A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „Horgászvizek ponty törzsállomány fejlesztése” jogcímen történő 2023. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-V/8/2023. Jóváhagyva: 2023. szeptember 10. Pályázati határidő: 2023. október 10.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen pályázati kiírással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében „horgászvizek ponty törzsállomány fejlesztése” jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, 2023. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 30 000 000 forintazaz harmincmillió forint, mely a 3. pont szerinti haltelepítés támogatásának formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok mennyisége és minősége függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására, illetve túligénylés esetén a pályázatok beadási idősorrend és/vagy a pályázó horgászati, horgászturisztikai jelentősége szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei (a továbbiakban: egyesület), melyek legalább 2021.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó). A pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 

2023-ban nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a horgászszervezet, mely a 2021. vagy 2022. évben MOHOSZ-al kötött támogatási szerződésben vállalt feltételekkel határidőre, vagy - méltányossági elnökségi döntés esetén - a felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el; továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a pályázó halgazdálkodási hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett standard telepítésű, nagytestű pontyok 2023. évi őszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1.   Fogalom-meghatározások

- Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének %-ban meghatározott támogatási hányada.

- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra.

- Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.

3.2.  A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló elektronikus döntési kiértesítést követőenkizárólag a 2023. október 15. és 2023. november 30. közötti időszakban történhet.

3.3.   Támogatható fajok és korosztályok:

- Kizárólag az 5-8 kg közötti testtömegű ponty telepítése támogatott.

3.4.   Egyéb, a telepített haltételekre vonatkozó előírások:

A telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által kijelölt speciális jogállású tag haltermelőtől vásárolható a MOHOSZ hasznosításában lévő horgászcélú haltermelésre hasznosított vízterületek halállományából.

- A tervezett halbeszerzés elszámolása kizárólag a MOHOSZ és a kijelölt haltermelő által megállapított egyedi nettó egységáron történhet (2500 Ft/kg).

- Egy halgazdálkodási vízterületre a legkisebb központilag koordinált szállítási mennyiség 5 mázsa, továbbá az 1 ha-ra jutó támogatott haltelepítés a 1,5 q/ha mennyiséget nem haladhatja meg. Az egy egyesületre jutó támogatott haltelepítés a 25 q mennyiséget, az egy tagszövetségre jutó támogatott haltelepítés a 75 q mennyiséget nem haladhatja meg. 

- A telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének.

- A telepítendő állomány kizárólag az OHSZK koordinációjával végrehajtott telepítési ellenőrzéssel kerülhet telepítésre. 

3.5.   A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés nettó értékének 38%-a (950 Ft/kg), maximum egyesületenként 2.375.000 forint, tagszövetségenként 7.125.000 forint igényelhető támogatásként. A ténylegesen támogatható mennyiséget a beérkezett összes pályázat ismeretében az OHSZK állapítja meg.

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. 

A támogatás alapját a támogatott haltételek nettó értéke képezi. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, állategészségügyi költségek, munkabér, stb.). 

Ha a támogatott haltételek OHSZK által előírt módon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó szerződése – mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva – felbontásra kerül. Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyitó.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, legkésőbb 2023. október 10-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A pályázatokat az OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot az OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgász magazinban is közzétételre kerülnek. 

Az elbírálás főbb szempontjai: A támogatás keretében megvalósuló telepítések a jelentős forgalommal bíró horgászvizek ponty törzsállományának általános pótlása, fejlesztése mellett a horgász visszafogás gyakoriságának emelését, kapcsoltan az állomány növekedésére irányuló monitoring tevékenység támogatását szolgálják. A támogatás elbírálása, a támogatandó haltétel meghatározása a pályázók, illetve a hasznosításukban lévő vízszakaszok esetében – a pályázati feltételeknek való megfelelés mellett – elsősorban a pályázói szakmai szempontok (horgászati, horgászturisztikai látogatottság, halvédelem, élőhelyek) szerint tervezett elosztás és helyi monitoring tervezés, fogási bejelentési ösztönzés figyelembevételével történik. A jelen pályázati programmal telepített hal védelmét a helyi horgászrendben biztosítani kell maximum 6 kg-os vagy maximum 60 cm-es elviteli korlátozás mellett, erről a pályázó a pályázati űrlapon köteles nyilatkozni. A keret kimerülése esetén a szakmai szempontokon túl elbírálási szempont lehet továbbá a pályázatok beadási idősorrendje is.

A sikeres pályázóval az OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére, vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét és célját, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása).

A benyújtott pályázatban, vagy annak mellékleteiben továbbított személyes adatok kezelése a MOHOSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint történik.

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06 1 248 2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.

Letölthető adazlap:

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek/2-palyazati-anyagok?download=28:p-adatlap-apfe-v-8-2023-ponty-torzs