A Magyar Országos Horgász Szövetség egyszerűsített pályázati kiírása 2020. évi  tagszervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek támogatására

Pályázati kódszám: HUNOP-IV/2/2020. Jóváhagyva: 2020. március 18. Pályázati határidő: 2020. április 21.

 A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2020” keretében az „Ifjúsági horgászviadal” versenyek 2020. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2020. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke: A tárgyjutalomként átadandó, vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a MOHOSZ Horgászsport Szakszövetségi Iroda által érvényesített, kedvezményes beszerzési áron számítva bruttó 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret további növelésére.

2. A támogatást igénylők köre: Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei (a továbbiakban: tagszervezet), melyek legalább 2018.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy tagszervezet részéről 1 db, az ifjúsági horgászviadalra vonatkozó pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2020-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2019. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - elnökségi méltányossági döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás mértéke és létszámfeltétele: A támogatás különböző horgászcikkek formájában biztosított, tárgyjutalomként nyújtott természetbeni juttatás (a továbbiakban: díj). Az elnyert támogatás esetén a MOHOSZ a helyezettek (maximum 3 fő) részére biztosítja alaptámogatásként a díjakat, az I-II-III. helyezetteket tekintve 38.000-28.000-18.000 Ft értékben. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket az IOSZB választja ki, illetve rendeli meg. A támogatáshoz előírt minimális versenyzői létszám 6 fő. A MOHOSZ OHSZK fenntartja a jogot a 20 főt meghaladó (a regisztrációs adatlapon előzetesen lejelentett és igazoltan megjelent) versenyek esetében további, arányos díjazás megállapítására. A verseny első három helyezettje - az utazás költségeinek kivételével - díjmentesen, teljes ellátással (szállás, étkezés) vehet részt a MOHOSZ 2020. évi Országos Horgászviadal nyáron megrendezendő döntőjében, melynek költségeit a MOHOSZ a jelen pályázati keretösszegen felül, közvetlenül, 100%-ban biztosítja.

4. Támogatható versenyek: A tagszervezet által 2020. május 16. után, illetve június 15. előtt, a középfokú iskolai képzésben résztvevő tanulók számára rendezendő, a MOHOSZ, valamint külön rendelkezés esetén a halgazdálkodási hatóság felé bejelentett horgászversenyek. Ha az új típusú koronavírus okán elrendelt veszélyhelyzet 2020. április 15-ét követően is fennáll, a MOHOSZ OHSZK a megrendezési idősávot, kapcsoltan az elszámolási határnapot külön hirdetménnyel módosítja, a pályázat egyéb feltételeinek érintetlenül hagyása mellett.

5. Az igénylés tartalmi és formai követelményei: A támogatási kérelem kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be. ADATLAP LETÖLTHETŐ ITT!

6. Az igénylés benyújtásának módja és határideje:  Az adatlapot elektronikusformában (kitöltve .xls, valamint ezen túl,kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2020. április 21-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége: Hiánypótlásra egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

8. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2020. május 6-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje: A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezetek (a továbbiakban: támogatott) részére a díjakat postai úton szállíttatjuk ki az adatlapon megadott postacímre, a rendezvény kezdőidőpontját legalább 3 nappal megelőzően. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes.

10. A támogatás elszámolása: A lebonyolított horgászviadalról, a díjazások átadásáról a támogatott az IOSZB részére rövid szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2020. június 30-ig, elektronikus formában az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a versenykorosztályonkénti tényleges létszámát (melléklet: aláírt jelenléti ív, valamint a regisztrált résztvevők neve, horgász regisztrációs azonosító száma, születési éve és e-mail címe .pdf formátumban), az események rövid leírását, továbbá digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket (minimum 1,5 MB, legalább 3-3 db) a verseny lebonyolításáról és a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei: A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a MOHOSZ OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:  A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) és a 06-1-248-2597 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.