A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a „vis maior halpusztulás részleges kárenyhítése állománypótlással” jogcímen történő 2019. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-I/3/2019. Jóváhagyva: 2019. augusztus 21. Pályázati határidők: 2019. szeptember 30. (1. kör), 2020. január 31. (2. kör)

 

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen felhívással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a vis maior halpusztulás részleges kárenyhítése állománypótlással jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, elkülönített 2019. évi szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

 

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 15.000.000 forint, azaz tizenötmillió forint, mely a 3. pont szerinti támogatott haltelepítés formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászcélú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy pályázó részéről a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2019-ben nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület, mely a 2017. vagy 2018. évben egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti, tagegyesületi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (a továbbiakban: vízterület) 2019. április 1. és augusztus 31. között (1. kör), valamint 2019. szeptember 1. és december 31. között (2. kör) bekövetkezett, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. §. szerinti tömeges halpusztulás (a továbbiakban: halpusztulás) esetén, melyet a pályázó - a Hhvtv. 18 §. (1) pontja szerinti bejelentési kötelezettségnek megfelelően - a halgazdálkodási hatóság felé igazoltan bejelentett, valamint hitelt érdemlően igazolni tudja az elpusztult halállomány mennyiségét és nyilatkozik annak halfaj és korosztály szerinti összetételéről.

A támogatás mértéke a pályázó által kifizetett, a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült támogatható, igazolt költségeinek - egyedi elbírálás alapján - maximum 90 %-a, de maximum 2,5 millió forint. A megítélt támogatás a vízterület támogatott haltelepítése formájában vehető igénybe.

A támogatott haltelepítés feltételei:

- megvalósítása 2019. szeptember 30. és november 30. között (1. kör), valamint 2020. március 1. és április 30. között (2. kör) történhet,

- a standard telepítésű őshonos halfajok (ponty, süllő, csuka, harcsa, kecsege, dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka) és a telepítésre preferált egyéb őshonos fajok (compó, széles kárász, balin, kősüllő, csapó sügér, menyhal, márna, jászkeszeg, paduc, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, domolykó) telepíthetők,

- a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé)

- a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől vásárolható, a MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerint a 2019. őszi, illetve 2020. tavaszi haltelepítési időszak vonatkozásában közzétételre kerülő nettó irányáron (a tárgyi hirdetményben engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével).

 1. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Támogathatók a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával, számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek:

- a haltetemek összegyűjtésének költségei (üzemanyag, megbízási munkabér, túlóradíj),

- a haltetemek szállításának és ártalmatlanításának költségei.

Nem támogatható költség a halpusztulással kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:

Az adatlapot és mellékleteit elektronikusformában (az azon megjelölt kötelező formátumban),a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2019. szeptember 30-ig (1. kör), valamint 2020. január 31-ig (2. kör) beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül (e-mail küldés napja) benyújtott pályázat fogadható el.

 1. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag a MOHOSZ OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

 1. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai:

A beérkező pályázatokat a MOHOSZ OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztálya bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése legkésőbb 2019. október 10-ig (1. kör), valamint 2020. február 15-ig (2. kör) írásban történik meg, illetve ezt követően a döntések a MOHOSZ weblapján is közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, valamint a halpusztulás aránya a vízterület becsült halállományán belül. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek.

A sikeres pályázóval a MOHOSZ OHSZK támogatási szerződést köt.

 1. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni a MOHOSZ OHSZK részére a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztva, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. általmeghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2593 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.