A Magyar Országos Horgász Szövetség pályázati kiírása a  „A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében III.”  jogcímen történő 2023-2024. évi támogatásra

Pályázati kódszám: ÁPFE-V/7/2023. Jóváhagyva: 2023. szeptember 10. Pályázati határidő: 2023. október 10.

 A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján a jelen pályázati kiírással az „Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében „a kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében III.” jogcím támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az ÁPFE célelőirányzatra biztosított, 2023. és 2024. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap keretösszege biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösszege:

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 10.000.000 forintazaz tízmillió forint, mely a 3. pont szerinti haltelepítés támogatásának formájában vehető igénybe. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok mennyisége és minősége függvényében fenntartja a jogot a keretösszeg módosítására, illetve túligénylés esetén a pályázatok beadási idősorrend szerinti elbírálására.

2. A támogatást igénylők köre:

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszövetségei és tagszövetségi tagegyesületei, melyek a Duna folyam és a Tisza folyó, valamint Körösök vízterületi szakaszainak jogosult halgazdálkodási hasznosítói és legalább 2021.01.01-től az országos horgászszövetségi rendszer részei (a továbbiakban valamennyi megjelölt horgászszervezet együtt: pályázó), valamint – a Körösök halgazdálkodási hasznosítója kivételével – sikeres pályázatuk alapján a 2022. évben „A kecsege állománynövelő telepítése és a fogások monitorozása a foghatóvá tétel érdekében” jogcímen már támogatásban részesültek. Egy pályázó részéről a 3. pont szerinti szabályozásnak megfelelő, a 7. pont szerint meghatározott számú pályázati regisztrációs adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható be. 

2023-ban nem pályázhat, vagy benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a horgászszervezet, amely a 2021. vagy 2022. évben MOHOSZ támogatásban részesült és azzal határidőre, vagy – méltányossági elnökségi döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve: MOHOSZ OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt horgászszervezeti kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

3. A pályázható támogatás meghatározása és mértéke, egyes fogalom-meghatározások

Pályázat nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen (továbbiakban: vízterület) tervezett, az élőhelyi sajátosságoknak és a megmaradási elvárásoknak megfelelő méretű, ismert tartási-nevelési technikájú, a MOHOSZ által jóváhagyott beszerzési forrású kecsege 2023. évi őszi, illetve 2024. évi tavaszi telepítésére az alábbi feltételekkel:

3.1.   Fogalom-meghatározások

- Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének %-ban meghatározott támogatási hányada.

- Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra.

- Igazolt telepítés: olyan haltelepítés, amely esetében az előzetes és a realizációs bejelentés és határidőben megtörtént, továbbá a telepítés számlája és előírt kísérőokmányai is biztosítottak.

3.2.  A telepítés megvalósításának időszaka:

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló elektronikus döntési kiértesítést követőenkizárólag a 2023. szeptember 20. és 2024. április 30. közötti időszakban történhet.

3.3.   Támogatható fajok és korosztályok:

- Kizárólag a 35 cm testhosszt elérő méretű kecsege telepítése támogatható.

3.4.   Egyéb, a telepített haltételekre vonatkozó előírások:

- A telepítendő halállománynak a halfaj, a korosztály és a mennyiség tekintetében meg kell felelnie a vízterület érvényben lévő halgazdálkodási tervének.

- A tervezett halbeszerzés az OHSZK (MOHOSZ - MA-HAL megállapodás szerinti) 2584/2023. sz. körlevelében közzétett árak és szabályok figyelembevételével, a mindenkori nettó irányáron, a körlevélben engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével történhet.

A telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által kijelölt speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható.

- A telepítendő állomány kizárólag az OHSZK koordinációjával végrehajtott egyedi jelöléssel és OHSZK helyszíni jelölési és telepítési ellenőrzéssel kerülhet telepítésre, melyhez a támogatás keretén belül a szükséges egyedi sorszámozású haljeleket a pályázat kiírója biztosítja. 

  • A telepítendő állomány kihelyezési pontjait az illetékes halgazdálkodási hatósággal és a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatósággal előzetesen a részvételre meghívással együttesen egyeztetni kell. 

3.5.   A támogatás mértéke:

A pályázott telepítés és a telepítéshez kapcsolódó, ténylegesen felhasznált haljelek nettó értékének 50 %-a, maximum 1.600.000 forint igényelhető támogatásként. 

4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek:

Kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, a halgazdálkodási hatóság és a MOHOSZ felé az előírásoknak megfelelően, időben bejelentett, megfelelő pénzügyi (számla, szállító) és állategészségügyi bizonylatokkal igazolt haltételek nettó értéke számolható el költségként. 

A támogatás alapját a támogatott haltételek értéke és a központilag beszerzett, a pályázói telepítéshez ténylegesen felhasznált haljelek nettó értéke képezi. Nem számolhatók el a haltelepítéshez kapcsolódó egyéb költségek (pl. bérszállítás költsége, állategészségügyi költségek, munkabér, stb.). 

Ha a támogatott haltételek OHSZK által előírt módon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó szerződése – mérlegelési lehetőség nélkül, a rendkívüli felmondás szabályait alkalmazva – felbontásra kerül. Ekkor a támogatott a támogatásra nem válik jogosulttá, illetve már teljesített támogatási kifizetés esetén kamatokkal növelt visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a MOHOSZ honlapjáról (www.nyitó.mohosz.hu) letölthető adatlap (egyben az egyszerűsített pályázat alapjául szolgáló támogatási kérelem) hiánytalan kitöltésével, illetve az abban megjelölt mellékletek hiánytalan beküldésével együtt nyújtható be.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje: 

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban), a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, legkésőbb 2023. október 10-ig kell beküldeni (e-mail küldés napja), a 3. pontban meghatározottak figyelembevételével. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el. 

7. Benyújtható pályázatok száma:

Pályázónként egy, a 3. pont szerint meghatározott pályázat nyújtható be.

8. Hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az OHSZK írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor. 

9. A pályázatok elbírálása, annak főbb szempontjai: 

A pályázatokat az OHSZK Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztályának közreműködésével a Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, majd a döntési javaslatot az OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése a pályázat befogadását (esetleges hiánypótlások elfogadásával) követően a 3.2. pont szerint, írásban történik meg. A döntések a MOHOSZ weblapján és a Magyar Horgász magazinban is közzétételre kerülnek. 

Az elbírálás főbb szempontjai: A támogatás keretében megvalósítandó kísérleti kecsege telepítések a halállomány pótlása mellett elsősorban az állomány későbbi megmaradására (lsd. madárkár esete) és elhelyezkedésére, horgász visszafogási gyakoriságára, növekedésére irányuló monitoring tevékenységet, középtávon a foghatóság korlátozott visszaállításának szakmai megalapozását szolgálják. A támogatás elbírálása, a támogatandó haltétel meghatározása a pályázók, illetve a hasznosításukban lévő vízszakaszok esetében – a pályázati feltételeknek való megfelelés mellett – elsősorban a pályázói szakmai szempontok szerint tervezett elosztás és helyi monitoring tervezés, fogási bejelentési ösztönzés figyelembevételével történik. A keret kimerülése esetén elbírálási szempont lehet továbbá a pályázatok beadási idősorrendje.

A sikeres pályázóval az OHSZK támogatási szerződést köt.

10. A pályázati támogatás elszámolása:

A sikeresen pályázó horgászszervezet a támogatott haltelepítésről a támogatási szerződésben külön meghatározott feltételek szerinti pénzügyi és szakmai beszámolót köteles küldeni az OHSZK részére, az abban szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. A támogatás utófinanszírozott, a támogatás összege a szerződési feltételeknek megfelelő elszámolás elfogadását követően kerül kifizetésre. 

11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:

A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem, vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ebben az esetben a pályázó az OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatás számlával és egyéb pénzügyi bizonylattal igazolt teljes összegét a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatokkal együtt a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles az OHSZK részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás:

A támogatott minden esetben köteles a támogatás forrásának és a támogató személyének egyértelmű megjelenítésére, vagy ismertetésére. A támogatott köteles vállalni, hogy a támogatott telepítésekhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon el kell helyeznie az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót, valamint a következő szöveget: „Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.” A támogatott köteles a telepítéssel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a telepítéshez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét és célját, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a telepítést megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása), továbbá az utolsó tárgyi pályázati telepítés időpontjától számítva legalább 3 évig folyamatosan szerepeltetni kell a jelölt hal fogása esetén a bejelentés szabályait, annak ösztönző elemeit. 

A benyújtott pályázatban, vagy annak mellékleteiben továbbított személyes adatok kezelése a MOHOSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak szerint történik.

A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00-12:00-ig a 06 1 248 2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) címre megírt kérdésekre az OHSZK munkatársai 3 munkanapon belül írásban válaszolnak. *

Letölthető pályázati adatlap:

https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek/2-palyazati-anyagok?download=26:p-adatlap-apfe-v-7-2023-kecsege