A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „Standard és preferált őshonos halfajok  telepítése, visszatelepítése”  jogcímen történő 2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-V/4/2023. Jóváhagyva: 2023. szeptember 10. Pályázati határidő: 2023. október 10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK) a jelen pályázati kiírással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, 2023. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 200.000.000 forintazaz kettőszázmillió forint, mely a 3. pont szerinti haltelepítés támogatásának formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok mennyisége és minősége függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására, illetve túligénylés esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei (a továbbiakban: egyesület), valamint a horgászati célú halgazdálkodást fő tevékenységként folytató speciális jogállású tagjai (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.), melyek legalább 2021.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). A pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 

2023-ban nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a horgászszervezet, mely a 2021. vagy 2022. évben MOHOSZ-al kötött támogatási szerződésben vállalt feltételekkel határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el; továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a pályázó halgazdálkodási hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelynek megfelelő, standard telepítésű és telepítésre preferált egyéb őshonos halfajok 2023. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1. Fogalom-meghatározások

Standard halfajok (8): bodorka, csuka, dévérkeszeg, harcsa, karikakeszeg, kecsege, ponty, süllő.

Preferált halfajok (12+1): balin, compó, domolykó, jászkeszeg, kősüllő, márna, menyhal, paduc, sügér, széles kárász, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, (sebes pisztráng).

Horgászati célú piaci ponty: olyan két- vagy háromnyaras ponty, melynek az egyedsúlya 0,9 kg/db feletti (a továbbiakban: PIII.).

Vegyes keszeg: döntően standard besorolású keszegfélékből álló, vegyes fajszerkezetű telepítési állomány, amely kisebb részben preferált besorolású keszegféléket is tartalmazhat.

-Vízterület nagysága: Az OHSZK vízterületi törzsadat-nyilvántartásában szereplő vízterületi adat (ha).

Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének 3.3. pont szerint %-ban meghatározott támogatási hányada.

Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra. 

Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.

Saját termelés: a pályázó horgászszervezet tulajdonában, résztulajdonában, tartós bérleményében üzemeltett tógazdaságban megtermelt hal. 

3.2. A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló elektronikus döntési kiértesítést követően, kizárólag a 2023. október 15. és november 30. közötti standard telepítési időszakban történhet.

3.3.   A támogatható haltelepítések általános keretei:

Vízterület összesen

(ha)

Pályázati telepítési minimum

PIII.

telepíthető

maximum

Pályázati támogatás

maximum

(Ft)

Támogatási intenzitás

MOHOSZ

alhaszon-bérlet

egyéb

10 ha alatt

2 q

100%

750.000

60%

50%

10-50 ha

5 q

80%

1.500.000

50%

40%

50 ha felett

20 q

60%

2.500.000

40%

30%

Az 1 ha-ra jutó támogatott haltelepítés - ide nem értve a 2 ha alatti vízterületet - az 1 q/ha mennyiséget nem haladhatja meg.

Az 50 ha feletti vízterületek esetében a telepítendő halfaj összetételnek a támogatott haltételek esetében is meg kell felelnie a 2023. évi támogatható általános termelési és telepítési állományszerkezetnek: ponty maximum 85%, keszegfélék, compó, széles kárász minimum 10%, ragadozók minimum 5%.

Ha a ponty beszerzésére a pályázat keretében nem kerül sor, akkor a telepítési minimum a megpályázott támogatási keretösszeg függvényében csökkenthető.

A támogatás a saját termelésben előállított haltételek esetében is biztosítható, de ebben az esetben a haltelepítés kizárólag az OHSZK helyszíni ellenőrzése és a bizonylatolásra külön meghatározott feltételei mellett valósítható meg.

3.4. Támogatható, illetve a jelen pályázati kiírás szerinti támogatásból kizárt fajok és korosztályok:

- Kizárólag 1 és 2 nyaras korosztály telepítése támogatható a balin, csuka, harcsa, kősüllő, menyhal, sügér és a süllő fajok esetében.

- Kizárólag 1, 2 és 3 nyaras korosztály telepítése támogatható a bodorka, compó, dévérkeszeg, domolykó, jászkeszeg, karikakeszeg, márna, paduc, ponty, széles kárász, szilvaorrú keszeg és a vörösszárnyú keszeg fajok esetében.

- A ponty esetében a horgászati célú piaci ponty (PIII.) telepítése a 3.3 pont szerinti keretek kötött valósítható meg azzal, hogy telepítése esetén folyóvízen a pikkelyes, nyújtott - a vízterület jellegének leginkább megfelelő - testformájú tájfajták telepítése preferált, illetve hatósági előírás esetén a határozat szerinti tájfajta telepíthető.

A kecsege támogatott telepítése kizárólag az ÁPFE-V/7/2023. sz. pályázati kiírás keretei között valósítható meg.

- A sebes pisztráng telepítése a jelen pályázati kiírás keretei között nem támogatható.

3.5. Egyéb, a telepített haltételekre vonatkozó előírások:

- A támogatás feltétele legalább a pályázott összes halmennyiséget (kg) elérő, önerőből végrehajtott és igazolt 2023. évi telepítés.

- Vegyes keszegtelepítésnél minden esetben az OHSZK 2584/2023. sz. körlevelében közzétett, a keszegfélékre meghatározott irányár (nettó 1100 Ft/kg) érvényes.

- A domolykó, jászkeszeg, paduc, szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, homogén (90% felett azonos fajt tartalmazó) állománya, valamint a kősüllő, a márna és a menyhal telepítése esetén (MOHOSZ – MA-HAL irányár hiányában) az OHSZK előzetesen hagyja jóvá a tervezett árat, támogatás csak ez esetben nyújtható.

- A telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének.

- A tervezett halbeszerzés az OHSZK (MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerinti) 2584/2023. sz. körlevelében közzétett árak és szabályok figyelembevételével, a mindenkori nettó irányáron, a körlevélben engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével történhet (1. melléklet).

- A telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a támogatott haltelepítés koordinációjára, a pályázati kiírásnak megfelelő szállító kijelölésével.

3.6.   A támogatás mértéke:

A 3.3-3.5. pont szerinti keretek között a pályázott telepítés számított nettó értékének 30-60 %-a, egyesületek és 1000 ha alatti halgazdálkodási területtel rendelkező tagszövetségek esetében maximum 2,5 millió forint, 1000 ha feletti területtel rendelkező tagszövetségek esetében maximum 5 millió forint igényelhető támogatásként. 

3.7.   A balatoni haltelepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

  • Az 1. pont szerinti támogatási keretösszegből maximum 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint támogatási összeg igényelhető támogatásként, 40%-os támogatási intenzitással.
  • A támogatás legalább 50%-a a süllő telepítésére vehető igénybe.
  • Saját termelésből származó hal esetében a halállomány kizárólag a BHNp. Zrt. által, a Balaton vízrendszerén üzemeltetett haltermelési létesítményekből kerülhet kihelyezésre.
  • A támogatandó saját termelésű haltételek a BHNp. Zrt. időszaki, nyereségtartalommal csökkentett és igazolt nettó értékesítési átlagárán kerülnek elszámolásra.
  • Az elszámolás a BHNp. Zrt. belső bizonylatrendszerének (halkiadási bizonylatok, kihelyezési jegyzőkönyvek) alapján történhet meg.

3.8. A Tisza-tavi haltelepítésekre vonatkozó speciális támogatási szabályok:

  • Az 1. pont szerinti támogatási keretösszegből maximum 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint támogatási összeg igényelhető támogatásként, 40%-os támogatási intenzitással.
  • A támogatásból megvalósuló telepítések faji összetételének, arányainak és árainak a pályázati kiírás 3.3-3.5. pontjaiban foglaltaknak meg kell felelnie.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. 

Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás halárba be nem épített költsége, állategészségügyi költségek, munkabér, stb.). 

Ha a támogatott haltételek OHSZK által előírt módon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó szerződése - mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva - felbontásra kerül.Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyito.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, legkésőbb 2023. október 10-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be. 

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A pályázatokat az OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság                      a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot az OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgászban is közzétételre kerülnek.

Az elbírálás főbb szempontjai: A pályázati feltételeknek való megfelelés mellett az elbírálás során figyelembevételre kerül, hogy a pályázó mikortól része a MOHOSZ szervezeti rendszerének, továbbá a támogatás mértékét befolyásoló tényező a hasznosított halgazdálkodási vízterület nagysága, annak horgászati, horgászturisztikai jelentősége és látogatottsága, továbbá a pályázott telepítési szerkezet pontyon kívüli aránya, annak faj és korosztály szerinti összetevői. Az elbírálás során előnyt élveznek a MOHOSZ haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek. A keret kimerülése esetén elbírálási szempont lehet továbbá a pályázatok beadási idősorrendje. 

A sikeres pályázóval az OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és - 5 ha vízterület felett - szakmai beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, a szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

A MOHOSZ fenntartja a jogot, hogy egy horgászszervezet által elnyert, 500.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén a támogatás összegének maximum 40%-át 2024.03.31-ig fizesse meg azzal, hogy – elfogadott elszámolás esetén – a különbözet (minimum 60%) kifizetésének 2023. december 12-ig meg kell történnie.

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, annak rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a pályázó az OHSZK fizetési felszólításában meghatározott összegű, számlával, pénzügyi bizonylattal igazolt támogatást a felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül (a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal együtt) köteles a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére, vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának telepített mennyiség, faj és korosztály szerinti leírása).

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06 1 248 2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Letölthető anyagok:

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek/2-palyazati-anyagok?download=29:palyazati-adatlap-apfe-v-4-2023-pref-oshon-2v

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek/2-palyazati-anyagok?download=30:egyseges-telepitesi-adatlap-standard-2023

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek/2-palyazati-anyagok?download=31:1-mell-2584-23-korlevel