A Döröskei-víztározó horgászrendje. Érvényes: 2024. 06. 01-től  a Döröskei-víztározóra (víztérkód: 18-063-1-1)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Döröskei-víztározón (Döröske 071/1 hrsz). A víztározó a Vas vármegyei Döröske község határában található Malom (Bogrács)-patak vizének felduzzasztásával jött létre, szerves és meghatározó részét képezi a Rába-Csörnöc völgy és a Kemeneshát találkozásánál elhelyezkedő jellegzetes Nyugat-dunántúli tájnak. A tározó 2022-től került a MOHOSZ vagyonkezelésébe és halgazdálkodási hasznosításába. Ezt követően 2024. év első feléig egy projekt keretein belül sor került a víztározó rehabilitációjára, a litorális zóna állapotának helyreállításával. A halállományt a hasznosító a halgazdálkodási terve szerint folyamatosan fejleszti és a fajösszetételt további őshonos halfajok telepítésével színesíti. A horgászati lehetőségek további fejlesztése érdekében a halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért a számítunk segítő magatartásukra. 

MOHOSZ OHSZK munkatársai

A víztározó „Fogd meg és engedd el” (C&R) elven működő horgászvíz, így kizárólag sportjegy váltására van lehetőség. 

Területi jegyet váltani csak a horgász regisztráció elvégzésével, Magyar Horgászkártya (kivéve gyermek és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) és érvényes állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet, valamint a 2024. évi igazolt MOHOSZ szervezeti egyesületi tagsággal rendelkező horgász számára adható ki, és fényképes személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. 

I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrendet (OHR), valamint a jelen helyi horgászrend szabályait.
2. A HHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati szabályai – külön hivatkozás vagy szigorító MOHOSZ szabályozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezéseit szükséges betartani.
3. A horgászat megkezdésének és gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok, valamint egy arcképes személyazonosító igazolvány megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása, ellenőrzéskor felmutatása.
4. A területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyek kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki. Ezen szolgáltatásokat a HHR vonatkozó részeinél tételesen is szerepeltetjük.
5. A MOHOSZ előírásai alapján a horgász köteles a területi jegyet és elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t nyomtatott formában vagy egy arra alkalmas elektronikus eszközre lementve magánál tartani.
6. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, és ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
7. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. További információszolgáltatás a MOHOSZ honlapján (www.nyito.mohosz.hu) ésközösségi oldalain, valamint a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége honlapján (www.vasivizeken.hu) és közösségi oldalain, továbbá a halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
8. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, vagy a vízterülettel kapcsolatos bejelentést tenne, hívja a halőri telefonszámot: 06-70/3399705; 06-30/6581422

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
9. A tározó zsilipjein, hosszgátjain, a táblával megjelölt kíméleti és egyéb területen, valamint a külön eseti hirdetményben meghatározott egyéb területeken, partszakaszokon horgászni tilos.
10. Horgászni kizárólag a MOHOSZ által kijelölt – vagyonkezelt – területeken lehet, valamint a vízparti ingatlan tulajdonosoknak és hozzátartozóiknak érvényes területi horgászjegy birtokában a saját ingatlanjuk (vízpartjuk) területén. A vízterület partján tartózkodó ingatlan tulajdonosa köteles lehetővé tenni a hivatásos halőr részére az ellenőrzési, halmentési, halgazdálkodási feladatok végrehajtása céljából történő bejárást.
11. A tározó parkolóinak használata térítésmentes, őrzést nem tartalmaz.
12. Parkolásra kizárólag a MOHOSZ vagyonkezelésében lévő épületsor (volt Strand-bejárat) előtti terület használható a közlekedés akadályozása nélkül. A vízparti füves területre behajtani, ott parkolni tilos!
13. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható abban az esetben, ha az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos. A parton elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely átmeneti foglalására sem használhatók. Jelzés esetén azokat a halőr köteles felelős őrzésre átvenni és az így szabaddá tett horgászhely az általános szabályok szerint elfoglalható. Csónak csak a halgazdálkodásra jogosult külön engedélyével használható.
14. Statikus horgászhely (külön MOHOSZ kijelölés hiányában a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. Vízben állva horgászatot folytatni tilos.
15. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
16. A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztántartani. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyolamaghéj, a rágógumi, valamint a használt damil eldobása is.
17. A szemetes helyen történő horgászat azonnali területi jegy bevonással jár!
18. A horgászhelyen megfogott hal konyhai feldolgozása, előkészítése az állati hulladékok kezelésére vonatkozó előírások korlátozott betarthatósága, valamint közegészségügyi okokból tilos.
19. A vízterület szabad partszakaszain tilos a tűzrakás és tűzgyújtás.
20. Egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
21. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a 8. pontban megadott halőri telefonszámon, illetve a helyi szövetségi iroda (06-94/506-835, 06-70/3399707) vagy a MOHOSZ felé (06-1/248-2590) azonnal bejelenteni.
22. Horgászhelyek környezetében a növényzet irtása, károsítása tilos. A hulladékgyűjtést és elszállítást – a vízparti saját tulajdonú ingatlanokon is – úgy kell megoldani, hogy a vízbe és vízpartra hulladék ne kerüljön. Haletetésre a környezetre káros anyagokat tilos használni. A halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok, csaliféleségek használatát korlátozhatja vagy megtilthatja.
23. Kutya, vagy egyéb háziállat csak mások zavarása és veszélyeztetése nélkül tartózkodhat a horgásszal a területen, a keletkező hulladék szemétként történő kezelése mellett. A kutya fürdetése tilos.
24. A kiépített védművek nem bonthatók meg, a tározó gátján horgászni szigorúan tilos!
25. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
26. A vízparton, horgászterületen elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. A berendezési tárgyak és tisztaság megóvása a mindenkori használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

III. Speciális horgászrendi előírások
27. A MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között, a jogszabály által előírt kötelező adatok mellett valamennyi területi jegyen meghatározza az általános érvényességi időszakot (ide nem értve a horgászatra külön engedélyezett időszakokat), a fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot, valamint azt a vízterületet és víztérkódját, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.
28. Minden halat – a vissza nem engedhető invazív halfajok kivételével – a fogás után azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe! A víztározó „Fogd meg és engedd el” (C&R) elven működő nyilvántartott halgazdálkodási vízterület.
29. A vízterületen október 01. – március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig, illetve a közvilágítás felkapcsolásáig, április 01. – szeptember 30. között reggel 05.30 órától 20.30 óráig, illetve a közvilágítás felkapcsolásáig lehet horgászni. Az éjszakai horgászat tilos.
30. A horgászat idejét tekintve aktív horgászatnak minősül, ha a horgász bármilyen szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább egy horgászkészséggel már megtörtént.
31. A vízterületen kizárólag lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal lehet műcsalival pergetni és legyezni, kivéve a január 01. és április 30. között időszakot, amikor a ragadozó halakra történő horgászat minden formája tilos!
32. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva stb.) tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által szervezett, vagy támogatott versenyek alkalmával. Behordásnak minősül a bármilyen módon bevitt horgászkészség végszerelékének vízbe történő engedése után a horgászkészség partra történő kivitele, kiszállítása is.
33. A tározón tilos a lékhorgászat és az etetőcsónak használata.
34. Horgászni a területi jegyen feltüntetett számú (2, vagy 1 db) horgászkészséggel és botonként 2, vagy 1 db horoggal (kivétel a gyárilag 3 horoggal ellátott pergető műcsali) engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható.
35. A vízterületen élő hallal, halszelettel horgászni szigorúan tilos! A vízterületen csalihal fogó háló használata tilos! A halgazdálkodási hasznosító döntése alapján a szonár (halradar) használata egész évben tilos.

IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások
36. A gyári műcsalik esetében rögzítési pontok szerinti horogszám növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítás tilos.
37. Háromágú horog – a gyári műcsalik kivételével – nem használható.
38. A halak kiemeléséhez szigorúan tilos használni halkiemelő fogót (lip-gripet) vagy vágóhorgot.
39. A vissza nem engedhető inváziós halfajok tárolására drótszák, valamint épített fém haltároló (ketrec), nagy szembőségű műanyag tartószák nem használható.
40. Nagyméretű merítőszák, valamint halmatrac („pontymatrac”) és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg!
41. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász 50 méteres körzetében tartózkodik, a vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. A horgász a készségét a horgászhely átmeneti elhagyásakor minden esetben köteles kivenni.
42. A megfogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása, illetve kopoltyúba történő mindennemű benyúlás tilos.
43. Minden horgásznak joga a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, szövetségi iroda, rendőrség stb.) bejelenteni. A garázda személyeket a horgász köteles bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon (rendszám stb). A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztán tartani!
44. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
45. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult. A visszaengedés során a kíméletes bánásmód végett a horgász a vízben tartózkodhat.

V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
46. A horgász a területi jegy kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától – a cselekmény súlyától függően – 1- 5 évre eltiltható.
47. A MOHOSZ által megbízott, igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrök a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására. Ellenőrzési szempontból a védterületen belül tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen ellenőrzésre jogosult még az Állami Halőri Szolgálat a halgazdálkodási hatóság munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult tagja. A hivatásos halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek.
48. A MOHOSZ a helyi sajátosságok alapján jogosult visszavonásokat és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.
49. A Hhvtv., valamint a Vhr. előírásainak megsértése esetén a területi jegy visszavonásra kerül és az elkövető a halgazdálkodási hatóságnál, egyéb szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a rendőrségnél feljelentésre kerül.
50. A feljelentés, a halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de minden esetben nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VI. Záró rendelkezések
51. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
52. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
53. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 54. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2024. május 08.

További információ:

Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
Tel.: 06/94-506-835
Mobil: 06/70-33-99-703
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Info: www.vasivizeken.hu 

 Magyar Országos Horgász Szövetség
H-1124 Budapest, Korompai utca 17.
Postacím: H-1511 Budapest, Pf. 7.
Telefon: +36 1 248 2591
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Info: www.mohosz.hu