontjából a Ft/fő/nap mérték számítása a táborozó gyermekek, ifjúsági horgászok számán alapul. 

Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a táborozásba bevonható gyermek, illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már betöltött, de a 18. életévét még nem betöltött, érvényes horgász regisztrációval és állami horgászjeggyel rendelkező horgász. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:  Támogathatók a számlával igazolt  (1) étkezési és szállásköltségek,  (2) higiéniai anyagköltségek (tisztasági szerek, fertőtlenítők - az igényelt támogatási összeg 5%-áig), (3) utazási költségek (a táborhely és a vízpart megközelítésének, valamint a kirándulások csoportos költségei),  (4) a táborban történő horgászattal kapcsolatos költségek (etetőanyag, csali, tárgyjutalmak, területi engedély - az igényelt támogatási összeg 30%-áig), (5) táboronként maximum 2 (kettő) alkalommal a tábor keretében szervezett kirándulás (múzeum, kalandpark, állatkert, akvárium) belépői (egy táborozó esetében maximum 2 db belépőjegy költsége számolható el), (5) a táborvezetők, segítők szerződéssel és hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó személyi jellegű költségei (az igényelt támogatási összeg 25%-áig, de maximum bruttó 9.000 Ft/nap/főig). Csoportos költség a legalább 8 főt ténylegesen szállító gépjárművel történő, szervezett utaztatás. 

A táborvezetői személyi költségen túl segítői személyi költség a 9. táborozói létszámtól 1 főre, majd 17 főtől minden újabb megkezdett 8 táborozó esetében újabb 1 főre, s az így számított összes segítői létszámra számolható el. Fogyatékkal élők táboroztatása esetén - amennyiben létszámarányuk a tábor gyermek létszámán belül a 30%-ot meghaladja - a segítők létszáma 100%-al megemelhető.

Nem támogatható költségek különösen: (1) az állami horgászjegyek, Magyar Horgászkártyák költségei, (2) az egyéni (szülői szervezésű) utazások költségei, (3) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei: Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be. ADATLAP LETÖLTHETŐ ITT!

6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2020. május 25-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Benyújtható pályázatok száma: Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 5 (öt), tagegyesület esetében pedig 3 (három), a 3. pont szerint meghatározott táborra irányuló pályázat nyújtható be, tehát egy tábor pályázata több turnust nem tartalmazhat, így a folytatólagosan megtartott két vagy három tábor pályázata külön-külön adatlapon nyújtandó be.

8. Hiánypótlás lehetősége: Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:  A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2020. június 5-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai: (1) A résztvevők száma, lakóhely, korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek), (2) a tábor időtartama és jellege (bentlakásos vagy napközis), a tábor keretében nyújtott ellátások, programok, kiegészítő programok és azok színvonala, (3) a résztvevők költségtérítési kötelezettségének (részvételi díj) összege, illetve a táborhoz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága. 

Figyelem! A táborozók számára megállapított részvételi díj halmozott összege nem haladhatja meg a tervezett (pályázott) támogatás főösszegét! Figyelem! A MOHOSZ támogatással megvalósuló táborok esetében a gyermekek után fizetendő részvételi díj bentlakásos tábor esetén nem haladhatja meg a 6000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén a 3500 Ft/fő/nap összeget!

10. A támogatás elszámolása:  A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a lebonyolított horgásztáborról, annak eseményeiről az IOSZB részére rövid szöveges szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2020. szeptember 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló:  Tartalmazza a tábor korosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, horgász regisztrációs azonosító száma, születési éve és e-mail címe .pdf formátumban), az események, programok rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a tábor életéről és a tábor részét képező horgászverseny díjazottjairól. 

A lebonyolított horgásztáborról a támogatott az IOSZB részére rövid egyszerűsített pénzügyi beszámolót köteles küldeni legkésőbb a tábor zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

Egyszerűsített pénzügyi beszámoló:  Tartalmazza  (1) a tábor teljes költségvetését bevételi és kiadási jogcímek szerinti tételes bontásban,  (2) a támogatás teljes összegéről a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú, a MOHOSZ részére a támogatott részéről kiállított számlát,  (3) amennyiben a tábor költségvetésében gyermekek után fizetendő részvételi díj került megállapításra, az ezen bevételekről szóló, a támogatott által kiadott számlák hitelesített másolatait, (4) a költségvetésben szereplő, támogatható költségek hitelesített szerződés és számla másolatait, hitelesített teljesítési igazolásait, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei: A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott összeget és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a fizetési felszólításnak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:  A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) és a 06-1-248-2597 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.