A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2019. évi „Iskolai sporthorgász szakkörök” támogatására Pályázati kódszám: HUNOP-III/5/2019. Jóváhagyva: 2019. július 15. Pályázati határidő: 2019. október 15.

 

A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2019-2020” keretében, az iskolai sporthorgász szakkörök 2019-2020. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, elkülönített 2019. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

 1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás - az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó - keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30.000.000 forintazaz harmincmillióforint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására.

 1. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – Balatoni Halgazdasági Zrt. Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2017.01.01-től az országos szövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). Egy igénylő részéről a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap(a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 2019-ben nem pályázhat az a tagszervezet, tagegyesület és speciális jogállású tag, mely a 2017. vagy 2018. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályban, választmányi határozatban, szerződésben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

 1. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások:

A támogatás tárgya különböző horgászcikkek (induló készlet), oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, a(szakkör-vezetők és iskolai kapcsolattartók részére) nyújtott személyi jellegű ráfordítások, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek. A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat az IOSZB választja ki és állítja össze, majd a MOHOSZ OHSZK jóváhagyja és rendeli meg, illetve kiadja a pályázó részére. Az eszközök és oktatási anyagok a regisztrációs lapon feltüntetett létszámnak megfelelően kerülnek kiosztásra, melyeknek egy külön meghatározott része a tanévek folyamán évről-évre felhasználható - és a szakkört rendező horgászszervezet leltárát képezi -, másik része pedig a szakköri foglakozásokon véglegesen kiosztásra kerül a résztvevők között (oktatási anyagok, munkafüzetek). 

A támogatható költségek

 • 70 %-át az 5. pontban szereplő támogatható költségek képezik, 
 • 30 %-át apályázóhorgászszervezet szervezéssel, a szakkörhöz tervezett kiegészítő programok költségei és a szakkörökön résztvevő gyermekek részére biztosított, a részvételt ösztönző ajándéktárgyakkal kapcsolatos kiadásai, valamint az iskola hely és ahhoz kapcsolódó eszköz biztosítása, mint önrész teszi ki.Az önrész mértéke egységesen 30 %-ban kerül megállapításra, melyet nem szükséges igazolni.    

A szakkör minimális létszáma 6 fő szakköri tag 1 szakkör-vezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, maximális létszáma 24 fő szakköri tag egy szakkör-vezetővel és 1 fő iskolai koordinátorral, lebonyolítása pedig 2019. november 15. és 2020. június 01. között kell, hogy megtörténjen.Jelen pályázati kiírás alkalmazásában szakkör az az iskolai rendezvény, ahol a részvétel hiteles dokumentumokkal igazolható és a megfelelő színvonalú ismeretszerzés a pedagógus és a szakkört támogató horgászvezetők részéről egyaránt biztosított. 

A 70 %-os támogatási összeg biztosítja:

 • A különböző horgászcikkek (induló készlet: spiccbotok, végszerelékek, keverőedények, aprócikkek, stb.) és oktatási anyagok (oktatói segédlet, oktatói és gyermek munkafüzetek), mint a MOHOSZ OHSZK által természetbeni juttatásként biztosított tételek költségeit.
 • A szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok részére biztosítható személyi jellegű ráfordítások pályázó általi kifizetéséhez szükséges fedezetet, melyek mértéke 8 alkalommal 2 tanórás időtartam a pályázati időszak (tanév) vonatkozásában. Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a szakkör-vezetők és iskolai koordinátor részére együttesen igényelhető és elszámolható bruttó személyi költség 100.000 Ft/szakkör, mely magában foglalja annak szociális hozzájárulási adó közterhét is. A pályázatra biztosított személyi jellegű ráfordítás szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok közötti megosztási arányát a pályázó saját hatáskörben határozza meg, vagy e költségkeret terhére a pályázatában más típusú elismerést is javasolhat.
 • Csoportos költségként egy alkalommal a horgászat helyszínére történő, szervezett utaztatás költségeit maximum bruttó 20 000 Ft/egyszeri alkalom korláttal. 

A fentiek alapján egy szakkörre az alábbi tételekre nyújtható be pályázat:

 • A pályázónál kifizetésre kerülő személyi jellegű ráfordításokra bruttó 100.000 Ft/szakkör összegben,
 • a szervezett utaztatás költségeire maximum 20.000 Ft/szakkör összegben,
 • a vállalt szakkörön résztvevő létszám (fő) részére a MOHOSZ OHSZK által biztosított természetbeni juttatásokra.
 1. Támogatható szakkörök, támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek: 

Egy sporthorgász szakkör a pályázó által egy vagy több általános iskolával előzetesen írásban megkötött, legalább egy tanévre érvényes együttműködési megállapodás esetén támogatható. A szakköröket az általános iskolák 3-6. évfolyamos tanulói számára kell megtartani egy tanévben, legalább nyolc alkalommal, alkalmanként minimum kettő tanóra időtartamban.A pályázó részéről a szakkörök tagjai számára a szakkörök végén lehetőséget kell biztosítani egy bemutató (próba)horgászatra, valamint a díjmentes horgászvizsgára, a horgászvizsga bizonyítvány megszerzésére.

Támogathatók

(1) az induló készlet (horgászcikkek, MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti)

(2) oktatási segédanyagok (MOHOSZ OHSZK közvetlenül fizeti)

(3) a szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok szerződéssel és hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt, közterheket is tartalmazó, 3. pontban meghatározott személyi jellegű költségei, vagy az engedélyezett 4. pont szerinti alternatív költségek

(4) csoportos költségként egy alkalommal a horgászat helyszínére történő, szervezett utaztatás. 

Nem támogatható költségekkülönösen:

(1) a pályázó által benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek,

(2) az egyéni (szülői szervezésű) utazás költségei.

 1. A pályázat tartami és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

 1. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot elektronikus formában (kitöltve .xls, valamint ezen túl kitöltve és aláírva .pdf formátumban) az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címre kell legkésőbb 2019. október 31-ig (e-mail küldés napja) beküldeni.Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

 1. Benyújtható pályázatok száma:

Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 30 (harminc), tagegyesület esetében pedig 5 (öt), a 3. pont szerint meghatározott szakköri támogatásra irányuló pályázat nyújtható be. Egy pályázó több pályázata kizárólag külön-külön adatlapon nyújtandó be.

 1. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

 1. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai: 

A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2019. október 31-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai:

(1) A résztvevők száma, lakóhely, iskola, iskolai korcsoport szerinti összetétele (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek az elbírálásnál előnyben részesülnek),

(2) a szakkörhöz tervezett kiegészítő programok és azok színvonala, valamint a részvételt ösztönző ajándéktárgyak színvonala,

(3) a szakkör-vezetők és iskolai koordinátorok díjazásának tervezett összege, illetve a szakkörhöz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások nagysága. 

Figyelem! A sporthorgász szakkör tagjaitól költségtérítés semmilyen jogcímen nem kérhető! 

 1. A támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet (a továbbiakban: támogatott) a megtartott iskolai sporthorgász szakkörről, annak eseményeiről az IOSZB részére szakmaibeszámolótköteles küldeni legkésőbb 2020. június 30-ig, elektronikus formábanaz ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

A szakmai beszámoló tartalmazza

 • a szakkörök tényleges létszámát (résztvevők neve, születési éve és e-mail címe .xls formátumban, szakkör-vezető és iskolai koordinátor külön meghatározott személyi adatait), 
 • a bemutató horgászat helyét és idejét, a horgászvizsga adatait, továbbá a szakkör egyéb eseményeinek rövid leírását, valamint
 • digitális formában (.jpg formátum) a MAHOR horgászmagazinban és a MOHOSZ webfelületen leközölhető képeket a szakkörök megrendezéséről, eseményeiről. 

A lebonyolított szakkörről a támogatott az IOSZB részére egyszerűsített pénzügyibeszámolótköteles küldeni legkésőbb a szakkör zárónapját követő 30 napon belül elektronikus formábanaz ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu e-mail címre.

Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza:

 • a pályázó részére biztosított támogatási összeget, 

(2)a pályázó által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek), melyeket a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani köteles, a támogatási szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével.

 1. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ OHSZK részére megfizetni.

 1. Kapcsolattartás:

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06-1-248-2593 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve az ifjusag [KUKAC] mohosz [PONT] hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

 ADATLAP LETÖLTÉSE ITT!