A MOHOSZ pályázati kiírása a 2023. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok” támogatására
 

 Figyelemfelhívás a 2023. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok” (HUNOP-VII/3/2023.) pályázat módosításával kapcsolatban

A MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja az Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság javaslata alapján a következő módosításokat hagyta jóvá a 2023. évi „Gyermek és ifjúsági horgásztáborok” (HUNOP-VII/3/2023.) pályázattal kapcsolatban:

– a pályázati határidő 2023. április 24-ről 2023. május 8-ra módosul.

 
Pályázati kódszám: HUNOP-VII/3/2023. Jóváhagyva: 2023. április 20. Pályázati határidő: 2023. május 8.
 
A MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiakban: IOSZB) a jelen felhívással a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 2023” keretében gyermek és ifjúsági horgásztáborok (a továbbiakban: táborok) 2023. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére biztosított, 2023. évi elkülönített szövetségi céltámogatási alap adja.
 
1. A támogatás tervezett keretösszege
A vissza nem térítendő támogatás – az esetlegesen a MOHOSZ által fizetendő közterheket, valamint az OHSZK költségeit nem tartalmazó – keretösszege a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. Az Elnökség a jelen kiírás alapján beadott pályázatok minősége és a pályázók, pályázatok száma függvényében fenntartja a jogot a keret módosítására, vagy a keret kimerülése esetén, a beérkezési idősorrend szerinti elbírálására.
 
2. A támogatást igénylők köre
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei (a továbbiakban: tagegyesület), valamint horgásztatást, horgászati célú halgazdálkodást folytató speciális jogállású tagjai (a továbbiakban tagszervezet, tagegyesület, speciális jogállású tag: pályázó), melyek tagi jogviszonyuk alapján legkésőbb 2021. 01. 01-től az országos horgászszövetségi szervezeti rendszerbe tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonatkozó regisztrációs pályázati űrlap (a továbbiakban: űrlap) nyújtható be.
2023-ban nem pályázhat az a horgászszervezet, mely a 2022. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ, illetve tagszervezeti támogatásban részesült, és azzal határidőre, vagy – elnökségi méltányossági döntés esetén – a fizetési felszólításban megállapított póthatáridőre nem vagy nem megfelelően számolt el, továbbá ha jogszabályban, a MOHOSZ, illetve a tagszövetsége alapszabályában, horgászszövetségi választmányi határozatban vagy szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.
 
3. A pályázható támogatás mértéke, egyes fogalommeghatározások
A MOHOSZ a táborok jelen pályázatban meghatározott költségtételekhez, a szállás- és terembérleti díjak, az étkeztetés költsége, a személyi jellegű kifizetések, a kiegészítő programok költsége és az egyéb horgászati anyagok költségei biztosításához – utófinanszírozással – hozzájárulást nyújt támogatás formájában. A támogatás alapja ezen költségtételekre – a jelen pályázatban meghatározott maximum napi költségek figyelembevételével – a tervezett költségek összege. A támogatás általános mértéke – gyermek részvételi díj nélkül tervezett tábor esetén – a tervezett költségek 80%-ának megfelelő összeg (20% szervezeti önerő) azzal, hogy egy táborra minimum 100.000 Ft (százezer forint), maximum 1.000.000 Ft (egymillió forint) támogatási összeg pályázható. A gyermek részvételi díjjal tervezett táborok esetében a részvételi díj összege a támogatás általános mértékét csökkenti.
 
A jelen pályázat esetében a pályázó szervezet által biztosított szervezeti önerő részét képezi a saját költségvetési forrásból biztosított összeg, valamint a más civil szervezettől, önkormányzattól, egyéb szervezettől kapott olyan anyagi támogatás, ami a pályázó szervezet bevételei között, a számviteli nyilvántartásában szabályosan elszámolásra kerül.
 
A tervezett tábor költségeinek fedezetére a résztvevő gyermektől részvételi díj szedhető, mely nem haladhatja meg a 10.000 Ft/fő/nap összeget. 10.000 Ft feletti összegű részvételi díj esetén MOHOSZ támogatás nem igényelhető.
 
A tábor minimális létszáma 8 fő gyermek, minimális időtartama 5 nap, maximális időtartama 10 nap, lebonyolítása pedig 2023. június 16. és 2023. augusztus 31. között kell, hogy megtörténjen.
 
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában bentlakásos tábor az a tábor, ahol az éjszakai szállás a pályázatban megjelölt helyszínen biztosított, annak igénybevétele hiteles dokumentumokkal igazolható, továbbá a tábor költségvetéséből legalább 3 (három), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés, ebből egy melegkonyhai előállítású (ideértve a kiszállítást is) étkezés biztosított. 
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában napközis tábor az a tábor, ahol a napi foglalkoztatás a 6 órát igazolhatóan meghaladja és a tábor költségvetéséből legalább 1 (egy), a táborozók életkorának és szükségleteinek megfelelő étkezés biztosított.
 
Jelen pályázati kiírás alkalmazásában a táborozásba bevonható gyermek, illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, érvényes horgászregisztrációval és állami horgászjeggyel rendelkezik. 
 
4. Támogatható, illetve a támogatásból kizárt költségek
 
4.1. Támogatási alap meghatározásánál figyelembe vehető, számlával igazolt költségek: 
(a) kötelező étkezési költségek (hideg-, melegétkezések, éttermi és büféétkezések költségei). Az étkeztetés figyelembe vehető max. költsége a résztvevő gyermekek, táborvezető és segítők részére bentlakásos tábor esetén 6.000 Ft/fő/nap, napközis tábor esetén 3.000 Ft/fő/nap.
(b) szállás, terembérlet költségek (szállásköltségként – számla nélkül Támogatotti nyilatkozattal elszámolható a Támogatott saját tulajdonában lévő hivatalos, a szükséges engedélyekkel rendelkező szálláshely igénybevétele abban az esetben, ha a szálláshely (szoba/fő) foglalási árai nyilvánosan, bárki által elérhető módon meghirdetettek, az így elszámolható maximális összeg a pályázat benyújtásakor Támogatott által nyilvánosan közzétett, Támogató által is ellenőrizhető szállásfoglalási (szoba/fő) ár lehet, napközis táborok esetében a terembérlet díja.
A támogatásnál figyelembe vehető max. szállásdíj a résztvevő gyermekek, táborvezető és segítők részére bentlakásos tábor esetén, amennyiben a szállás típusa vendégház, panzió, hotel, szálloda, stb. 6.000 Ft/fő/nap, sátor vagy sátorhely igénybevétele esetén maximum 3.000 Ft/fő/nap lehet. Napközis tábor esetében terembérleti díj maximum 800 Ft/fő/nap összegben biztosítható.
(c) a kiegészítő programok költsége (belépőjegyek, csoportos utazás költségei), esetében a támogatásnál figyelembe vehető összeg max. 1.000 Ft/fő/nap.
Táboronként maximum 2 alkalommal a tábor keretében szervezett kirándulás (múzeum, kalandpark, állatkert stb.) belépőinek költsége számolható el (egy táborozó esetében maximum 2 db belépőjegy, valamint a táborvezetők és segítők belépői: 8 fő gyermekenként 1 fő felnőtt belépő).
Csoportos költségnek minősül a legalább 8 főt ténylegesen szállító gépjárművel történő, szervezett utaztatás (a táborhely és a vízpart megközelítésének, valamint a kirándulások csoportos költségei).
 
4.2. Támogatási alap meghatározásánál figyelembe vehető hiteles kifizetési jegyzékkel igazolt személyi jellegű költségek:
A pályázó szervezettel közvetlen szerződéssel rendelkező magánszemélyek (táborvezető és segítők) részére, célhoz kötött feladatvégrehajtásra biztosított megbízási díj és/vagy költségtérítés (pl.: utazási költségtérítés). A támogatásnál figyelembe vehető közterheket is tartalmazó személyi jellegű költség napközis tábor esetén maximum bruttó 13.560 Ft/nap/fő, bentlakásos tábor esetén maximum bruttó 22.000 Ft/nap/fő lehet.
A táborvezető személyi költségén túl segítői személyi költség 8 táborozói létszámig 1 fő, minden újabb megkezdett 8 fő gyermek után további 1 fő, és az így számított összes segítői létszámra számolható el. 
 
4.3. Támogatási alap meghatározásánál figyelembe vehető, elszámolási kötelezettség nélküli normatív támogatás:
A horgászati anyagok, ajándéktárgyak, higiéniai termékek, stb. beszerzéséhez normatív támogatási alap került meghatározásra 1.000 Ft/fő/nap összegben. Ezen összeggel a pályázó szervezetnek elszámolási kötelezettsége nincs.
 
4.4. Egyéb, a táborok elszámolását követően utólagosan meghatározott normatív támogatás fogyatékkal élők táboroztatása esetén:
Amennyiben a tábor gyermeklétszámán belül fogyatékkal élő gyermekek táboroztatására is sor kerül, a MOHOSZ ezen gyermekekre vonatkozóan normatív támogatást biztosít utólagosan, elszámolási kötelezettség nélkül – a 4.1.-4.3. pontokban meghatározott költségtételek támogatásán felül – 1.500 Ft/fő/nap összegben. A támogatás biztosításának feltétele, hogy a tábor elszámolásához az érintett gyermekek fogyatékosságát igazolni szükséges, melynek feltételei a támogatási szerződésben kerülnek meghatározásra.
 
4.5. Nem támogatható költségek:
Csak és kizárólag jelen pályázatban meghatározott költségtételek képezik a támogatás alapját, ezeken felül a támogatás magállapítása során egyetlen más költségelem sem kerül figyelembevételre.
 
4.6. Szankció:
Az OHSZK által ellenőrzés során igazolt túlárazás (a piaci viszonyoktól eltérő, a költségvetésbe beállított szolgáltatási díjra vonatkoztatva) vagy a pályázati költségvetésbe be nem állított befizetés (gyermekek részvételi díja) esetén a megállapított különbözet 200%-a, legfeljebb a támogatás mértékéig visszavonásra kerül.
 
5. A pályázat tartalmi és formai követelményei
Érvényes pályázat kizárólag a pályázati regisztrációs űrlap (a továbbiakban: űrlap) hiánytalan kitöltésével nyújtható be.
 
6. A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje
A regisztrációs űrlapot elektronikus formában, annak jóváhagyásával kell kitölteni. A rendszer által e-mailben visszaküldött űrlapot kinyomtatva, aláírással és pecséttel ellátva .pdf formátumban (beszkennelve) a válaszlevélben szereplő online felületre kell feltölteni legkésőbb 2023. április 24-ig (feltöltés napja). Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.
Az OHSZK a pályázók részére a pályázat űrlapon történő benyújtásához biztosít egy számolótáblázat segédletet (1. sz. melléklet), valamint annak kitöltési útmutatóját (2. sz. melléklet), melyben a pályázó szervezet a tervezett tábor paraméterezését követően, figyelembe véve jelen pályázati kiírásban meghatározott költségelemeket és azok max. összegeit, kalkulálni tudja a támogatás alapját képező összeget, a pályázható MOHOSZ támogatás összegét, valamint a pályázó szervezet által biztosítandó önerő összegét.
 
7. Benyújtható pályázatok száma
Tagszervezet és speciális jogállású tag esetében maximum 5 (öt), tagegyesület esetében pedig 3 (három), a 3. pont szerint meghatározott táborra nyújtható be pályázat. Egy tábor pályázata több turnust nem tartalmazhat, így a folytatólagosan megtartott két vagy három tábor pályázata külön-külön űrlapon nyújtandó be.
 
8. Hiánypótlás lehetősége
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, az ott meghatározott módon és póthatáridő szerint kerülhet sor.
 
9. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázatokat az IOSZB bírálja el, a döntési javaslatot a MOHOSZ OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a pályázók kiértesítése 2023. május 15-ig írásban történik meg, illetve a döntések a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg közzétételre kerülnek.
 
10. A pályázati támogatás elszámolása
A sikeresen pályázó horgászszervezet a megtartott eseményekről az IOSZB részére szakmai és pénzügyi beszámolót köteles küldeni a tábor zárónapját követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. szeptember 30-ig.
 
A szakmai és pénzügyi beszámolónak – a támogatási szerződésben előírtak szerint – tartalmaznia kell:
- a tábor helyét és időpontját, a csoportok tényleges létszámát, a résztvevő gyermekek, a táborvezető és segítők külön meghatározott személyi adatait,
- a tábori események rövid leírását, digitális formában (.jpg formátum) a Magyar Horgász magazinban és a MOHOSZ webfelületén leközölhető képeket a tábor eseményeiről, díjazottakról valamint
- a tábor pénzügyi elszámolását az előírt nyilatkozatokkal és bizonylatokkal alátámasztva.
 
11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK írásbeli felszólítása alapján a támogatásként kapott összeget és a felszámított késedelmi kamatokat a támogatott a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a MOHOSZ részére megfizetni.
 
12. Tájékoztatási kötelezettség és kapcsolattartás
A pályázó szervezet köteles vállalni, hogy a rendezvényhez kapcsolódó hirdetményeken, plakátokon és valamennyi kiadványon elhelyezi az arculati előírások szerinti MOHOSZ logót vagy a MOHOSZ HUNOP logót, valamint a következő szöveget: „Jelen rendezvény/kiadvány a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásával valósult meg/készült el.” A támogatott köteles az eseménnyel kapcsolatos sajtóanyagokban, interjúkban, a rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatókon ismertetni a MOHOSZ támogatás tényét, valamint saját honlapján és/vagy közösségi oldalán a rendezvényt megelőzően közzé kell tennie és ott legalább 90 napig megjeleníteni az elnyert támogatással kapcsolatos általános információkat (MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP logó, az elnyert támogatás mértéke és felhasználásának rövid leírása). A támogatott köteles vállalni továbbá, hogy a rendezvény meghirdetéséről szóló honlap/közösségi oldal linkjét, elérési útját a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldi a tábor kezdő időpontját megelőzően.
A pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail) és a +36 30 739 1530 (telefon) kaphatnak felvilágosítást.
 
A pályázati űrlap itt érhető el:  https://tabor.hunop.hu
A számolótáblázat és a hozzá tartozó kitöltési útmutató e-mailben kerül kiküldésre minden tagaszervezet és tagszervezeti tagegyesület részére.