A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a 2024. évi „Horgásztanodák” támogatására.

Pályázati kódszám: HUNOP-VIII/7/2024. Jóváhagyva: 2024. március 12. Pályázati határidő: 2024. május 13.

A MOHOSZ Elnöksége, Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), valamint Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)” keretében Horgásztanodák 2024. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az elkülönített 2024. évi szövetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen fizetendő közterheket nem tartalmazó – keretösszege bruttó 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázói létszám függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására vagy a keret kimerülése esetén a beérkezési idősorrend szerinti elbírálásra.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei, valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai – a Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. és a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. –, melyek legalább 2022. 01. 01-től a horgászszövetségi rendszer keretében működnek. Egy igénylő részéről 1 db, a horgásztanodára vonatkozó pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be, mellyel minimum 10, maximum 16 tanodai nap támogatható. 2024-ben nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a pályázat beadását megelőző 3 éven belül a HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el; továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás:
A támogatás különböző horgászcikkek (induló készlet) és oktatási anyagok formájában biztosított természetbeni juttatás, valamint a tanodai foglalkoztatások megtartásához szükséges személyi jellegű, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemek költségeihez történő anyagi hozzájárulás.
Az elnyert támogatás esetén az OHSZK az alábbi támogatást biztosítja:
a) minimum 5 nap tanodai foglakozás vállalása esetén különböző horgászcikkekből és oktatási anyagokból álló (természetbeni juttatásként biztosított) indulókészlet maximum bruttó 60.000 Ft összegben, mely a teljes tanodai évre tervezett gyermeklétszám szerinti darabszámban induló oktatási anyagként biztosított munkafüzetet tartalmaz (igazolt felhasználásuk esetén további tervezett tanodai program megkezdése előtt 30 nappal az OHSZK részére írásban jelzett, tervezett résztvevői létszámnak megfelelő darabszámban biztosításra kerül a pályázati időszak teljes ideje alatt),
b) a tanodai foglalkozások részére nyújtható maximális összegszerű pénzbeli támogatás 2.750 Ft/fő/nap, mely felhasználható a tanodai oktatók részére – megbízási szerződéssel – biztosításra kerülő személyi jellegű kifizetésekhez (maximum figyelembe vehető összeg bruttó 15.000 Ft/oktató/tanoda közteherrel együtt), a tanodai foglalkozásokon részt vevő gyermekek és oktatók számára nyújtott, számlával igazolt hideg-, melegétkezési és folyadékpótlási költségekhez, valamint a horgászattal kapcsolatos költségekhez (etetőanyag, csali és emléktárgyak) kiegészítő támogatásként.
A korosztálynak megfelelő horgászcikkeket és oktatási anyagokat tartalmazó indulócsomagot az IOSZB javaslatára az OHSZK választja ki és rendeli meg. Az eszközök és oktatási anyagok az adatlapon feltüntetett létszámnak megfelelően kerülnek biztosításra, melyek a tanodai foglakoztatást végző pályázók részéről évről évre felhasználható – és a tanodát rendező horgászszervezet leltárát képezi –, másik része pedig a tanodai foglalkozásokon véglegesen felhasználásra kerül.

4. Támogatható tanodák:
Az a – részt vevő gyermekek részére ingyenesen biztosított – tanodai nap támogatható, mely esetében a részvétel hiteles dokumentumokkal igazolható, és megfelelő színvonalú ismeretszerzés valósul meg, az alábbi feltételrendszer szerint:
a) a részt vevő gyermekek a 6. életévüket már betöltötték, de a 16. életévüket még nem töltötték be,
b) a résztvevők létszáma alkalmanként minimum 6 fő, maximum 35 fő, a résztvevő létszámtól függő 1, maximum 4 horgászszervezeti tanodai oktatóval,
c) egy ugyanazon gyermek maximum öt napon (vagy ennek megfelelő összevont alkalommal) vehet részt egy éven belül tanodai foglalkozásokon,
d) a tanoda lebonyolítása 2024. június 24. és 2025. június 22. időszak közötti, melyek megtarthatók iskolai tanítási szünetekben (tavaszi, nyári, őszi, téli), szabad- vagy ünnepnapokon, valamint egyéb csoportfoglalkozások, így különösen a tanulmányi kirándulások, környezeti nevelés, illetőleg sportrendezvények, szervezett osztálykirándulások keretében is,
e) a tanodai alkalom kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal az OHSZK részére írásban bejelentésre kerül,
f) egy tanodai foglalkozás minimális időtartama 1 nap, maximális időtartama 3 nap, és a napi tanodai foglalkozások időtartama igazolhatóan minimum 4 óra,
g) a 3 napos tanodai foglalkozás esetén legalább 3 órás időtartamban a pályázó biztosít és igazol legalább egy, a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet által szabályozott bemutatási célú horgászatot, valamint a díjmentes állami horgászvizsga letételének lehetőségét,
h) a tanodai oktató horgászregisztrációval rendelkező olyan személy, aki a pályázó szervezet munkavállalója, igazolt tisztségviselője, tagja vagy az OHSZK által jóváhagyott olyan személy, aki a tanodai oktatási tematikához igazolható szakmai kompetenciával rendelkező külső meghívott.

5. A támogatási kérelem tartalmi és formai követelményei:
A kérelem kizárólag az OHSZK által közzétételre kerülő űrlap hiánytalan kitöltésével nyújtható be.

6. A támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje:
Az űrlapot elektronikus formában kitöltve kell beküldeni, valamint azt kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre is fel kell tölteni legkésőbb 2024. május 13-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, az OHSZK által meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az OHSZK bírálja el. A döntésről a pályázók kiértesítése 2024. május 24-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ honlapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A támogatás biztosításának rendje:
A sikeres pályázatról visszaigazolást kapott tagszervezet (a továbbiakban: támogatott) részére az indulócsomag postai úton kerül kiszállításra az űrlapon megadott postacímre. A kiszállítás a támogatott számára díjmentes. A tanoda költségeihez biztosított anyagi támogatás a támogatott által benyújtásra kerülő elszámolás elbírálását követően utófinanszírozással kerül biztosításra, az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított tanodáról a támogatott rövid szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, az utolsó tanoda zárónapját követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. július 22-ig. Az űrlapot elektronikus formában kitöltve, annak jóváhagyásával kell beküldeni, valamint ezen túlmenően az adatlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva (.pdf formátumban) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni annak mellékleteivel együtt. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a tanodai csoportok tényleges létszámát, a tanodai oktatók külön meghatározott személyi adatait, a tanodai foglalkozások és a bemutatóhorgászat helyét és idejét. A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott részére biztosított támogatási összeget, valamint az elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi jellegű ráfordítások, egyéb költségek).
A szakmai és pénzügyi beszámoló mellékletei:
a) aláírt jelenléti ív (.pdf formátumban, rajta az aláírás mellett a részt vevő gyermekek neve, születési éve, e-mail-címe),
b) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ honlapján közölhető képek (digitális formában – .jpg formátum –, minimum 1,5 MB/db, legalább 3-3 db) a tanodai rendezvényekről,
c) a támogatott által elszámolni kívánt kiadási tételekről szóló, a támogatási szerződésben külön meghatározott tartalmú megbízási szerződések és pénzügyi bizonylatok.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával igazolt beszerzési értékét, a támogatott részére folyósított anyagi támogatás összegét és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott az OHSZK fizetési felszólításának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:
A támogatott köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgászutánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 60 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A pályázat benyújtásával és a képek MOHOSZ részére történő megküldésével a támogatott kifejezetten hozzájárul az általa készített fotók MOHOSZ általi közzétételéhez (különösen: weboldalon, közösségi oldalakon, rendezvényeken, kiadványokban) és az írások egészben vagy részben történő felhasználásához és megjelentetéséhez. A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.

A pályázati űrlap itt érhető el: http://tanoda.hunop.hu