Csónakázó-tavi horgászrend. Érvényes: 2024. január 1-től a 2024. horgászévre a Nagykanizsai Csónakázó-tóra  (víztérkód: 20-034-1-5)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Nagykanizsai Csónakázó-tavon. A MOHOSZ által 2021-től hasznosított vízterület helyi horgászrendje egységes formában kerül kiadásra, mint a területi jegyek elidegeníthetetlen melléklete. A MOHOSZ részéről 2024. évben is folytatódnak a horgászati lehetőségeket bővítő fejlesztések, így sok újdonsággal találkozhatunk majd. A halállomány védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért a jövőben is számítunk segítő magatartásukra. Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is jó egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket kívánunk az újabb szezonra!

MOHOSZ OHSZK munkatársai, helyi Konzultációs Fórum tagjai

A vízterületen való horgászati tevékenység folytatásához éves, 72 órás és napi területi jegy váltására van lehetőség. 

Területi jegyet váltani csak a horgász regisztráció elvégzésével, Magyar Horgászkártya (kivéve gyermek, külföldi és a turista állami jeggyel rendelkező horgászok) és érvényes állami horgászjegy és fogási napló vagy turista állami horgászjegy birtokában lehet, valamint a 2024. évi igazolt MOHOSZ szervezeti egyesületi tagsággal (az „emelt áras” jegytípus esetében nem a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó egyesületi tagsággal; a külföldi horgászok által kiváltható „külföldi” jegytípus esetében egyesületi tagság nem szükséges) rendelkező horgász számára adható ki és fényképes személyazonosító okmánnyal együtt érvényes. A Magyar Horgászkártya sikeres kézbesítéséig az igazolásul szolgáló nyilatkozat is elegendő. 

I. Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrendet (OHR), valamint a jelen helyi horgászrend szabályait.
2. A HHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati szabályai - külön hivatkozás vagy szigorító MOHOSZ szabályozás hiányában - a Hhvtv. és a Vhr. aktuális horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az OHR rendelkezéseit szükséges betartani
3. A horgászat megkezdésének és gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok, valamint egy arcképes személyazonosító igazolvány megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása, ellenőrzéskor felmutatása. 
4. A területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyek kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki. Ezen szolgáltatásokat a HHR vonatkozó részeinél tételesen is szerepeltetjük.
5. A MOHOSZ előírásai alapján a horgász köteles a területi jegyet és elidegeníthetetlen mellékleteként a HHR-t nyomtatott formában vagy egy arra alkalmas elektronikus eszközre lementve magánál tartani.
6. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
7. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. További információszolgáltatás a MOHOSZ honlapján (www.nyito.mohosz.hu), valamint a közösségi oldalain, a halőrháznál és a halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
8. Amennyiben szabálytalanságot tapasztal, vagy a vízterülettel kapcsolatos bejelentést tenne, hívjaa halőri telefonszámot: 06-30-273-9428, további elérhetőségek a HHR végén olvashatók.

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

9. A tározó zsilipjein, hosszgátjain, a táblával megjelölt kíméleti és egyéb területen, valamint a külön eseti hirdetményben meghatározott egyéb területeken, partszakaszokon horgászni tilos.
10. A tározót megközelíteni és elhagyni a tározó nyugati oldalán a vasúti átjárón keresztül, keleti oldalán a közúton, vagy a gáton áthaladva a vasúti átjárón keresztül engedélyezett.
11. A tározó parkolóinak használata térítésmentes, őrzést nem tartalmaz.
12. A tó megközelítésére használt utak mentén gépjárművel parkolni kizárólag az út tótól távolabbi oldalán lehetséges.
13. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható abban az esetben, ha az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése tilos. A parton elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely átmeneti foglalására sem használhatók. Jelzés esetén azokat a halőr köteles felelős őrzésre átvenni és az így szabaddá tett horgászhely az általános szabályok szerint elfoglalható. Csónak csak a halgazdálkodásra jogosult külön engedélyével használható.
14. Statikus horgászhely (külön MOHOSZ kijelölés hiányában a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. Vízben állva horgászatot folytatni tilos.
15. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
16. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgászat befejezését követően minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani. A kihelyezett gyűjtők mellé a szemét lerakása tilos. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, a rágógumi, valamint a használt damil eldobása is.
17. A horgászhelyen megfogott hal konyhai feldolgozása, előkészítése az állati hulladékok kezelésére vonatkozó előírások korlátozott betarthatósága, valamint közegészségügyi okokból tilos.
18. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes területeken csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, csak akkor, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem gyűjthető. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.
19. Egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
20. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a MOHOSZ felé azonnal bejelenteni.
21. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. A halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok, csaliféleségek használatát korlátozhatja vagy megtilthatja.
22. Kutya, vagy egyéb háziállat csak mások zavarása és veszélyeztetése nélkül tartózkodhat a horgásszal a területen, a keletkező hulladék szemétként történő kezelése mellett. A kutya fürdetése tilos.
23. A kiépített védművek nem bonthatók meg.
24. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
25. A vízparton, horgászterületen elhelyezett berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.A berendezési tárgyak és tisztaság megóvása a mindenkori használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.

III/A. Speciális horgászrendi előírások

26. A MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között, a jogszabály által előírt kötelező adatok mellett valamennyi területi jegyen meghatározza az általános érvényességi időszakot (ide nem értve a horgászatra külön engedélyezett időszakokat), a fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot, valamint azt a vízterületet és víztérkódját, amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.
27. A tavon horgászati tilalmi terület került kijelölésre, amely terület térképen való kijelölése a vízterület hirdetőtábláján látható. A horgászati tilalmi területen horgászni, vagy onnan etetni egész évben tilos.
28. A horgászati idő az adott napon az éves és a napi területi jeggyel rendelkező horgászok részére 06:00 és 20:00 közötti időintervallum.Az általános és összevont éves, általános és sportcélú napi területi jegyek érvényessége ezen időszakon belül értelmezendő. A nappali időszakok közötti (éjszakai) horgászatra az éves általános felnőtt és általános ifjúsági jeggyel rendelkező horgászoknak a területi jegyhez kiegészítő jegyváltásra van lehetőség. A 72 órás területi jeggyel rendelkező horgászok részére az éjszakai horgászat engedélyezett. Napijegy birtokában az éjszakai horgászatra kiegészítő jegy nem váltható. A nappali horgászat a természeti és egyéb feltételek megléte esetén az év minden napján lehetséges.
29. Gyermek és ifjúsági horgász éjszaka, felnőtt horgász jelenléte nélkül nem horgászhat.
30. A horgászat idejét tekintve aktív horgászatnak minősül, ha a horgász bármilyen szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább egy horgászkészséggel már megtörtént.
31. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva stb.) tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által szervezett, vagy támogatott versenyek alkalmával. Behordásnak minősül a bármilyen módon bevitt horgászkészség végszerelékének vízbe történő engedése után a horgászkészség partra történő kivitele, kiszállítása is.
32. A tározón tilos a lékhorgászat és az etetőcsónak használata.
33. Horgászni a területi jegyen feltüntetett számú (2, vagy 1 db) horgászkészséggel és botonként 2, vagy 1 db horoggal (kivétel a gyárilag 3 horoggal ellátott pergető műcsali) engedélyezett, de készenlétben több felszerelt bot is tartható.
34. Éves általános felnőtt kedvezményezett 1 botos területi jegy a jogszabályban meghatározott fogyatékosság igazoltsága esetén kizárólag értékesítési pontokon vásárolható.
35. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.
36. A halgazdálkodási hasznosító döntése alapján a szonár (halradar) használata egész évben tilos.
37. A horgászhely folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.
38. Valamennyi elvitelre kerülő, a naplóban névvel, illetve azonosító kódszámmal jelölt halfaj előírt adatainak feltüntetése kötelező.
39. Általános elviteli tilalomként egész évben tilos elvinni: compó, széles kárász. Az amur faj egyedeit is egész évben tilos elvinni, amely korlátozást a MOHOSZ mindaddig fenntartja, míg a hatóság nem engedélyezi a telepítését.
40. Faj szerinti időszakos fogási tilalmak:

csuka

február 1. – március 31.

süllő, balin, sügér

március 1. – április 29.

ponty

nincs

harcsa 

május 2. – június 15.

41. A tavon a faj szerinti tilalmi időkre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérni csak a megfelelő engedélyek birtokában lehet, pontyra vonatkozó tilalmi idő nincs.
42. A pergető horgászat március 1. és április 30. között tilos. A MOHOSZ az időjárási viszonyok (ívás feltételei) függvényében e tilalmat hirdetményben módosíthatja. 43. A hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a test középvonalán egyenes vonalban kell mérni. A méréshez a horgász köteles megfelelő mérőszalagot tartani magánál.
44. Ha a horgászat helyén bármilyen okból sorozatosan el nem vihető hal akad horogra, akkor a módszeren vagy a helyen változtatni kell a halőr egyidejű értesítése mellett.
45. A III. kategória szerinti halaknál amennyiben az utolsó fogott hallal a horgász a napi súlyhatárt átlépi, az még megtartható.
46. Sportcélú területi jeggyel rendelkező horgász halat nem tarthat meg.
47. Elviteli méret- és mennyiségi korlátozások:

éves általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

heti 

éves

I.

ponty

35–50 cm

3 db,
fajonként
2 db

6 db,
fajonként
4 db

30 db,
ebből süllőből és csukából
összesen max. 10 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm 

III.

keszegfélék*

 

5 kg

10 kg

50 kg 

 egyéb**

éves általános felnőtt kedvezményezett és ifjúsági területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

heti 

éves

I.

ponty

35–50 cm

2 db,
fajonként
1 db

3 db,
fajonként
2 db

15 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm 

III.

keszegfélék*

 

3 kg

6 kg

30 kg 

 egyéb**

72 órás általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

összesen

I.

ponty

35–50 cm

3 db,
fajonként
2 db

6 db,
fajonként
4 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm

III.

keszegfélék*

 

5 kg

10 kg

 egyéb**

Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:

Keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, bodorka, küsz  ** Egyéb: törpeharcsa, a fekete törpeharcsa, a naphal és az ezüstkárász

72 órás általános felnőtt kedvezményezett, ifjúsági és turista területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

összesen

I.

ponty

35 –50 cm

2 db,
fajonként
1 db

3 db,
fajonként
2 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm

III.

keszegfélék*

 

3 kg

6 kg

 

 egyéb**

napi általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

I.

ponty

35–50 cm

3 db,
fajonként
2 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm

III.

keszegfélék*

 

5 kg

 

 egyéb**

napi általános felnőtt kedvezményezett, ifjúsági és turista területi jegyek esetén

kategória

halfaj

elvihető méretek és mennyiségek

méret

napi

I.

ponty

35–50 cm

2 db,
fajonként
1 db

II.

fogassüllő

40–70 cm

csuka

45–80 cm

harcsa

legalább 60 cm

III.

keszegfélék*

 

3 kg

 

 egyéb**

Valamennyi területi jegy esetében egyaránt:

Keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, bodorka, küsz** Egyéb: törpeharcsa, a fekete törpeharcsa, a naphal és az ezüstkárász

III/B. A horgászversenyekre, rendezvényekre vonatkozó előírások

48. Kiemelt események azon horgászversenyek, melyek időtartama alatt a horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele a HHR szabályaitól eltérően korlátozásra kerül. Ezen korlátozások érinthetik a vízterület bizonyos részét, vagy az egész vízterületet. A versenyek időpontját a MOHOSZ honlapján és közösségi oldalán bejelenti. 49. A meghirdetett horgászversenyek részére biztosított területeken a hasznosító által megjelölt személyek részére engedélyezett a horgászat. A vízterületeken magánkezdeményezésű versenyek szervezése csak előzetes bejelentés alapján, írásos megállapodás megkötésével történhet.
50. Az általános és az országos összevont területi jegyekhez a Nagykanizsai csónakázó-tavon megrendezendő versenyeken történő részvételhez kötelező a napi sportcélú verseny részvételi kiegészítő jegy megvásárlása, ami a verseny időtartalma alatt érvényes.

III/C. Az összevont területi jegyekre vonatkozó előírások
51Az éves általános országos felnőtt, az éves általános országos felnőtt kedvezményezett, az éves sportcélú országos felnőtt, az évessportcélú országos kedvezményezett, az éves általános országos gyermek területi jegyek érvényessége a Nagykanizsai Csónakázó-tóra is kiterjed azzal, hogy a horgászatra a jelen HHR éves típusú jegyeire vonatkozó szabályai is kötelező érvényűek. Ezekhez a területi jegyekhez éjszakai kiegészítő jegy nem váltható.
52. Az éves általános országos felnőtt területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, az egyéb kifogható halakból maximum 30 kg fogható ki, az egyéb HHR korlátozások figyelembevételével, valamint egy időben 2 horgászkészség, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi és heti kifogható halmennyiség azonos az éves általános felnőtt, külföldi és emelt áras területi jegyben foglaltakkal.
53. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható.
54. Az éves általánosországos kedvezményezett területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból vízterületenként maximum 15 db, az egyéb kifogható halakból maximum 20 kg fogható ki az egyéb HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi és heti kifogható halmennyiség azonos az éves általános felnőtt kedvezményezett és ifjúsági területi jegyben foglaltakkal.
55. Az éves általános országos gyermek területi jegyek esetében a Hhvtv. és a Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból vízterületenként maximum 3 db, az egyéb kifogható halakból maximum 10 kg fogható ki az egyéb HHR korlátozások figyelembevételével, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. A napi kifogható darabszámmal is védett halból naponta 1 db, hetente 2 db (fajonként 1 db), egyéb kifogható halakból naponta 2 kg, hetente 4 kg fogható ki.
56. Az éves sportcélú országos felnőtt, az éves sportcélú országos kedvezményezett területi jegyek esetében halelvitel nem lehetséges, valamint 1 horgászkészség, botonként 1 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalit) használható. 

IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások
57. A gyári műcsalik esetében rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
58. Háromágú horog - a gyári műcsalik és a 15 cm-nél nagyobb csalihallal végzett harcsázás kivételével - nem használható.
59. A vágóhorog és a kapcsos halkiemelő használata tilos.
60. Drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec), nagy szembőségű műanyag tartószák hal tartására nem használható. Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával. A legfeljebb 2 nap alatt megtartható napi darabszám és mennyiségi korlátozásnak megfelelő fogott halat legfeljebb 48 órán át tárolhatja abban az esetben, ha maga is a helyszínen tartózkodik.
61. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Egy haltartó szákban vagy pontyzsákban csak egy horgász zsákmánya tárolható.
62. A darabszám korlátozás alá eső élő hal földre, kőre, betonra fektetése tilos! Horgászat során kötelező a halmatrac vagy halbölcső használata, amelyeket a horgászhelyen nyitott állapotban kell elhelyezni. Ez alól kivétel a könnyű úszós szereléket alkalmazó gyermekhorgász.
63. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász 50 méteres körzetében tartózkodik, a vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. A horgász a készségét a horgászhely átmeneti elhagyásakor minden esetben köteles kivenni.
64. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása, illetve kopoltyúba történő mindennemű benyúlás tilos.
65. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával kerül a horgász birtokába, halgazdálkodási hasznosító a hal elviteléért ellenértéket nem állapíthat meg. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során (zárt vizeken a horgászhelyen, a vízparton) történő átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.
66. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
67. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
68. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult. A visszaengedés során a kíméletes bánásmód végett a horgász a vízben tartózkodhat.

V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
69. A horgász a területi jegy kiváltásával, valamint a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
70. A MOHOSZ igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására. Ellenőrzési szempontból a védterületen belül tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen ellenőrzésre jogosult még az Állami Halőri Szolgálat a halgazdálkodási hatóság munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult tagja. A hivatásos halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek.
71. A MOHOSZ a helyi sajátosságok alapján jogosult visszavonásokat és azokhoz eltiltási mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg.
72. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

1-5 év, de legalább
az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 

1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása         

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében

1-3 év, de legalább
az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Horgászati tilalom alá eső területen vagy bármilyen indokból elrendelt halfogási tilalomban végzett horgászati tevékenység végzése, illetve kísérlete

6 hónap-2év

Egyéb, az Országos Horgászrend keretében rögzített tilalom megsértése

3 hónap-1 év

 

Egyéb, az Országos Horgászrend szabályain túli, a halgazdálkodásra jogosult által a helyi horgászrend keretében meghatározott szabályszegés

73. A Hhvtv., valamint a Vhr. előírásainak megsértése esetén a területi jegy visszavonásra kerül és az elkövető a halgazdálkodási hatóságnál, egyéb szabálysértés, vagy bűncselekmény elkövetése esetén a rendőrségnél feljelentésre kerül.
74. A feljelentés, a halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de minden esetben nem is követeli meg ahorgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

 VI. Záró rendelkezések

75.    A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
76. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
77. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
78. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2023. december 19.
Magyar Országos Horgász Szövetség
Halőri telefonszám: +36 30 273 9428